Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
ΙΦεβρουαρίου
Κδημερινή οικονομική ειδική εgτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 7000
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ηλεκτρονικά βιβλία
εσόδων εξόδων
Τσουχτερά και φέτos
τα τεκμήρια των ακινήτων
Τσουχτερά θα είναι
και φέτος τα τεκμήρια
διαβίωσης των κατοικιν για περισσότε.
ρους από 1 στους 3
ίδιοκτήτες ακινήτων.
Μειωμένα για 21% εν
τους τελικά έγινε τον
Ιούνιο του 2018 και
ίσχυσαν μεν για τον
υπολογισμό του ΕΝΟΙΑ
του 2018 και του 2019,
αλλά για τον υπολογι
σμό των τεκμηρίων
δεν θα μεταβληθούν διαβίωσης της χρήσης
Στο θέμα των ηλεκτρονικν βιβλίων
αναφέρθηκε. μεταξύ
άλλων , ο διοικητής
2018 (φορολογικό έτος
2019)
υπόψη οι φορολογικές
τιμές του 2007.
Υπενθυμίζεται ότι τον
Ιούνιο του 2018 η αναπροσαρμογή των αντι κειμενικν αξιν είχε
ως αποτέλεσμα:
Την αύξηση
τιμν σε 3.792 ζνες ή
στο 37,1% της επικρά - ακινήτων στις δηλ τειας .
τιμν σε 2.122 ζνες ή
στο 20,8% της επικρά
για το 42% των ιδιοκτητν ακινήτων.
Οι ανατροπές στα
τεκμήρια των ακινήτων επέρχονται αυτό.
ελήφθησαν
Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσό, της
δων (AΑΔΕ) Γιργος αλλαγής της βάσης
τους,
αφού θα χρησιμοποι
ηθούν οι αντικειμενι κές αξίες του έτους
μελητηρίου Αθηνν 2018, οι οποίες σημειματα,
Πιτουλής , μιλντας σε
ενημερωτική εκδήλωση του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιυπολόγισμού
και των τεκμαρτν εισοδημάτων από ιδιοχρησιμοποίηση
Σύμφωνα με τη νομοθεσία , το τεκμήριο διακαι βίωσης για την κύρια
κατοικία που δηλνει
φορολογούμενος
υπολογίζεται κλιματων
δωρεάν Πaραχρηση
(ΕΒEA) σχετικά με τις
συνέχεια στην 11
σεις φορολογίας εισοδήματος που
υποβληθούν φέτος.
Το αποτέλεσμα της
επίπτωσης θα είναι
ανάλογο , της ζνης,
εντός της οποίας βρί.
σκεται το ακίνητο και
συγκεκριμένα αν αυξομειθηκε η τιμή της
ζνης.
Πού και πως υπολογί ζονται οι νέες Τιμές
νεται πως είχαν αυξομειωθεί ,
ολόκληρη τη χρα.
Στις δηλσεις του
2019 , τα τεκμήρια υπολογίστηκαν , με βάση
μείωση
κωτά με βάση την επισε
φάνειά
ακολούθως:
Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χρο, 40 ευρ
ανά τ.μ.
Από 81 τ.μ. μέχρι και
120 τ.μ. κύριοι χροι ,
65 ευρ ανά τ.μ.
Από 121 τ.μ. μέχρι και
200 τ.μ. κύριοι χροι,
της ,
Καμπανάκιν
τns Κομισιόν
για αποφάσειs αντικειμενικές τιμές
του ΣτΕ και
ασφαλιστικό
των ακινήτων που
ίσχυαν από το μακρινό
2007 , καθς έκτοτε,
δεν είχαν αναπροσα .
μοστεί .
' Η αναπροσαρμογή μηρίων των κατοικιν
τειας.
Το nάγωμα- των
τιμν σε 4.302 ζνεςς ή
στο 42,1%.
Οι νέες τιμές θα ληφθούν υπόψη για
πρτη φορά κατά τον
προσδιορισμό των τεκσυνέχεια στην 10
BOYA IO
Αγγίζουν τιs 70.000
οι εγγραφές
στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
για την προστασία
α' κατοικίαs
Εναν από τους σημαντικούς κινδύνους
για μια πιθανή δημοεκτροπή
σιονομική
χαρακτηρίζει τις δικα.
στικές διεκδικήσεις
σε αναδρομικά ποσά
συντάξεων η Κομι .
σιόν, στην 5η έκθεση
ενισχυμένης
πτείας nou
σίασε την Τετάρτη,
συνέχεια στην 2
εποτην
παρου Σελίδα 9