Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
ΙΦεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 699
Τιμή : 1.00e
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εκπτωση
φόρου για
ασφάλισηna'
κατοικίαs
από φυσικές
καταστροφές
Δηλστε τα ξεχασμένα
τετραγωνικά με 4 κλικ
στον υπολογιστή σαs
Πρεμιέρα κάνει σή- είναι απλή στη χρήση
μερα Πέμπτη στις 2 το
της και η δήλωση των
τετραγωνικν ολοκληρνεται σε τέσσερα
μεσημέρι ( εκτός απροόπτου) η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για τη δή- βήματα. Δεν απαιτείται
λωση των αδήλωτων
ή υποβολή κανενός
Εκπτωση της δαπά.
τετραγωνικν μέτρων απολύτως δικαιολογη.
ασφαλίστρων
στους Δήμους.
Με τέσσερα ακλιΚ
τικού προκειμένου να
γίνεται η διόρθωση
για κάλυψη από σει .
σμό και φυσικές καταστ ροφές
προανήγγειλε
υπουργός Ανάπτυξης
Αδωνις Γεωργιάδης
ως κίνητρο προκειμένου οι πολίτες να
συνέχεια στην 11
στον υπολογιστή τους καθς η πλατφόρμα
ή στο κινητό τους τη.
λέφωνο οι ιδιοκτήτες
ακινήτων θα έχουν
την ευκαιρία να εμφανίσουν στους Δήμους
την πραγματική επιφά.
νεια των ακινήτων
τους όπως αποτυπνε.
ται στο έντυπο Ε9. Με διαφορά ανάμεσα στα
συνδέεται αυτόματα
με το Μητρο του Πe.
ριουσιολογίου Ε9 και
με το σύστημα του
ΔΕΔΔΗΕ.
Αρκεί μόνο η ηλε- τους κωδικούς του
κτρονική δήλωση του
ιδιοκτήτη ακινήτου . Η
είναι δηλωμένο στο
Taxisnet να εισέρχον- E9.
ται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα και να δηλσουν το πραγματικό
Για την διόρθωση της
επιφάνειας των ακινήτων τους οι ιδιοκτή τες
εμβαδόν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βή.
την υποβολή της δή- τετραγωνικά μέτρα
λωσης θα γλιτσουν που είναι δηλωμένα σημερινό
Οι επιπτσειs
τns επιδημίαs
προβληματίzο υν
το οικονομικό
επιτελείο
κάθε ιδιοκτησίας του
Πou ηλεκτροδοτείται ή
από πρόστιμα και ανα δρομικές
σες .
Η πλατφόρμα θα βρί - μοτικν
σκεται στην ηλεκτρονική
στο Ε9 και σε εκείνα
επιβαρύν- βάσει των οποίων γίνε ται η χρέωση των δηματα:
στην εφαρμογή . Στην
διεύ θυν ση
δεν ηλεκτροδοτείται
1: Σύνδεση
τελν ή δεν ηλεκτροδοτήπροκύπτει αυτόματα.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν με
θηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο https/hetragonika.gov.
θα πρέπει να συμπίπτει
με το εμβαδόν που
διεύθυνση
tetragonika.govapp.gr
app.gr/ εισέρχεστε
συνέχεια στην 10
Πολυεπίπεδο
κτυπο στην οικονομική δραστηριότητα
έχει αρχίσει ήδη να
έχει η επιδημία που
ξεκίνησε στην , Ασία
εξαπλνεται
πλέον και σε γειτονιτης Ελλάδας
χρες . Η ένταση και η
διάρκειά του θα εξαρ.
τηθεί από πολλές παραμέτρους .
κυρίως από την ταχύ
συνέχεια στην 2
Προστασία
πρτηs
κατοικίαs
αντί και
- Κάλεσμα τραπεζν σε δανειολήπτεs
για ρύθμιση των δανείων
Σελίδα 9