Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤτΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.706 . Τιμή 0,60 Ε . Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝINA 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350 . htp:/wwwproinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αν και η Ήπειρος αποτελεί κύρια πόλη εισόδου επισκεπτν από Ιταλία. .
ΙΕΡΑΝΑ ΠΚΙΚΟΣ ΟΧΙΓΑΚΟΡΑΝΟΟ
Ο λυξάνονται συνεχς τα κρούσματα στη ηεπονάν μας ο Η Κυβέρνηση | Eεανά από την Περιφέρεια πρόγραμμα ύψους 18 εκατ. ευρ
μΠράξη Νομοεπού Περεχομόνου κιθόρισε Τς κινήσεις τον δα
γίουν σε περίτωση εποπιομού χρουσμάτων στην Βλάδα
Μεγάλα δημόσια κτίρια της Ηπείρου
γίονται πιο φιλικά στο περιβάλλον!
. Η Παγκόσμια ανησυχία με Τά τη ραγδαία εξάπλωση Τou κορωνοίού σεχρες εκτός Κίνας και
ειδικότερα Της Ευρπης ετείνε
Ται Στην Inαλία ο νεκρoί έφθασαν
χθες Τους 11, εν Τα πpτα κρού
σματα εντοπίστηκαν σε Ελβετί ,
Αυστρία, Κροστία
Προς ενεργειακή αναβάθμιση οδεύουν τρία Νοσοκομεία και δύο Αστυνομικά
Μέγαρα *Οι διοικητές τους υπέγραψανχθες προγραμματικές συμβάσεις
. Ως Το καλοκαίρι ο ανάδοχος και για Τς εγκαταστάσεις Του ΠΕΑΚΙ
. Δεν είναι μόνο rο υψηλό κό στος Το οποίο απατούναμεγάλα
δημόσια κτρια στα Γιάννενα αλλά
και σ"ολόκληρη Την Ητερο για ο ερισμό, θέρμανση ro χειμνα και
Ψύξη το καλοκαίρι που προβλημα.
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Στην Ελλάδα η Κυβίρνηρη χθες
ανακοίνωσε
έκδοση Πράξης Νομοθεπκού Περεχομένου για τη λήψη
μέτρων αποφυγής κρουσμάτων κοpωνoού, τα σποία μεταξύ άλλων πε
ρλαμβάνουν ανοσταλή λεπουργίας
σολείων , περορισμό της υκλοφο-.
ρίας των μέσων μετοφορός και αναγκοστική διάθεση στο δημόσιο κλινν και ΜΕΘ.
Ηλήψη μέτρων θεωρείπα επβe βλημένη, ωστόσο σε καμία περίπτωΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τα μάπα όλων για Την αποτροπή κεισαγωγής του κορωνοίού
στην Ελλάδα είναι στο λιμάν Ηγουμενίκς, στο οποίο χθθες
έφτασαν αρκετοί μαθητές που ήταν εκδρομή στην Ιπταλία
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ηζει Είνα επίσης οι επιπτσεις
που έχουν στο περιβάλλον καθς
Το ενεργειακό Τoυς απούωμα εί.
ναι εβαρύν και αυτό σε μία εποχή
που κυριαpχεί η συζήτηση για mo
οικολογικές πρακπκές στον συγκεκριμένο τομέα
Η ακόνα υτή , ωστόσο , σύντομα : στούν εντργειακά. Η ένθε ανομένεταινα ανατραπεί , καθς από
ση δεν δικαολογεπαι και δεν επιπρέ πεται να επικρατήσει -11η σελ
iοίμρα α οας μα
Μίμοι ψελνι α κ 0 Μας
Το Νοσοκομείο Χατζηκοστα είναι ανάμεσα στα
: κpa πoυ θα ανβαθμΣτα σκαριά πρόγραμμα από το ΥΠΕΣ
Προληπτική ιατρική και για
κατοίκους ορεινν περιοχν ΠΕσφάλεια ωαννίνων ταντοποinσε Ζμέλη της
, Τη φωτό από την υπογραφή των σχεπuν συμβά.
σεων στην Περιφέρεα . .
-------------- --> Τησχετική πρόταση έχαναν Μ. Κεφάλα, Β. Γιoγιακας , x.α.
. Μaίζον ήημα
για Τους κατοίκους ο
ρemν κα δυσπρόσΤων περιοχν όπως εί .
ναι ουτο πoυ ζουν σε
ακριτικές rωνές ης
Ηπείρου αποτελεί . η
πρόσβαση σε υπηρε .
σες υγείας και πρόληΨης , κυρίως επειδή
βρίσκονται μακριά από
τα αστικά κέντρα που
διαθέτουν nς αvαγκαίες δομές.
Σύντομα όμως η οδία αυτή a ναμένετα να δοpθωθεί , Τουλάχ
στον σε κάπαο βαθμό , μέσω προ γράμματος προληπτκής ατρικής
που πρόκεται να υλοΟικογενειακή σπείραμε αδυναμία ανΠoέτο Ηπαρον σρότν βη μν Μνον mς προς να
σε λίρες, μετρητά και οικόσιτα ζα!
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμ - Πρόκεπαι για ένα πολ σημαντικό έp
σης για ης npιακές εγκατοστόσεις ο, με προϋπολογσμό που αγγίζα α
Τρν Νοοκομείων και δύο Αστυνο18 εκα . tuρ, μέσω
+ 11η σελ
νΑρούσε σε Γιάννενα, Αρτα, Τρίκαλα και Κοζάνη
Η βέρηση. Ρόμαλείευτα μάρ. και μετοέανομαθετήματα..
. Σπίma , επιχειρήσει , σγpo
κτήματα κα αποθήκες σε Γιάννe,
να, Αρτα Τρίκαλα και Κοζάνη, είε
ρημάξε μα σπείρα που είε συ .
σταθείτουλάχιστον από rον Οκτβριο Του 2018 , αλλά μετά από ποΜε πλαστογραφήσεις αρπάζονται
περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία
ΟΧα κατεγγελα α δεθες Ογαταμοίς χαι Ε. ετομάζιη ΟΜΟΝΟ
. Τα νομοθετήματα στα οποία
προχωρά η Αλβαν .
κή Κυβέρνηση για
την εmίλυση Του Mια αρμονική σύζευξη ΔΙθας κα Πρ θμιας ΕΚπαίδευσης
Το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς και
η σχέση με τους σπουδαστές του .
λίμηνη έρευνα η Ασφάλεια ωαv
νίνων κατάφερε να τaυτοποήσα
εππά μέλη της, ra oπoία μάλστα διοκτησιακού προ -11η ελ.
> Του Dr. ΝΙΚΟΛΑΟΥΚΩΤΣΗ, Παθολάγου κατρού -Βελλαίη : συνδέονταν μπαξύ ους ε σε
νούς οικογεντιακούς δεομούς .
Συνολικά εξιχνιάστηκαν 11 κλο πές, εν σύμφωνα με 11ησελ.
βλήματος σε διάφο ρες περιοχές και εδικότερα σε συτές .
που ζε η Ελληνική
Εθνική Μεονότητα,
όχι απλά δεν πpοσφέρουν λύση -όmuς υποστήριζε κα πprv λίγα
24ωρα ο Πρωθυπουργός Εντι
Ράμα - αλλά προκαλούν επιπλέον
δυσκολίες στην αναγνριση και
εγγραφή rων ιδιοκησιν Των μλν και φορέων ηs
1ο συμπέρασμα αυτό προέκυ Ψε από την υpcία σύσκεψη που
πραγματαποίησε τη
Elbwgeet: Δαkέη τα
στα νημά η τλατνύμα
πβνας ης ανοιήλοσης
. Το Ιεροδιδασκαλείο
Βελλάς ιδρύθηκε Το 1911
από rοv ατίμνηστο Σπυp .
δωνα Βλάχο , Τόε Μητρο .
mολίη Βελλάς και Κον
Τσης, μετέπειτα Ιωανν .
νων και τελικά Αρχιαπ
σκοπο Αθηνν και Πσης
Ελλάδος . Η δρυση και
αποτελεί
νμα αν ληφθείuπ' όψν ότ το 1911η
γεωγραφuκή περιοχή Των lωαννΕ
νων διοικηικά ήrαν
ΤΗΕΠΣ
ΕΠΗ Τραμικός θάνατος
για τον επιχειρηματία
Αθαν. Χαβέλα
Σελ. 12
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σεpμ ίθμαης α οφαλές
των 10B πος η Η
. άς σ
σελ . 12η
Σελ. 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Του r. ΝΝΑΚΗ n. 7
-7η σελ.
11ησελ .
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Κική Δημουλά:
Η μούσα της Ποίησης .
Για το παικνίδι της Παρασκευής στη Δράμα .
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Χωρίς ανάσες ξεκίνησε
η προετοιμασία του ΠΑΣ
-Επιστρέφει ο Κάστρο, απνο Καρτάλης
Η Λίμνη μας είναι το κλειδί
της υγείας για τα Γιάννενα!
> Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΣΩΝΗ, οικονομολόγου
> Του ΓΠΑΝΝΗ ΓΙΩΣ4 Φλάλοου - Συηραφέα
Ελάχιστα έως κα .
θάλου κράτησαν οι χα .
ρές και οι πανηγυρισμαί
των ανθρπων Του ΠΑΣ
για τη νίκη με
02 και το διπλό επί Του
Πλατανιά στα Χανιά καθς ακολουθεί δεύτερο
συνεχόμενο εκτός έ .
δρας πχνίδι, συτή m
φορά μεθαύριο Παρασευή με Τη
Δόξα στη Δράμα για Την 19η αγω - στές μηχανές για τον ΠΑΣ Γιάνννα
νιστική της Supor League 2
.Ολα τα ποιήματά μου για την άνοξη / ατέλε
ωτα μένουν. 1 Φταίaι που πάντα βιάζεται η άνουξη.
Ι φταίει που πάντα αργεί η διάθεσή μου . / Γίoυτό
αναγκάζομαι κάθε σχεδόν ποίημά μου για την
Σηις θέσεις του Γραφείου Τύπου της Περιφt
ρεας με τίτλo: dH Περφέρεια Ηπείρου για την λ
μνη Παμβπιδα στο φύλλο της 19 Φεβρουαρίου
Λόγουο , αλλά και στις αντ2020 του ολίη μας Αριστείδη Σωτηριάδη
άνοξη
| με μια εποχή φοινσπρου / ν 'αποτελειστοχες του :
στις 15.02. 2020 γα τον ποδηλατόδρομο - πεζόδρομο και τα ανανω . Με τους προφητικούς γνωστό ότι οι ποιητές
από τη φάρα των προφητν έλκουν Την .
στίχους της η ποήτρια στο ποίημά της Ασυμββαστα προβλέπει
τη εφυγή+ ης λίγο πρν από Τον ερχομό της άνοξης (η κηδεία τη
έγινε χθες δημοσία δαπάνη στο Α' Νεκρoτaφείο Αθηννλ
Ο αγγελιαφόρος του Αδη μάς κόμισε στις 23 του ΦλΕ - Δη σελ
καταγωγή τους , αυτούς
χματα , με λύτπη μου διατίστωσα μια επολεμκή: αντταράθεση
που μόνο για1
: το καλό του Τόπου δεν μπορεί να είναι Στον τόπο
Η νίκη στα Χανά ήρθε με. βn μας, στην Ήπειρο τουλάχιστον , κάθε προστάθεια έκφpασης ανη
συχν για βασικά προβλήματα
εί ύβρη , που ερμηuπ μας και του τόπου μας
ποιλεί
κα παρόια παίκτες του 11ησελ
ως κριτική ανπαρό
-4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα