Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΕΛΤΑ
ΡΑΝΗ Τ PΑΑΥΝΗ 28
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΗ ΤΚ ΥΑΝΝH,
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑ
Τηλ.: 23850 22195
Αριθμός Φύλλου : 2861
Fax: 23850 2228a
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ: 58ο
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑGHN0Ν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ FRANS TIMMERMANS s Τ απέστελε ο Δημαρχος ολωρνας Βασης
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ . .
Επιστολή προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Καμισιόν
Γαννoκης με ην δότητα του Προέδρου Του ΔΤόου Ενεργειακoν
μαστε με την Πλατφόρμα Περιφερειν Υπό Μετάβαση που έχει Δήμων . Στην επιστολή , Πυ δημοσιεύουμε στην διπλανή κυρια
θεσπίσει η Eυρωπαίκή Επιτροπή και napέχε τεχνική βοήθεια στήλη , ο Δήμαρχος Φλρινας αφού περγράφει την κατάσταση
Αξιότιμε κ . Τimmermen5,
Όπως γνωρίζετε, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Δημόσια Τις ΠΕογές μας , Ομως γίνεται φανερό ότι τα επόμενα που επικρατεί στους Δημους ης Δυτικής Μακεδονίας και της
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) απoφάσισαν να κλείσουν όλες
τις υφτάμενες λιγνιτικές μονάδες ως το 2023 και να σταματήσουν πλήρως ην apαγωγή ηλεχτρής ενέργειης από λιγνm μuς unutδιτ, μετου Lων, Και σημαντικη οικονομικη επερχόμενη aπολιγνιτοποηση το 2023, (ητάει την αλλαγή των
ως το 202Β,
Η έσμευση αυτή, που αποτυπνεται τόσο στο νέο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) όο0 κι στο νέο 10ν αταnΟκpυονται εΠρκως στην τεραστια προκΜηση στε να συνυπολογιστούν και άλλοι naράγoντες
business plan της ΔΕΗ , θα καταστήσει την Ελλάδα πν πρτη
λγνιτοπαραγωγό χρα στην Ευρωπαίκή Ενωση που θα παύσει
τη χρήση λιγνίτη πριν τ0 2030, Είναι χαρακτηριστικο οι οι unΟ ΜετάΡασης Που nαpouσιάστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020 και γνωστό και ως λιγητικό nopo της ΔΕΗ ή Τoπικo nopo , onuς
λοιπες ευρωπαίκές χρες που εξοpυο0ουν λίγντη δεν εχουν δπιστσαμε όι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποήθηκαν για είναι γνωστός στην Περοχή μας . Το noo nou κατανεμήθηκε
αναλάβει αντίστοχες δεσμεύσεις, με εξαίρεση ην σχυρότεμη
οικονομία της ΕΕ, τη Γερμανα, η οποία μως 6θεσε ως Τμερομηία μαα στα κράτη- μελη δηγούν σε σημαντικές στρεβλσεις την Περιφερειακη Ενοττα Κοζάνης ( ενεργειακοί δημα Κοζάνης
παύσης της χρήσης λιγνίτη το 2038.
Η απόφαση για απολιγντοποίηση, ουσιαστικά ως το 2023
έχει Προκαλέσει πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση στους τον Βnθuο Εξοστησης των τοπικν ουκονομν από η λιγνιπκή εκατ . ευρω την Περιφερειακή Ενάτητα Αρκαδίας ( ενεργειακός
πολίτες τω πέντε Δήμων μας στη Δυτική Μακεδονία και την
Πελοπόννησο, καθς ο χρόνος ως το 2023 είναι ελάχιστος,
δεν υπάρχει ακέμη κανένα σχέδιο για την μεταλιγντική εποχή υμε pa uΝu n0μη εn0ν σ 6ευεις εpγοσος Στις αρχές Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση , κατα.
και ο οικονομίες των δήμων μας εξαρτντα σχεδον anoλυτα Πέντε κοιτήρα Ποu χρησμοπουήθηκαν, δεν αντικατοπτρίζουν nooo 34,6 εκατ. εuρ nou αντισταχεί οε nλoma της nερoδο
από τη λιγνιτική δραστηριότητα Είναι χαρακτιριστικό στι παρα
πάνω από ο ένα τρίτο της Ακαθάριστης Προστθέμενης Αξίας m ρνδαία μεταβολή στις θέσεις εργασίας που έχει ξεκινήσει στούν έργα nou είχαν αδρανοποηeεί εν θα αντιμετωπιστεί
της Περιφέρειος Δυτικής Μακεδονίας προέρχετα σπό τη λγνιτκή
δραστηριότηπα, εν παράλληλα η Περιφέρεια εμpανίζει ήδη να τεράστιο πρόβλημα ανεργίας της ταξης του 27% για ο
2018 κατατάσσοντάς την τρίτη ανάμεσα σε όλες τις ΝUTS2
περιpέρειες της ΕΕ.
Είναι προφανές ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι
επείγον και πολυδιάσταστο, Παρακολουθούμε και συνεργαζοκρίσιμα χρόνια της μετάβασης σε βσιμες οκονομικές δρa - Πελοπονήσου , αλλά και ην ανατροπή που θα επέλθει αnό την
στήριξη.
, στοσο , με μεγάλη ανηευχία παρατηρούμε όπ α Ευωταίκη Τα Δta onα καιανεμνται ο nopοι του Ευρωπαϊκού
κοιτηρίων με τα t
Δίκαιης Μετάβασης και την αναπροσαρμογή τους.
και τη μεγάλη κοινωνκή αναστάτωη που ήδη βνουμε στους|
Πέντε λιγιτικούς δήμους της Ελλάδας Μελετήσαμε την πρότοση αno τmν Εnτporm Κατανομής Κονδυλίων κονδίλια από το Τέλος
ης Ευρωπαϊκής Επιτροτής για τον νέο. Μηχανισμό Δίκαης | Ανάπτυξης Βιομηχανικν Περιοχν Ηλεκτρικού Ρεύματος,
Επίσης , και ενόμει της απολιγνιτοποίησης, κατανεμήθηκαν
να κατανεμηθούν οι ευρωπαίκοί πόροι του Μηχανισμού ανάαντιστοιχεί στην Περίοδ0 2015-2018 και 65,9 εκατ. ευρ οpoούν
και αδικίες
Πιο συγκεκριμένα , τα κρτήρια δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε Φλάρνας ( ενεργειακοί δήμοι Φλρινας και Αμυνταίου ) και 15,1
και Εορδαίας) , 20,4 εκατ . ευρ στην Περιφερειακή Ενότητα
δραστηριότητα, ούτε την ταχύτητα με ην οποία τα κράτη μέλη | δήμος Μεγαλύπολης).
στην εξορυκτική δραστηριότητα, noυ αποτελούν ένα από τα τέθηκε στους λογεομύς των δικαούχων Δήμω, και Περpερεν
με σαφήνεια την κατάστοση καθς δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε 2013-2014 . Με την διάθεση αυτν το κονδυλίων θα συνεχ ήη τα τελευταία χρόνα λογω της μείωσης της λιγιτικής παρa και το Πρβλημα για την τηλεθέρμαναη του Αμύνταιου μετά την
γωγής, ούτε ην οδυναμία των απολυμένων να βρουν δουλειά οριστική απόσιpση του Α.Η.Σ. Αμυνταίου .
σε άλλους τομείς, λόγω της πολύ μικρμής διαφοροποίησης των
τοπικν ακονομιν , η onola ενδεχομένως να μην ισχύει ια ματα και να οφορούν έργα υποδομής και Προσταίας του περ .
άλλες λιγνπικές περιφέρειες της Ε.Ε.
Τα κονδλια a
Aια αυπά πράπει να δατιθεντα γα αναmυξιακά προγράμ .
βάλλοντος , υποχρέωση noυ όμως δεν τηρήθηκε απόλυτα.
συνεχεια στην σελίδα 4.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΝ
οΙ ΑΡΜΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
Αύξηση του Προϋπολογισμού ενίσχυσης για ένταξη αιτήσεων
Οι Αρμάνοι Βλάχοι μετείχαν αποφασιστικά στην
Εθνεγεροία του '21. Ανέκαθεν , άλλωστε , επί μα κρούς αινες ήσαν ένοπλοι . Εκστρατεύοντας να
αλσει τη Βιέννη ο Σουλείμάν ο Μεγαλοπρεπής
(1520-1586) Βέλει να έχει τα ντα του αoφαλή και
τις γραμμές των επικοινωνιν του ελεύθερες .
Έτσι αναθέτει στους Βλάχους την αποστολή που
ανέκαθεν εκτελούσαν στην Αυτοκρατορία: την
φύλαξη των βασιλικν οδν , των κλεισωρειν και
των αμάχων αγpοτν. Με επίxεντρο τα βλαχοχρια
ιδρύει τα πρτα δεκαπέντε αρματολίκια: Κοστανιάς.
στο Βέρμο, Σερβίων στα Χάσα , Γρεβeνν στη βάρεια
Πίδο , Ασπροποτάμου , Μαλακακίου και
Ηρuίκή τους Εξοδο περιγράφει στα Ενθυμήματα στήριεης στον npωτογενή τομέα ζηπάει με ερτηση ou κατέθεοε
Στρατιωτικά ο αυτόπτης μάρτυράς της ιστορικός
Νικόλας Κασομούλης , Βλάγος που τότε έχασε εκεί πως Τονίζει στην ερωτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής
τον αδελφό του . Στην Ηρωίή Εξοδο αναφέρεται το Ανάπτιξης κα Τροφiμων, . Βερίδη , o 1.058 ( ατήρεις ) πλημούν
awτο δημοτκό τpαγούδι abα της μα Τις nρouπ0θε0 wEn bημοσα στήρξη ύψους
pνας , ωρέ παιδιά καημένα κι ας είστε λερωμέναν.,
Το μπαρούτι και το αίμα είχε λερσει Τις άσπρες
φουστανέλες τους . Πίσω τους οφήνουν ετομο0 αω των 6 58.000.000 , Παρόλα αυτά μόνο 627 αήσεις εντά νατο ένα μικρό Βλαχοπουλο Ταυς Παprγeλλει στο 0υτ στη στήρξη των συγεκριμένων Δράσεων και καλύπτοντα
Τραγοδι Σαν Πάτε nάνω στα βουνα , ψηλά στη no τον Πpοuπολογισμό ης πρόσκλησης της Περφέρειας
Σαμαρίνο , ωρέ παιδιά καημένα κι είστε λερωμένα , Δυτικής Μακε δονίας , ο omoίος όπως προκύπτει διαμορφνεται
ντουφέκια να μη Τρίξετε , τραγούδια να μη neίτε , Κι στα 631277.561 για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και στα
αν σας ρωτήσει η μάνα μου , η
μη πείτε πως σκοτθηκα , ωρέ
μόν nείτε πως παντρεύτηκα στα έρημα τα ξένον .
' 1ερo Αγωνα πρωταγωνιστεί σε πολιτικό και καθως 5 Ικανοποηθούν επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα αυτήν
πολεμικό επίπεδο ο ατρός Ιωάννης Κωλέτης , anό την Περίοδο nou η απολιγτοπoίηση είναι npo των πuλν.
Προ ημερν ο βουλευτής Γρεβενν Ανδρέας Πάτοης
επιλεξιμότητας και συνιστούν επενδυτικά
6.561,051 για τα Συλλογικά Σχήματα..
Λιδωρικίου στη νότια Πίνδα ηλιος Τει οu Ελασούνος στον Ολυμπο , Ανασελίτσας , Αγράφων,
5Λ και Εnpoμερου στην Απυλοτρατζικίου στο Βελούχυ και στις θερμοπύλες ,
Μαυροβουνίου και Κάρλελι.
Ηπροσωνυμία oρματολος είναι λατινόφωνηβλάχικη . Amatul ης Ελλάδος, οργανωσε το.
στα βλάχικα σημαίνει ο οπλιαμένος και armatui οι oπλισμένο . ην Μεγάλη ίδe .
Περιωνυμα Βλάχοι αρματολοί αναδεικνύονται στη Μηλιά οι Αριστοτέλης Βαλαωρίης και Τεργιος Ζαλοκστας
Λαtale στον νno Οuμιο ο Πάνος 1oρας
non μογοpο υ
Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του προυπολογισμού
έχει κοηβεί και η Περgέpεα Διπκής Μακεδονίας και άλλα φορείς
t nαιιά καημένα ,
-Ααφo .
Του Μίκου Μέρτζοu
Πατο Συρράκο . Διετέλεσε ο πτος συνταγμαικός Πρυθυπουργός
ν Ιερό Αγο a προ πuντων διεκήρυξε
υμνούν οι εξάδελφοι noητές
0 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΡΙΣΤΗΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
0 Δονύσης Αυγουστίνος , ολωρινιτης ΟΝΝΕΔΙΤης ορίστηκε
: και ο ρυλικός γις
εθναποστολος και εύνομάρτυρας
Pηγας ο1
ο Βελεστινλς .
έκανε γνωστό με ανακοίνωση η οργάνωση της νεολαίας
στον Τύρναβο ο Τζμας, στα Σέρβια ο Μπφωταίο, στα Γρεβενά Ονομάζονταν Αντνιος Κυριαζής κα γεννήθηκε το 1757 στον
ο Γιάννης Πρίpτη- στα βλέκα ο γιός του nand . και Προ nuντων βλαχομαχαλ του Βελεστίνου της θεοαλίος, nou Τρ 1αελwκάτα Νεας Δημοκρατας , 0 Διον σης Αυγουστίνος , 30 χρονν , είναι
οι Ζιακαίο, στον Ασπροπόταμο ο Νικόλαος Στορνάρης και ο
Χριστόδουλος Χατζηπέτρος , στα Αγραφα οι Μπουκουβαλαίοι μέσα του την αίσθηση της ευμείας Ανατολικής Ρωμαϊκής Ρω με γενάρχη τον μυθικό Γερο -Δήμο του δημοτικού τραγουδιού , μακής Αυτοκρατορίας και ατένιζε τους πο πλατείς ο(οντες nΟεται στην οικογενειακή ειχείρηση super market στην Βεύη,
ο Γιαννάκης Ράγκος και αυτός ο αρχιστράτηγος του Ιερού
Αγνος Γεργιος Καραϊοκάκης , στον Βάλτο οι Σ
ΣτΟΒ0, στο Καpnενήa ο Βλαγάπουλοι κΟ Σοδήμης η βο Τ Βε μ υμ 5τuης ano το τοnωνύμιο paουετοχη στα κοινά καθς από τα μαθητικά Του χρoνια 0οι Γpβαίοι , οι Δράκοι και ο Τζγκας κ.α . Οταν δεν ήσαν του Πηλίου και στα Αμπελάκια, εν τα δίδαξε στον Κίσοό του υπEθυνος ης ΔΑΠΝΔΟΚ της θεολοικής Σχολής Του ΑΠΟ στα
συγγενεις , ησαν σταυραδεpφα . Το Υενεαλογικό δέντρο τους Πηλίου . Όταν σκότωσε τον Τούρκο αγά επειδή προσέβαλε τον φομκα του χρονια , Εniσης, στα 18 του εξελέγη Πρόεδρος
κατέγαφε στη Ενθυμήμτα Στματωτικά ο βλαχόφωνος υστιρικός πατέρα του , προσέφυγε στην προστασία των Βλάχων στον του Πολιτιστικου Συλλόγου Βεύης και στα 24 του πράεδρος
του Αγνος Νικόλαος Κασομούλης. Με το Δημοτικό Τραγούδι αρματολο θειό του Πάνο Ζήδρο του Βλαχολείβαδου, μετά του Μακεδονικού Βεύης Είνα μέλος του Συλλόγου Εθελοντν
του ο ελληνικός Λαός υμνεί επί αινες μέχρι σήμερα αντρειω - στον αρματολό του (
μενους Βλάχους nως ο Γερο-Δήμος , ο Μκοτσάρας , ο Γινης Του Τον ηm υα Epου Βειου Αμδοτων Κέλλης μέλος ης Επιτρoπής Οικουμενικού Ελληντου Σταβά , ο παna-θύμιος Βλαχάβας κ.α
Aυτοί α αpματωμένοι Βλαχοι ο
anό το Περιβόλι της Πίνδου είχαν χειμαδιά , Ως Αρμνος εφερε anooτoς του ήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής θεολογίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης και δροστηριοano την πιo υψηλή κορυφή Προσονομάσθηκε μόνος του βασ . πό όπου κατάγεται Πρά το νεαρό της ηλικίας του έχει μο.
Pηγaς Πήρε το
Στρέτοι κι οι
Διδάχθηκε τα ελληνικά γράμματα στη Ζαγορά τευσε στα μαθητικά συμβούλια εν διετέλεσε αναπληρωτής
Πάνο Τσήα
Μετουβίτη διευθυντή
της Αθωνιάδος Σχολής Κωνσταντίνο τζαρτζούλη και από εκεί Δημοκρατίας Φλρνας .
σμού της Νέης Δημοκρατίας και μέλος της ΔΗΜΤ.Ο. Νέας
η Εθνεγερσία στις Ηγεμονίες, Στρατηγοί Του Αλείονδαου mμένος στο Φανάρ . Τελικά υπηρέησε τον Φανυρ
Υψηλάντη οι εθνομάρτυρες Γεωργάκης Ολύμπιος από το σπούδαζε στην περινυμη Ελληνκή Ακαδημία του ΒουκουρεΒλΟΥηλειβολο και Γιάννης Φαρμάκης από το Μπλάτοι nou uπε - στίου όnοu φατοuε ο.Βλαχος μετειεαγuς αυκαos πό Τις 110g έως Τς 13:00, θα γιορτάσει τα Κούλουμα στο
ρασnίσθηκαν άχρ θανάτου τη Α
καύτωμα.
Βλάχοι Ελεύθερα Ποιορκημένα υπεραστζοντα το πολιορκημέ.
νο Μεσολόγ. Τους διοκούν οι αρματολοι του Ασπροποτόμου
Χριστόδουλος Χατζηπέτρος και Νικόλαος Στουρνάρης . Την
1 σηκθηκαν πρτοι όταν
Ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαο Μαυρογένη εν συνάμα
ΚΑΘΑΡA ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Ο Δήμος Φλρνας την Καθαρά Δευτέρα , 2 Μαρτίου 2020.
του Σέχου , το Πρωτο Ολο- του rενους Νεύφυτος Δουκας a
έγραμε τα επαναστατικά έργα του .
αnό Το Το
ό τα Σουδενά , Εκεί ο Pήγας
χρο του ΔΑK, προσφέροντας στους παευρισκόμενους λαγ
συνέχεια στην σελίδα 2 νες και νηστίσμα εδέσματα, υπό τους ηχους nαροδοσιακής
συνέχεια από την σελίδα 1 μουσικής.
Το 1797, εν μεσουρανούσε ο Μέγας Νaπολέων και το . |
Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί.