Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

16oC, 20:00

14oC - Υγρασία 71%-98% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 18:28

€0.80

Áããåëßåò, ÊéêÞò ÄçìïõëÜ
Διατίθεται απόγνωσις εις αρίστην κατάστασιν, και ευρύχωρον αδιέξοδον. Σε τιμές ευκαιρίας.
Ανεκμετάλλευτον και εύκαρπον έδαφος πωλείται ελλείψει τύχης και διαθέσεως.
Και χρόνος αμεταχείριστος εντελώς.
Πληροφορίαι: Αδιέξοδον. Ώρα: Πάσα.
(από τη συλλογή Ερήμην)

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5069

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ

Ôþñá ðñÝðåé íá êáôáñãÞóåé êáé
ôá äçìïôéêÜ óõìâïýëéá, ï õðïõñãüò!
ÂáñõóÞìáíôï Üñèñï
ôïõ ×ñ. ÓáñëÞ
ãéá ôïí äçìïôéêü
ðñïûðïëïãéóìü

Ìåéïøçößá ç Õäñáßïõ
óôï èÝìá ôïõ Åñçìßôç
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αναμέτρηση με
την ιστορία αλλά και με τα
…κουκιά ήταν η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων για το θέμα της
επένδυσης στον Ερημίτη ακριβέστερα για την επικαιροποίηση παλιότερων αποφάσεων. Το θέμα αποφασίστηκε κατόπιν ψηφοφορίας
να συζητηθεί πρώτο, παρά
το ότι στην ημερήσια διάταξη προηγείτο το zero waste.

8>>

×áëéêéüðïõëïò
îáíÜ óôï Åñãáôéêü
ÊÝíôñï 3>>

Σελίδα 7>>

Óå ...óõíÝ÷åéåò ç óõæÞôçóç ôïõ èÝìáôïò Öùò óôï ôïýíåë ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç
zero waste óôï äçìïôéêü óõìâïýëéï
ôïõ êùäùíïóôáóßïõ ôçò ÁíïõíôóéÜôá
5>>>

9>>>

×Üíôìðïë: ÑÞîç ÷éáóôïý
êáé ï ÊïõìáñáäÝëçò

15>>>

Óõíå÷ßæåôáé ôï èñßëåñ
åðéâßùóçò ãéá ôïí ÁÏÊÊ

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα