Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαnd
τον τόΠο tου
Πρεπει να ξέρει
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βατήτης ΕιότηςAauθoπής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ, tng 50-Ap φήλbu 1165 Τμή 050 υή. taipη 3 Φ)oυοίο 220
ΕΕΜΕΙΝAN ΤΑ ΦΑΡΜΑΚEΙΑ
ΑΠΟΜΑΣΚΕΣ.
Ο "ΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ"
ΚΥΡΙΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΣ
ός του
Πανικού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
θημερινά στα φορμα.
Kriα της γειτονιάς.
όχι ρης Τσελίκος
τους για να npoμηθεu
tούν μάσκες nροστατου Κορo
νοίού φαίνττα να μα , pκeia της Πρέζος σίας , ιδιαίτερα μετά
στίζn τους Πρβεζ έουν εξοpενιστ
νους το τελευταίο rv.
oήpεpo , αφού οι pa μακοnooύς. εκατο , voio στην γτονική
oες ano τα pιoo ντάδες στμολίτες κά - Ιτλία .
tεpa aν όχι όλα- Φp νουν tηδpομές .
την είδηση για τα
ΣΣύμφωντι με φαρ κρούoματα τoυ Κορο wνχε στη σε.
Επιστολή του Π.Σ. " Πρέθεζα"
|για τη διάσωση του Υδατόπυργου
0 Ιατρικός Σtάλογος Πρέθειας ενημερνει ο κοινό
Για τον Κοροναϊό και τις προφυλάξεις
Eτnv nonn wwha , εnopia
Hubet , στην κίνα , εμφανίστηκε
συρροή κρουσμάτων mveυμονίας
Εinστολή mpos tov Προδpο
της ΔΕΥΑ Πρβεζας anότελe a
Πολιτιστικός Σύλογος πρβe
ζαίσχετικά με τη δάουοη toυ Υδ .
τόπυργοu . Η εστολή ανopέpa
τα εξήe
Στι 9 κνοορίοu 2020 ο υνιονο| μικές pές της κίνος ανακονν
otι npoκεταυ να νtο στέλεπος κο
ροναίού . υχα στη σε.
wνεχειm στη ε
Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ
(Μέρος B)
Η μετάφραση"
του ΣΥΡΙΖΑ
Κατέρρευσε η θεωρία tης οκευωρί
oς, αναφέρει σε ανακονoεις του ο ΣΥ
6anm δροστηρότηtα , βομηκοικη ενη οu . μο u ου
noyω tης εντατικής κκού . orr , nou xpnoμοnonoε
σεως ορυκτν κουομων κάpβουνο κm nttpenοιο
(oopoκος , nεφno κα Τοuτooovα , η oυut .
φυοκό οέpo ουξάνετο νη nopoyuyn κhupo - ohoooov νεγονος nou
η συγκένφυon στmν ο . φθοριαvepoωv rc ευθύνττα ο noo0στό 50
τψόοφαpα
οερμοκηtou , κupλως όοντος , με ουνέnειa τmv στοuης τκ 0ondoon ε.
c07 , nou ερpvta aύηon της unepoοuς
στην συμοοφοφο , με φ . ακυνοβοnίος noυ φοv Τponovoia και τν Αντο.
δες δυομνες εnopo - στν rn κα εnμένως κα κο είνa υa00uνn γα
σεις του φονομένου . Εί .
ναι γεγονος όυ η nep
Με την
anoγο
υ, ον pnoε μα τmν
φονομένου tou oερμοκη.
nou tίvα η dνοδος της
θερμοκροσίας της rne.
Bou ουξονει ον όγκο ων
εηανοσταν του nporλεo τη φinα το
- 35%
% yα τmν άνοδο της
νη τξη των nayν στην
tν ουEnon tης Φερμότη.
τος nou εγκλωpεται ano
|Γρόφ ο Μικoλης Λουκος ponnovtτun κοτοοφοφή το otρο tou θεpμοnPEA για tς καταθέσεις των nροστα .
τευόμενων μαρτύρων, κάνοντος για ά .
An μία φορά το άσnρο μαύρο .
τo 657o,
| ννχα στη σλ .
ννέχεια στη ελΟ