Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τoΠo του
Πρέπει να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοιτήτης. Ειδύτης - Δευθοτής ΒΙΣ ΖΕΡΒΑ. Εoς 50 Αμ ύλλο 1 1654 Τμή ΦΑΜ ειρό. Τρίη 15 Φεβpυσμίαυ 2040
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΙ ΜΑΚΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗ HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝΙΤΑΛΙΑ
ροληnτικά με.
τρο για τον PEΠΟΡΤΑΖ
Κορονοίό έχει
Rάβει
Ο κ. Εκανδάλης σn.
μείωσε nuς στην είοο .
Βρες Τσελίκος 6ο του Νοοοκομείου θα
τonoθεtnθεί οκίσκος
σοκομείο Πρέβεζος , θημερινά με δετia .
συμφωνα με όσα ανέ . νημέρωσης για τον Kο φερε στην Τoniκή Φω - ρονοίο, εν το nροσω .
όnou θα διενεργούντα
οι anapαίτητες εξετό .
nKό nρομηθεύεται ις και θα λειτουργεί
ως ένας χρος αnομό .
νή ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης μόσκες και τον ana .
Σκανοόλης onus tξή . ραίτητο εξonλισμό ναoης σε nεpiπτωση
Υησε , το Υnouργείο Y
γείας βομβαρδίζεr κα - του .
για tην ηροστασία nou κάnoος νοσήσε .
μννέχa στη σ
ΦΟΡΟΣ ΚΑΟΗΚΟΝΤΟΣ
ΚΡΕΥΣ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤoΣ "
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΙ
Ynoopηναγός (1) Γoύλης Ανδρας Ετν 29. Λάρισα
2421076 n115 Σμηναγος (1) Σnύρος Ρούλιος Ετν
35. Αραξος 242 197612+451
"Δυο Χτυήματα οε μα Ημέρα και tα Κουράγια , να
ρόφεΟnupos Κ λεv Πρoστέρνα"
μννεχε στη σε,
Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ
IΝέφeς AM
Με θλίψη και συντροφιά
με τους στίχους της . .
Ευγνωμοσύνη npoς την Κιή Δημοunά
κα συλnυηnτήpα npος την οικογένεια
Το Bing Bang tyve navntες του nλιoκού φoξενεί
npv ano 13,8 διοεκο , μας ουστήματος Η rn νσεις Μa nμερnoa
τομμύρια χφόνια . ο + oροκά ήτoν ένας οφ - Υupω ono την cουτό
Λιος μας δημουργen - όξενος nλανήτης με του , τv mεpιστpopr
κε nρν anό 5 διοεκα , non υψnλές θερμο - και μια ετήoα γύpω ο .
τομμύρια
νeι κνει ο0ο κ.
σ pόνa κ
η μας npν αno 4.55 εκατομμύρια κρόνια φορά . Η nεpιστροφή
δισεκατομμύρια xρo - δέχονταν μια συνεχή , νετa, anό τα δυτικά
να anό μια μικρή αν - καταστροφική επίeon npoς τα ανατολικά Η
noγίa papύτερων στο - μετεωρτν και οστε . ταχύτητα npιστpοφnς
xελων , noυ δέφuγov ροειδν . με ουνέnεια tης rης στον Ισημεpνό
την ενοωμάτωση τους
με τον Ηλο και υνο .
η κpασίες, Τα ηg
500 ηό τον Ηλο. την 'mΒρi.
και την aπoonoon ης είνο 65 μέτραδευτε .
Eελήνης anό tην r
Ο avntης nou μας
της εξέφρασε ο nρω0unoupγoς , κυριά .
κος Μπτοοτάκης, σε δήωση του για τον
θάνατο τmς μεγοηης nonτpιaς
ρόλεπτη
Γopa ο Μικάλης Λουκός θρoίστηκαν
ανέχεα στη ε. Ο
στους
συνέχει στη ΕΟ