Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ ΤυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρτής- Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταιρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΠΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974- Ap φύλλου 6880-12.060
0.50ε
Δηλσεις Του Γ.Γ. Του ΥΠΑΑΤ,
Γ. Στρατάκου στον αΠρωινό Τύποω
Από την Αναπτυξακή Δράμας ΟΤΑ ΑΕ
Δημιουργία
Κέρκυρα - Δράμα 86' 27-33
Εγκρίθηκαν 15 προτάσεις
από τις 23 στο Leader
Δημοσίου για φορείς
της Δράμας
Σπουδαίο
Από τα μεγαλύτερα
Σταθμού Ανοιας
διπλό για
προβλήματα της ελληνικής
γεωργίας , είναι η διάσπαση και
οπολυκερματισμός δυνά μεων.
στον Δήμο Δράμας
Τους Δραμινούς
σελ. εη
Θε 5η
σελ η
Θε. Τη
Αναδιαμόρφωση δρομολογίων | Υποσχέσεις του υφυπ. Υποδομν & Μεταφορν από τη Δράμα
Από το πρόγραμμα Οδικής
Ασφάλειας η βελτίωση
του δρόμου Δράμας- Αμφίπολης
αποκομιδής των απορριμμάτων
του Δήμου Δράμας
Δρομολογή θηκε η αγορά 2 απορριμματοφόρων και η
ενίσχυση της Υπηρεσίας με προσωπικό
- Μέχρι τον Σεπτέμβριο η οριστικοποίηση των μελετν της νέας χάραξης
Από το Υπουργείο η επικαιροποίηση της μελέτης του Τμήματος Δράμας- Μαυ ρολεύκης
Της Σουζάνος Θεοδωρίδου
Τα απστελέσματα παρακολούθησης
και βελτίωσης των δρομολογίων
αποκομδής των απορριμμάτων του
Δήμου Δράμας , παρουσίασε χθες το
πρωί σε συνέντευξη Τπου , ο αντδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.
Χρήστος Κυριακδης
Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακοκλωσης του Δήμου , με σκοπό την βελίωση της εικόνας καθαριότητας της
πόλη μας , από τον Οκτβρο με μα ε -.
δεή ομάδα εργασίας που συστάθηκε
στον Δήμο , προχρησε στην παρακολούθηση των δρομολογίων αnοκομιδής
των απορριμμάτων του Δήμου και των
Κοινοτήτων της Δράμας.
Με σκοπό την βέλτιστη εκόνα στην
καθαρότητα, παρακολουθήσαμε όλα τα
δρομολόγα περισλλογής των απορριμ - αποτέλεσμα να απεγιλωβζεται ουσιαμάτων , κατπαγράψαμε όλους τους κάδους
που υπάρχουν στην eπικpάτεια του ρίσματα και τις οχλήσεις των οδηγν
Δήμου μας μπλε και πράσνους και τους που προϋπήρχαν.
αποτυπσαμε με GPS συστήματα .
Παρακολουθήσαμε την πληρότητα των επεσήμαε οκ Κυροάδης χωρίζεται και
κάδων σε όλα τα σημεία του Δήμου μας εκενο σε τέσσερα τμήματα, όπου τα
αλλά και στις Κανότητές μας . Καταγρά - απορριμματοφόρα που εισέρχονται το
ψαμε το ωράρο άφξης αλλά και αναχ- πρωί στο κέντρο , συνεχίζουν το καθένα
ρησης απόκάθε σημείο του κάδου, ια ξεχωρστά στον τομέα του στα τέσσερα
να δούμε τον χρόνο που χpράζεται για σημεία της πόλης , έχοντας ως αποτέλε
την περισυλλογ .
Όλα αυτάτα δεδομένα, καταγράρηκαν α πράσνοι κάδο, από όλη την πόλη της
και καταχωρήθηκαν σε εξεδοουμένο λο - Δράμας
γισμικό και με την άριστη συνεργασία Εππλέον, έγινε και ομαδοποίηση των
όλων των εργαζαμένων της Υπηρε σίας Κοινοτήτων, κα τρία δρομολόγια καθημας των πληρωμάτων των απορριμματο - μερινά διέρχονται από ης Κoνότητές του
φόρων καταγράψαμε τα συμπεράσματα Δήμου, στε να καθαρίουν τα χωριά.
που βγάλαμε από αυτή μας την μελέτη,
τα προβλήματα που υπήρχαν αλλά και αυτή την ομαδοποίηση των Κουοτήτων
Τς λύσεις που θέλουμε να δσουμε στην που κάναμε , είναι πλέον σε χωριά που
περισυλλογή των απορριμμάτων στον πηγαίναμε μα φορά την εβδομάδα , ν
Δήμο μας- εξήγησε ο κ Κυριακδης
Έτσι η Υπηρεσία προέβη στη διαμόρ - δυο φορές.
φωση νέων δρομολογίων για την καλύ τερη και o αποτελεσματκή αποκομιδή σπάθειά μας που έγινε όλους αυτούς
των απορριμμάτων στον Δήμο Δράμας τους μήνες, έγιε χωρίς επιπλέον rpοoωΠλέον τσσερα απορριμματοφόρα ει - πικό αλλά με το ήδη μεκωμένο προσω σέρχονται στο κέντρο της πόλης τις πφ - πκό που έχουμε , αλλά και χωρίς
τες πρωνές ρες που ξεανάει η εππλέον έξοδα , επεoήμανε μεταξύ
Υπηρεσία τις εργασtς της όπου καθαρ ζεται άμεσα το κέντpο της Δράμας , με
Του Θανάση Πολυμένη
ΛΕΧΡΙ τον Σεπτέμ
βριο θα είναι έτο Ιμες οι οριστικές
μελέτες για τον οδοκό άξονα
Δράμας-Αμφίπολης , το.
νισε το Σάββατο από τη
Δράμα, ο υφυπουργός Υπο
δομν & Μεταφορν . K
φαλογιάννης ,
υποσχέθηε όι στο μεταξύ
θα υπάρξει και βελτίωση του
υφιστάμενου δρόμου μέσα
από σχετικό πρόγραμμα
Οδικής Ασφάλειας που θα
εκπονήσει το Υπουργεί .
Ο υφυπουργός βρέθηκε
στη Δράμα το περασμένο
Σάββατο , καλεσμένος της
ΝΟΔΕ Δράμας προκεμέ
νου να συμμετέχει στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του κόμματος εν το πρω παραβρέθηκε στο
πανδραμνό μνημόσυνο στα Κομητήρα της Δράμας Στη Μαυρολεύκης χρειάζονται επικαιροπαίηση καθς είνα
συνέχεια, επιoέφθηκε το Μητροπολίτη Δράμας κ.
Παύλο, ακολούθησε εriσκεψη στο δήμαρχο Δράμας με λος ζήτησε η επικαιροπαίηση αυτή να γνει από το Υπουρ
το επτελείο του δημάρχου και στη συνέχεα παραβρ , γείο Υποδομν & Μεταφορν, καθς η Εγνατία ΑΕ που
θηκε στην ημερίδα του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Δρά - έχει την ευθύνη τους , λόγω της υποστελέχωσής της δεν
ΦΩΤΟ ΠΤ.
στικά το κέντρο από τα συχνά μποτιλιαΤο υπόλοπο κομμάτι της πόλης, όπως
ΦΩΤΟ ΠΤ.
στικοποηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο ενεσττος έτους
- Οι μελέτες που υπάρχουν για το τμήμα Δράμας10 ετν . Ο αντιπερpeρειάρχης Δράμας κ . Παπαδόπουσμα να καθαρζονται πλέον καθημερινά
μπορεί να την πραγματοποήσει Ο υφυπουργός έδωσε
Το μεσημέρ, παραβρέθηε σε σύσκεψη με τους δη- θετική απάντηση επ αυτο .
μάρχους της Π.Ε Δράμας στο γραφείο του αντιπερορερειάρχη Δράμας κ . Παπαδάπουλου, με τους δημάρχους: συγκεκριμένου Τμήματος αυτά θα ίνουν από την Περι Δράμας κ Μαμοάκο, Δοξάτου κ . Ζεκερίδη Παραvεστίου φέρεα Αν. Μaκεδονίας-Θράκης.
κ. Καγάογλου, κ Νευροκοπίου κ . Κυριοκδη και Προσο τσάνης κ .Αθανασιάδη. Στην συνάντηση παραβρέθηκε
επίσης ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ κ Μπλούχος, Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομν & Μεταφορν . ea
καθς και ο πρην βουλευτής του ίδου κόμματος κ Κ υπόρξα συγκεκριμένο κονδύλι από το πρόγραμμα προς
ραζδης και άλλα στελέχη της ΝΟΔΕΔράμας
Τον Σεππέμβριο οι μελέτες
Τόσο από την σύσκεψη, όσο και από τις δηλσεις του Π.Ε Σερρν.
υφυπουργού αργότερα στα
μέσα ενημέρωσης , τα ου
σιαστικά στοιχεία που εξ
γονται εναι τα παρακάτω
. Για το δρόμο Μαυρο
λεύκης-Πολαιοκμης, οι
μελέτες αναμένεται να οpΌον αφορά τις δημορατήσεις και την κατασκευή του
- Η βελήίωση του υφστάμενου δρόμους Μαυρολεύκης
- Αμφάτολης μπορεί να γνeι από το πρόγραμμα Οδικής
Τα αποτελέσματα που είχαμε , από
την Περφέρεια Kεντρικής Μακεδονίας για το συγεκρι
μένο τμήματου δρόμου και όχι για όλλους δρόμους στην
| σελ.5η|
έχουμε την δυνατότητα να πηγαίνουμε
Θέλω να τονίσω ότ όλη αυτή η προ ΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
όλων οκ. Κριαοδης
σελ 4η
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥAΛΟΓΟ φΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΝ & ΤEΧΩΝ ΔΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
OLATΙKΗ OΜΑΔΑ
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΝΟΙΣΜΕΝΕ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΜΑΝΟΛΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
, Ψηφιακή Μαστογραφία
, Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβοπαντοηράφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΗΤΗΗΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΡΕ ΙAΒΔΑΟ 16222 Πt Ρm Π Η80
m ! Vt 18 αυι, a ηaan
μκΙ . munUωα
πάνοα διλα 6ας αότoη,
μμαθράτστροάντο
ΕΠn Εpα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPIH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
εκt Eνε .
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
o 3 4ο
8 25210 55122 0 6977 472890
NαΠμuμμανκ Tκμα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα