Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

11oC, 20:00

€0.80

9oC - Υγρασία 35%-76% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 3-6μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 18:29

ËÝóâïò... ÌõôéëÞíç, Ýíá ôóéãÜñï äñüìïò!

Οι προφητείες λένε πως θα σκληρύνουν οι καιροί. Η απόσταση
που μεγαλώνει ανάμεσα στην κοινωνική βάση και το διοικητικό
της εποικοδόμημα, δημιουργεί αναπόφευκτα έλλειμμα εμπιστοσύνης στη μεταξύ τους σχέση. Αυτήν την απόσταση ο κοσμάκης την προσλαμβάνει ως πάλι ψέματα ή κωλοτούμπες ή προεκλογικές υποσχέσεις που σπανίως ικανοποιούνται μετά. Και μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά,
θυμώνει και εξεγείρεται. Η συνηθισμένη αντίδραση των διοικούντων είναι να στείλουν τον... στρατό να συνετίσει τους εξεγερμένους. Κι αυτή η
σύγκρουση έχει θύματα είτε για παραδειγματισμό είτε ως ατύχημα. Πάντως, θύματα. Κι η κάθε πλευρά «θάβει τους νεκρούς της» ομνύοντας σε
υποσχέσεις δικαίωσης όποτε και εφόσον... 3>>

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5070

ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

Ìðïñåß êáé í’ áíçóõ÷Þóáìå Üäéêá
Óôç ÌïíÜäá ëïéìùäþí ôïõ ðáíåðéóôçìéáêïý íïóïêïìåßïõ
Éùáííßíùí ìåôáöÝñèçêå ï áóèåíÞò áðü ôçí
ÊÝñêõñá ìå ôï ÅÊÁÂ

×ßïò, ËÝóâïò üðùò ÁÓÏÅÅ & Ëåõêßììç
• Åõ÷áñéóôåß
ï Ìá÷åéìÜñçò ôï
äçìïôéêü óõìâïýëéï
êåíôñéêÞò ÊÝñêõñáò

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα
της εργαστηριακής έρευνας
για την περίπτωση του ασθενούς που διακομίστηκε
στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων με συμπτώματα ίωσης. Για προληπτικούς λόγους βρίσκεται
στη Μονάδα λοιμωδών και
τον θάλαμα αρνητικής πίεσης.

• Éêáíïðïßçóç áðü
Åêêßíçóç, Êáëïýäç
• Ç Ëá. Óõ.
õðåíèõìßæåé ãéá
ôïí Åñçìßôç! 6-7&16>>

Σελίδα 5>>

ÁõîçìÝíç åãñÞãïñóç áëëÜ êáé øõ÷ñáéìßá Óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá
ãéá êïñïíïúü, ëÝåé ï Éáôñéêüò óýëëïãïò ç áðïêáôÜóôáóç ôçò Âßëëá Ñüóóá
4>>>

ÓÞìåñá âñáâåýåôáé
ç Óðõñéäïýëá Êáñýäç

Ìå ×ñéóôïöïñÜêç
óõíå÷ßæåé ï ÁÏÊÊ

13>>

15>>>

11>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα