Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TETAPTH
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής; ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.761
Σελίδα 9
Σελίδο 23
ΗΠΙΑΓΟΓ
Ένg σύγχρονο δίδακτήριο στην Ιεράπετρα
,Τα εγκαίνια του Ζου Νηπιαγωγείου
Σημαντικές επτυχιες των σκακιοτν
. Προς διάλυση
και εκκαθάριση
η Εένιος Ζευς
μαζί με το όραμα γα
δημιουργία
του αεροδρομίου
Ανατ. Κρήτης
Χωρίς Οργηνισμό λεπουργεί
το έντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Μεγάλος στόχος η αποίδρυματοποίηση
Ρεπορτάζ
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 3
Μια ξεχωριστή
συμμετοχή
στο Καρναβάλι
Πρτη προτεραιότητα
για τη νέα διοίκηση του
Κέντρου Κοινωνικής Πρό.
νοιας Κρήτης είναι η σύνταξη Οργανισμού , μιας
και από συστάσες του
το 2013 και μέχρι σήμερα ,
λειτουργεί χωρίς αυτό το
ζωτικό εργαλείο Αυτό δή.
λωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η δ ρuκήτρια του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης
Μαρία Δαμανάκη, κατά την
Επίσκεψή της χθες οστο
Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου
[Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων) στον Αγιο N - θηκε το Κέντρο Kοινων -των τους
κόλαο , όπου Παρέστη στην κής Πρόνοιας όπως και τα
αποκριάτικη γιορτή Πoυ
pργανθηκε για τους πεpιθαλπόμενους, με τη συμ- μιας εταιρείας no δεν 6 - πς πρέπει να είναι το
μετοχή αρκετν τοπικν χει καταστατικό Απλά δεν
pωματείων , σχολν χορού
| Η κ Δαμανάκη δήλωσε και γ' αυτό , βασική προτεσυγκεκριμένα για το θέμα ραιότητα του ΥΠουργείου
ουτά -Η έλλειψη Οργα . Εργασίας και Κοινωνικν
νισμού Λειτουργίας αna - Υnoθέσεων είναι η ψήφιση
pχολεί όλα τα αντίστοιχα Οργανισμν Λειτουργίας
Κέντρα σε όλη τη χρα . Aυτές τις μέρες κατατίθε Θεσμοθετούμε ένα ηλαί νται οι τελικές προτάσεις
Dιο για να μπορέσει να
δουλέψει το σύστημα. Ο διαβούλευση και το επό
κεντρικός συντονιομός , μενο στόδιο , την ψήφιση
με την υπάρχουσα διάρ- και δημοσίευσή τους στην
θρωση . έχει έλθει για να Εφημερίδα της Κυβερνή.
λύσει προβλήματα και όχι σεως .
για να δημιουργήσει επ .
Πλέον ζητήματα . Λόγω της
κοινής φύσης Πολλν από
Τις δομές nou unάγονται
στο Κέντρο στην Περιφ - κηγόρος Ηρακλείου στο
ρεια Κρήτης , θα πρέπει επάγγελμα , διανύει τον
να αναζητείται και κοινή πρωτο μήνα στη θέση
αντιμετπιση των προβλη- αυτή και ολοκληρνει
μάτων . Συνεπς ο κεντρι - τις -πρτες επαφές με
κός συντονισμός θα βοη - τα Παραρτήματα του Κέθήσει προς αυτή την κατεύθυνση , Φανταστείτε ότι βαίνοντας σε καταγραφή
από το 2013 , nou συστά . των χρόνιων προβλημά.
του Αγίου Νικολάου
Σελίδα 4
φωτο ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
. Ενημέρωση
Ano opστερά η διοτήτpισ του Κέντpου Κονυκής Πόνοος Κρήτης Μοpia Δομανόn ο a' oνmοpo δpος
εupn Κοσκλoς, Το μέλος rυ ΑΕ Εpήνη Κλύντζα ο ανoληpurής Πόέδρος Το Πapopτήμoτος Λοσoίo
wpr loόης κοι ο eκrpόσunος ων pγοζopένuν στο ΔΕ Τou Κέντpou Χ . Ποντκόs
για τον κοροναϊό
αύριο-, περιγράφοντας
τα επόμενα βήματα του
άλλα ανά την επικράτειο , φέρθηκε στο όραμα της συστήματος κοινωνικής
πρόνοιας στο νησί,
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα5
Σελίδα 28
Η K. Δαμανάκη ανα μα λειτουργία αντίστοιχη νέας διοίκησης για το
1 σιστος
μπορεί να προχωρήσει.
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
LIPSTICK
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΜΤΟΝΑΤΕΣ ΚΡΗΤΙΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΣΤΟΙΟΥ
ΜΗΑΦΟΥΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0998/ΚΛΟ
ΕΜΑΤΑ ΟPRTCIOΖΑwΑΣΟΣ 23%ΣΑ
ΒEAUTYΥ SALON
για τους Οργανισμούς, τη
033/αο
049E/KIAO
1 Μυυ| μακιγιάζ
NYOKO PoNo-BPATNO EATPOjeatorPASIMDAAFACE PANTINs
.απoτρίχωση
Πpeok Eωu EΚEΜΕΚΤΗ ΜΕΜ ο
Καταγραφή
των ελλείεων
Η νέα διοικήτρια, διΤu Τ ν
περιποίηon προοπου.
Ι ιεGr Ρ
| oυμικs
1Πκαλυντικά
| αrννμολuoi
A massage
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
rΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣοτΕΡEΣ ΠΡΟΙΦΟΡΕ
ΚΑΝTEMAΣNE m ΕΑΙ
www.facebook.com/ oρωρonuλor
, ΦPσκα φpοuτα και λαχανικά
Πληση λιανική .χονδρική.
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΓΟΣ ΝiΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Χεψάρος 5
Αγιος Νικόλαοος Κρήης
Θ6974744387
Θalatakimaria @yahoο.com
Δετόμαστε κετn ponloύ
Δευτέρο tως Πέpmτη
13.00-2100
Πορoακευn & E00θα10
1300-19,00
ΤΟ ACIDOOK eοo
Mυλωνάκης
ντρου στην Κρήτη , προΔιανομή κατ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα