Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 22- ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦEΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27484
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
Καταχωρήσεις στο
ΓΕΜΗ Χωρίς
ανθρπινη
παρέμβαση
Ετος ρεκόρ για τις εξαγωγές
το 2019
του Κέντρου Εξα γωγικν Ερευνν
και Μελετν (ΚΕEM ) , επί των προσωρινν στοιχείων
της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι ε ξαγωγές, συμπερ
λαμβανομένων των
πετρελαιοειδν,
για το διάστημα Ιανουαρίου
Ξεκίνησαν οι αυτοματποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Α
νάπτυξης και Επενδύσεων , σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και
Ανάπτυξης και Πληροφοριακν Συστη
μάτων ΓΕΜΗ και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Κεντρικής Ενωσης Επιμελη
τηρίων Ελλάδας.
Οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις α
φορούν σε πράξεις και στοιχεία εται ρειν που απαιτούν δημοσιότητα, χωρίς
ωστόσο να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας . Η χαταχριση χαι δημοσίευση των εν λόγω πράξε- 3
Δεκεμ
βρίου του 2019 , αυξήθηκαν συνολικά
κατά 268 εκατ. ευρ ή κατά 0,8% και
ανήλθαν σε 33,36
δισ. ευρ από 33,09
δισ. ευρ , εν χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα
22,68 δισ. ευρ από
21,60 δισ . ευρ , δη λαδή κατά 1,08 δισ. ευρ ή κατά 4,99%.
Πιο αναλυτικά , οι αποστολές προς την
Ε.Ε. διαμορφθηκαν στα 18.499,1 εκ . ευρ το 2019, από 17.309,7 εκ . ευρ χατά το
2018. Οι εξαγωγές προς την Ευρωζνη
( 19 ) , αυξήθηκαν κατά 7% ( από 12.313,4
εκ. ευρ σε 13.180,4 εκ . ευρ ) και απορ
ρόφησαν το 39,5% των συνολικν εξαγω γν της χρας στο εξεταζόμενο έτος.
Οι εισαγωγές στο διάστη μα Ιανουαρίου
- Δεκεμβρίου 2019 αυξήθη καν κατά 1,23
δισ. ευρ ή κατά 2,3%, με τη συνολική
τους αξία να διαμορφνεται στα 54,07
δισ. ευρ έναντι 52,77 δισ. ευρ κατά το
Προτεραιότητα η
ευεξία στους
χρους εργασίας
<Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επι χράτησαν στο διεθνές περιβάλλον (εμπορικοί πόλε μοι, γεωπολιτική ένταση στην
Ανατολική Μεσόγειο, BREXIT), οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και για μια ακόμη χρονιά να πετύχουν ιστορικό ρεκόρ .
Με πολλές θυσίες , αλλά και πίστη στις δυνατότητές τους , οι Ελληνες εξαγωγείς
διατήρησαν τη δυναμική και διεύρυναν το
αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές , συνεισφέροντας τα μέγιστα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομί .
Μικρή αύξη ση και νέο ιστορικό ρεΕπτά τάσεις οι οποίες αναδεικνύουν
την ευαισθητοποίηση όλο και περισσοτέρων επιχειρήσεων σε θέματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων
τους , όπως και στην ολιστική προσέγγι ση της έννοιας Wellbeing, διαπιστνει η
Hellas ΕAP από την αξιολόγηση ερευνητικν δεδομένων του 2019.
Βασίζοντας τα συμπεράσματά της στην
επιστήμη της Ψυχολογίας και των εφαρμογν της στον εργασιακό χρο , η Hellas
ΕAΡ θεωρεί ότι , η επικέντρωση στην κα θημερινή υποστήριξη των εργαζομένων
και η ενδυνά μωση μέσω προγραμμάτων
που φροντίζουν την Ψυχική τους υγεία ,
αρχίζουν να λαμβάνουν χυρίαρχη θέση στη λειτουργία
των οργανισμν .
κό0 καταγράφουν οι εξαγωγικές επιδόσεις της χρας κατά το 2019. Η άνοδος
αυτή οφείλεται στις αυξητικές τάσεις
που καταγράφονται στις ελληνικές εξα γωγές προς την ΕΕ εν μειωμένες είναι
οι εξαγωγικές επιδόσεις προς τις Τρίτες
Χρες . Συγκεκριμένα, η αύξηση προς
την ΕΕ , είναι στο 6,9% , εν η μείωση
προς Τρίτες Χρες είναι της τάξης του5,8% . Οι εξαγωγές που κατευθύνονται
προς χρες της ΕΕ είναι πλέον το 55,5%
του συνόλου των ελληνικν εξαγωγν , έ ναντι 44,5% που κατευθύνονται προς
Τρίτες Χρες.
Αυτό σημεινεται σε ανακοίνωση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και
2018. Εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδν, οι εισαγω
Αισιοδοξία της Κίνας για τις οικονομικές
επιπτσεις του κοροναϊού
ΣΕΜΑ 2
Βελτιωμένα μεγέθη
στον ισολογισμό
της ΕΚΤ
Κέρδη ενενήντα τέσσερα
εκατ. ευρ από τα ελληνικά
ομόλογα
Το σημείο καμπής του ξεσπάσματος
Αποτελεσματι κά αντιβιοτικά με τη
βοήθεια της τεχνητής νoημο σύνης
τον κοροναϊού στην Κίνα δεν έχει έρθει
ακόμη και η κατάσταση στην επαρχία
Χουμπέι παραμένει σοβαρή και περίπλοκη, μετέδωσε σήμερα (σ. σ. Παρασκευή) η
κρατική τηλεόραση επικαλούμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κινεζικού Κομ μουνιστικού Κόμματος υπό την προεδρία
του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Οι επιπτσεις από το ξέσπασμα του κοροναϊού στην οικονομία της Κίνας είναι
εμφανείς , αλλά η μαχροπρόθεσμη βελ τιούμενη δυναμική της οικονομίας δεν θα αλλάξει, ανέφερε.
να σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου
MIT στις ΗΠΑ , βρήκε ένα ισχυρό νέο αντιβιοτικό (halicin), το οποίο μπορεί να καταστρέψει πολλά είδη βακτηρίων ανθεκτικν σε άλλα αντιβιοτικά όπως τα carbapenem.
Είναι η πρτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε εκ του μηδενός ένα νέο αντιβιοτικό και μάλιστα πανίσχυρο, ανοίγοντας νέες δυν ατότητες στο πεδίο της φαρμακευτικής,
καθς κάτι ανάλογο θα μπορούσε μελλοντικά να γίνει και για άλλους είδους φάρμακα.
π.χ. για νευροεκφυλιστικές παθήσεις ή για τον καρκίνο . Οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι
το έξυπνον σύστημα θα μπορεί να σχεδιάσει διάφορα νέα φάρμακα , με βάση όσα έχει
μάθει για τις χημικές δομές που επιτρέπουν στα φάρμακα να σκοτνουν τα
βακτήρια.
Στα 94 εκατ. ευρ ανήλθαν τα κέρδη
της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) από την ανατίμηση των ελληνικν ομολόγων που διακρατά στο χαρτοφυλάκιο της, στο πλαίσιο του προγράμ ματος SMP.
Κατά τα λοιπά, όπως προχύπτει από τις
οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ που δημοσιοποιήθη καν χθες (σ.σ.
Πέμπτη ) , τα κέρδη της αυΣΕΛΛΑ
ΣΕΑΛΑ
ΣΕΝΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα