Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα εφαρμοστεί η e-τιμολόγηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
+Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l1771108 59216 2
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.1 59
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 / τιμή: 1,30 ε
Πς θα εφαρμοστεί
ne-τιμολόγηση
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε
η Σύνοδος Κορυφής
Η κατηγορηματική άρνηση των Πλούσιων κρα τν μελν να αποδεχτούν την αύξηση της
συνεισφοράς τους στον κοινοτικό προϋπολογσμό οδήνησε σε αδιέξοδο τη διήμερn
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027. σελ .7
Παραμένει προαιρετική η εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με απόφαση του υπ.Οικονομικν
Ακίνητα
Αλλοι 111 εκτιμητές
αντικειμενικν αξιν
Άλλους 111 εκτιμητές αξιν ακινήτων επστρατεύει n Πoλιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικν στην Προσπάθειά της να Προχω ρήσει το φιλόδοξο- αλλά και προσοδοφόρο για
τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού-σχέδιό της, τοοποίο Προβλέπει την εξομοίωση των
φορολογητέων αξιν των κτισμάτων και των
οικοπέδων όλης της χρας με τις πραγματικές
τιμές της κτηματαγοράς. σελ . 6
gister . Στις υποχρεσεις των Παρόχων περιλαμ
βάνεται και η αποστολή σε Πραγματικό χρόνο
( real -time) όλων των Παραστατικν Που εκδίδουν
στην Πλατφόρμα των ηλεκτρονικν βιβλίων-my
DATA της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, όΠως Προκύπτει από
την απόφαση, η υποχρεωτική χρήση της ηλε
κτρονικής τιμολόγησης φαίνεται ότι θα καθυστε
ρήσει ακόμn καθς διατηρείται ο προαιρετικός
χαρακτήρας του μέτρου. σελ .4
Ένα ακόμη βήμα για την καθιέρωση της ηλε
κτρονικής τιμολόγησης πραγματοΠοίησε η ηγεσία επικοινωνία (online ) μεταξύ επιχείρησης και Πα
του υπουργείου Οικονομικν , με τη δημοσίευση ρόχου, για την αυθεντικοΠοίηση αυτν και την
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως
του υφυπουργού ΑΠ. ΒεσυρόΠουλου, η Οποία
καθορίζει τις διαδικασίες Πιστοποίησης και το
Πλαίσιο λειτουργίας των Παρόχων έκδοσης ηλεκτρονικν τιμολογίων. Βάσει των όσων Προβλέπει
η απόφαση, n ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται
ως η έκδοση Παραστατικν με την απευθείας
άμεση αποστολή τους στην επιχείρηση λήπτη.
Επιπλέον, σημαντική καινοτομία Που εισάγει η
απόφαση είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκ
δοσης Παραστατικν λιανικής Πόλησης Που επι
τρέπει στους Παρόχους να αναπτύξουν λύσεις
ψηφιακής ταμειακής μηχανής (virtual cash r
Δεκτές γίνονται κατά 35%
οι ενδικοφανείς προσφυγές
110,92
Ποια Προϊόντα Πρωταγωνιστούν
στις ελληνικές εξαγωγές
919,77
916,8
913,08
922,30
911,82
86,97
Ακάθεκτες συνεχίζουν την ανοδική τους
Πορεία οι ελληνικές εξαγωγές, στα 33,4 δισ.
ευρ, αυξημένες κατά 268 εκατ. ευρ το
2019 , Παρουσιάζοντας για ακόμη μία χρονιά
ιστορικό ρεκόρ , Παρά τις αντιξοότητες και τα
εμπόδια Που Παρουσιάστηκαν στο διεθνές
εμπόριο (δασμοί Τραμπ , Brexit) την Περσινή
χρονιά. Σύμφωνα με την ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του
Κέντρου Εξαγωγικν Ερευνν και Μελετν
(KEEM ), επί των προσωρινν στοιχείων
της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση κατά 0,8%, ως προς
τη σύνθεση των εξαγωγν κατά μεγάλες
κατηγορίες προϊόντων , Προκύπτει κυρίως
από τις ανοδικές τάσεις στις εξαγωγές βιομηχανικν προϊόντων Που Παρουσιάζουν
άνοδο κατά 7,9%. ΕΠίσης, ενισχυμένες καταγράφονται οι εξαγωγές πρτων υλν
κατά 7,7%. σελ. 10
80910
74,14
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορν
67,14
Τη σημαντική αύξηση του
Ποσοστού των ενδικοφανν
προσφυγν των φορολογουμέ
νων Πουγίνονται αποδεκτές
από τη Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορν , με αποτέλεσμα οι
φόροι και τα Πρόστιμα Που
έχουν καταλογιστεί από τις φο
ροελεγκτικές υπηρεσίες να διαγράφονται ολοσχερς ή να μει
νονται, αποτυπνουν τα επί
Σύμφωνα , ειδικότερα, με τα τελευταία στοιχεία για τα αποτε
λέσματα του έργου της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορν, τα
οποία αναρτήθηκαν στο διαδί
κτυο από την ΑΑΔΕ, τα έτm 2018
και 2019 οι αποφάσεις της Δ εύθυνση Επίλυσης Διαφορν
Που έκαναν δεκτές τις Προσφυγές των φορολογουμένων αυξήθηκαν στα επίπεδα του 34,5%39% επί του συνόλου των εκ δοθεισν αποφάσεων, από τα
επίπεδα του 4,79%-21,4% την
Περίοδο 2015-2017. σελ . 5
40890
32,04
893,03
Τζρος (σε εκατ ευρ) - Γενικός Δείκτης
Χ.Α.: Με εβδομαδιαίες απλειες 3,17%
Ο pαπεζκός κλάδος βύθισε το Χρηματιστήριο, Που έκασε 1,1 δισ. ευρ από την κεφαλαιοποίηση του
στη χθεσινή συνεδρίαση και διολίσθησε στα 61,377 δισ. ευρ. Είδικότερα ο γενικός δείκτης έκλεισε με
απλειες 2,20% στις 893,03 μονάδες, ενσε επίπεδο εβδομάδας σημείωσε πτση 3,1 79%, ο FTSE 25
υποχρησε κατά 3,46% και ο τραπεζικός κλάδος υπέστη μείίωση 7,9%. σελ 18
σημα στοιχεία για τις επιδόσεις
της ΔΕΔ, Που έχει αναρτήσει
στην ιστοσελίδα της η Ανεξάρ
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων .
Αρθρο του Ρόμπερτ
Σκιντέλσκι
μέλος της Βουλής των Λόρδων ,
ομότιμος καθηγητής Πολιτικής
Οικονομίας στο Παν. Warwick
9 Προσφορές
για τη ΔΕΠΑ
ΥΠοδομν
Διαγωνισμός ΟΛΘ
Οι πρτες
αυτόματες
7 μνηστήρες
για επέκταση
του 6ου
καταχωρίσεις
στο ΙΕΜΗ
Η φαντασίωση
του μονεταρισμού
τελεινει
σελ. 12
ΥΠ. Ανάπτυξης
Πληση
ΟΠΑΠ: ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORWARD >13
Τις πρτες αυτοματοποημένες
καταχωρίσεις των επιχειρήσεων
στο ΕΜΗ έθεσε σε εφαρμογή
το υΠ. Ανάπτυξης, με την ΥΠn
ρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυ
ξης και Πληροφοριακν Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕEΕ.
Οι αυτοματοΠοιήσεις αυτές εν
τάσσονται στο Πλαίσιο της μεί
ωσης της γραφειοκρατίας, όΠως
άλλωστε Προβλέπεται στο άρθρο
102 του v. 4635/2019. σελ 10
Επενδυτικά find και ενεργειακοίόμιλοι απαρτίζουν
τα 9 σχήματα Που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομν , σηματοδοτντας
την υψηλή συμμετοχή στην α' φάση ης διαδικασίας.
Ειδικότερα, από τον χρο των εταιρειν επενδυτικν
κεφαλαίων και διαχειριστν περιουσιακν στοιχείων
ξεχωρίζει η Παρουσία των ΚKR και Macquarie, με τη
λίστανα συμπληρνεται από την Antin infastructure
Partners , m First State Investments με έδρα την Αυ
στραλία (Που συμμετέχει επίσης στη β' φάση του
διαγωνισμού για το (Ελευθέριος Βενιζέλος ) , την!
Squared Capital και τmν κινεζική SinoCEEF. σελ.9
Συντονιστήκατε;
Άρθρο του Χρήστου
A. Ιωάννου
οικονομολόγου, διευθυντή
τομέα Απασχόλησης και Αγοράς
Εργασίας ΣΕΒ
Κνδυνεύουμε από τη
ρομποτική τεχνολογία ή
από την έλλειψή της; >1
εGPΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑΙ!
cream

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χαμάς: Μπαράζ πυραύλων κατά του Τελ Αβίβ
  Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, εξέδωσαν ανακοίνωση σήμερα αναφέροντας ότι βομβάρδισαν το Τελ Αβίβ με μπαράζ πυραύλων σε απάντηση για τον συνεχιζόμενο πόλεμο…Χαμάς: Μπαράζ πυραύλων κατά του Τελ Αβίβ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ: «Υπερβολικά πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί»
  «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Έχουν σκοτωθεί υπερβολικά πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι” παραδέχτηκε  η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, από…Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ: «Υπερβολικά πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • O Παναθηναϊκός έκανε σαν σε προπόνηση το 9/9 κόντρα στη Καρδίτσα
  Μία καλή προπόνηση πριν την διαβολοεβδομάδα της Euroleague, αποδείχθηκε για τον Παναθηναϊκό η αποψινή αναμέτρηση με την Καρδίτσα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Basket League στο κλειστό του ΟΑΚΑ.…O Παναθηναϊκός έκανε σαν σε προπόνηση το 9/9 κόντρα στη Καρδίτσα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Λαμπρός Αστέρας πάτησε εξάδα νικώντας 1-0 τον Πανσερραϊκό
  Ο Αστέρας Τρίπολης επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία μετά την κακή εκκίνηση στη φετινή Super League και έπειτα από το διπλό στη Κηφισιά, επικράτησε απόψε επί του Πανσερραϊκού εντός έδρας…Λαμπρός Αστέρας πάτησε εξάδα νικώντας 1-0 τον Πανσερραϊκό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Booking: Αυξάνονται οι επιθέσεις χάκερ σε πελάτες – Πώς δρουν
  Αυξάνουν τις επιθέσεις τους κατά πελατών της Booking, οι χάκερς, με αρκετούς ήδη να έχουν πέσει θύματα από τον Μάρτιο. Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο επισημαίνουν ότι η ίδια…Booking: Αυξάνονται οι επιθέσεις χάκερ σε πελάτες – Πώς δρουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ