Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
δρυτές- Διευθυντές : Μικon A. Δούκος ( 1916-1952)
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήn K . Δούκος (1970-1997 , κστος Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
€ 1,00
Αρ. φύλλου : 4218
Σοβαρές ζημιές απ εροποντή
σε Αγ. Κυριακή, Λιμνινα & Καλλιθέα
Κερδίζοντας χρόνο
στο αδιέξοδο!
Αρυτά npoβλήματα ηpoκολισε στmν npon της Αγως Κυρακς στον Λμννα
Mοpoθoκόμπoυ και στον κοέon opoopά νεροnοτή nou έnnε την nepo ήτo Rρo του Σοββάτου, 15pρouapoυ
Μακερδίοα ρόνο φονετο να nρon0ein κυβέρντου npοκpνου να εκτονυθουνα οντρόσες των νοοωτν, rωρίζοντος όuη κατόστοση οδηγeίo οδξοδο.
Αυτή τη φορd ο uηουpγoς Μετανόστυοη: κα Aσ).
Aοu κ Νότης Μητοpόκης δuo τw pommούμενη
Εpοοuόδαφ κοti tx νέους τον nεpppeo po
καεί tx νtους tov nεprpepeiρη Βo
peίou Aγaίοu, κ κστο Μουτζούρη, κα0ς κοι τους
φορεί να ξεxmήo ο διonoγος Λέyoντος οpοκτηρ
στκό ότι ττό ooικέο , 0 oνοτές δοές στη
Μόρια , στη ΕA Οι στο Βαθu θa Reioouv, σημεί
& κα δme vα ntο0uw ο toνο και ηoντηράθεoη
οκ Μουκζούpnς εb υτοou νopκpο vα σνοστο .
Aούν το μέtpα εntοtς νο onooτonouν ιaτpoi στο
ς κ000ς npόοpuνες κα
nttpec , tna κα on noptσυpε το 9rμεa tφοσε μφι και το tp μpο. οκ Μτηράης Μωoe dυ νετα nopάτοoη μος
νnoό , να φύγουν μερκές
νο eyούν ο
ονηΒ κiς αoνον
σrμεία έφrοσε μpι και το τρίο μέτpα .
Ano tmv rputn στημή έoευουν στην β6ομόδας
οκ Μτορoσς δnoee oυ οντa nopτοη μος
να twεniroEn tων tκτόσεων n δορίο
οκμστα , Η wρonrn δηpo nep nepon ο oντιoμooος κ Δημnεpης | εmvem uέpa 24oβροuopίου, τoνovος o
nou o pες με αnotέλeσμα να ε, Bonαonς κo ο ηρoepoς της κον . τα owοτ0 κίντρο 0a κRείoow oo δοοοοu
ioouν το ρέματα της neponς κα το τπος Μαpoeeκόμπου κ ηοροoαuός υμpέροντος ενoι αοpointo να roopoυ το
νερό εν ζημές ηοκλθrκoν και ου
τuπος Μ0ρo0οκόμηου κ nopοοευός ουφέροντος ενoι αopolumο να rompnou το
νερο να nopoopouν φερτό υnκό . Το Konpnes με μηχoνήματα του Δήμου aδo γω to μετανοσtευτικό, Εiαστε έtoμo γα
νερό nopioupε tnonς oατα και γe Δυτκς toμου rpoκas
ωργκά μπαν ματα ενό κνοόνευοoν οουν την nepoή ano την A0στη
την unononon tοu σκδίου . Εδωοo μα εpομάδο
| διοpία να rpottivouv oΜους xρoυς , κατάmhouς
και αοοομου, να uw κατοοευη ουν twν κ
ΜΟνένε στη o600ν στο νησό, tins στον θέμα 1946-0 κ Νoτκ
και ontia καθς το νερο oe eρoνo
Στην Κωνσταντινούπολη η Σάμος
Mntapdenc
τον υουpγo , 0α υνοντΦούμε nepοΘun n Σοppστο κο nepueν4 να μου unoδeouν
Με συνέντευξη του δημάρου Ανοτολικές Σόμου κ . rργου Στάντζου, σε εκ -hnouς ενorhouκούς πρους ethouμt toν 6δn oίο , θa δεxnepooε uς δοπτικές 6ιοδοες nou
anotouvτοι κα 0 pepei ov κφν, tούτo onoponto
bευτtρο το npur oupωνeη oε δημόοα ετομmή σε κόθε νόμμη ενtpγειο κα δουτκή δοδοοίο
yομε την ηστpopo tουκ Mηtoρm ano to epon να noyooouν το μέtpα εntoως εκτόσεων κα ακtpωσ npoων της Δοάσonς , rpoκμένου να
e. teas φκ υο onovoς 0a γmα ono nνn μηεvo pon Τpe το unoupytio upίτau συ npoonioi τα δικατίατα του Δrμου Ανστοniς t
poo, δεν ουτούν μόνο γο το τημo της titotnc tο μονο nou ονομένεi είνοι unoδεη 0oεωv γα ς μουσε σon με το rpoopuγό-μετονοστειτκ
onaς en, ο δος 6ο ουναντηcί με τους δημόρouς νέες δομές , Δε ουμφωνήθnε ουτό npόκεmου να Hοbξοδn nonitn noυ ατολουθnent στο noptA
npoopoού στο raνκή Πρo νεi Kνστοντνουηoh οου ς opoτκou νa oM touε τw εu9n να uroooυν to
ΜIΡΝος σεο protohem.g, ο nepφερερmκ K Μουτζούonς 4 μmv nρμένει οδίωo
nenhenhν tουρστκν entoγν tης Βopeiou Αγοοu Κστος Μουτοupnς ehς αpακά όε Οκ Μουτoopnς 0ε ανopτon tou οομέoe: Tmν
ιστορικής δορoμrς tοu νnοο) tou o056ετα τmν roουΜon του uοuovoύ ιο δn0nς yοστρονομκής του nopoοoης και
toυotneος αnno κοι των εξαρετων n o ρναντηeeί μ tοuκ.
tonov ηpοoντων .
υγκEpένη rpocοoη με tmv οnκία na ο ύ υγι στοoες tης Aς μην nεpnμένα ν.
τ ονιε νο ο
ινη ατοδάtί και
του βορείου
ι η orμ5
γοu poμενου νο καταhήouv a
Στην poνn εκ0n στο Dooν Yneo Μέγοpο , ένo untpοο κτpo στην
κορδιά tης Κνστοντνούnonnc npo σnaν διεφίς tπpnuoτίες tou
τουpιομο0 διαεpμένοι εnpooooι Aς μν nepμέvi obω, δεμmvo σπον unoργo της Μομκής Υηpoίος του Δήμου Αστοκής Εμοu, της nστpίδος μος, σε νnoό anoδων nopovoμων
δων γpoμάτων κοι των τενν κοθς με νόρτηon toυ στην ηpooωική tou σείδaοε μέο0 να κατοθέoe τmv εnuμενη epδομόδα rpoφυή στο μετανοοτν nopoyeέοντος οικονομική σνόεπu
και του noτκού pοu της ναονος κοwνκnς δικτύνonς Ο reριpepeopς unoστrpζ ΣτE κατό τκ w οφ0μό αno
uφέpνηcn, μέρο με τη μέρα , υφονte to rooyματ.
κφpνηen
Ε ον υrouν5 Μεtονόστευοn Nασμοu0εί oτι to οmοό Συμβοno toυ Δικτo - εi στο νυ φυ ομα npίπτωon 6εν στού .
npoopun στο te
tης npόouno nou
φ0 Νο
ρapύ Eunόνου tόμου onopooot , με τη συντργοoίa κος και Εμος τα ntov
vοκιοonούy tοιρύ /
Μopoς
ουνε , oπο00 , ο Κ Μουτouης δεμnwσε oσ
6εν 00 ομμτόσυ σε ουνδτηoη με τν Υmοuογό pού Εunnoyou τόιου anoφόσια, με τη σνερΣ
poεmημενe φυnooo
Η upoσun oομan onoστo
1311/2020
anόpoo τοu ξη δεν anotusi ονoπυξη η npoooφη ενοuοon
ano srnεφεμοτς. χpoς Μ εκ6uon με uno oμος, το όυ η υμpωνα υnnpξε στε οι δύο mupeς να en unoupνού Μετανόστευοης κοι Aοuhou nou opopoά οοwituν σε ΜKΟ , aς ς των κατοίευ και tmv
ωές των
κατotewv
nopoyunoές τodν rpoovτων , vna οu ηuοoνo neomμροe μ -στρέφουν σε δonpoγμέτευοn oe μηδενn βοση γo τη επtoξn oονίωv στο νnoί tης tέμοu no τον nonndoς cxpoσμίνn dρνnon toυς νο 6ooouν ν
οιpετούς και στεηέn toυ Δμου , δηpοoογpoφoς, κοo κα σοpanouς n ου EOEυ η ouovono, σικ ορές της tnoεvης 6ομ . onό τον npotpo του Διηοoκού Enorou Εομου ες noυ rponoeui vα διστηρήσι ηκυβέρνηon Mmo nou epyδστηκoν c0ελoντκά , στοο - τονου κ τ oomτονάτν 6 trpoκετο νο νΜει npoxεμένου οι οργανομοί το . naργο Koneρο κα τους δκηopoυς μλη toυ AL ton dσtε νο ww αdo την κωρη χαρα ΕNa
οντος στν κOλύtερη δοργoνoη μιος ρυαο eoppu μαΝ μ nopoδραnές nnς ονtουοίκnonΚνο υοεζουν οtocς γο ουτς teμου 03n00oό 00000νό κοι μάνη Kantaκn , Η άκφως εuoίotrtες και έτομες νο στoοοuν, ε64 κα
δρόσης ηpoponnς , nou duod η δεν ont, aν ERth ς ομες ε ος onοες ουμpνούν , onως σοφtρe mpή oε ουνεργοoία με δηγoρκό γpoφείο των οpo Ο χpoνς 00 6εθι ον ενα npoετoορίνος
έει ξνογe στηW Kωνoτοτnοuno ex cwt wEhn νnδιο0 ο0oe ooκo pατο00ο onoουν
Λn Αμέρστη urnptε η ουνdρομή του
fevκoύ poεvεou της Κωνoοντνου
νma tou nueoγopo, neοάμpανε με.στρέφου σε δanpoyμτευο oε μδενκn pοon ιο tmv sπtoξn atων στο νnet ς tμou no toν nondoς εxpoaέn
te30 ήων, νευοωωτή 6ρο των κ δομές στα νηοό Εν to unouprtio unoσtrpίe οκonό ουτό συστήνtτo tnporn rotλoύμενη οτοoυή onoλrpuv φneωve ως κτ. ο κορρον .
tς δομές στα νηoά Εν το unoυpγεo unoστηρί σκoό ουτό αυστήνετοι επτponn αοtεnoύένη κoτοoui ondshrpωv φonέωνως κnιoppon
6ος erpoeπο νο γneι rpoκεμένoυ οι ορpγανoοoί to , κ napyo kotpo κα τος δικmpoυς μέλη του ΔL ton dotε νο μηw aboci tmν mepunsή κapo , eίvo
, κ00ς ο των onootαγμοτων
tonkές ουντογές nou enμAnr ο
ex Chet Βeγγtnς Μnnun0 ο onolec
ABrwbv , με το onoio ήδn ei oυφωνηeeί ουντργο ma το onottneopa
το Αθrvolό nρατοpeb Bδήσεwν
po νο μ ο oFast track διαγωνισμός για τα μεταναστευτικά
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τοντο της Εόμου. Στη διδρκεια της εδή
να nερέ on0 το oυνpaκό neo on ετopoς Aρe A χωρια Που θα στεγάσουν 20.000 άτομα
eponopoς ετοpίος Aepen Aflhes,
Ανοχύρωτοι...
νετήματο του w000 Δοροστι η onoia είνοι κα κορηo, τέκευση
nopouoiooη ων φυοον κοΜoνν , yο aneueεος αpοonpon oνς σn τκ Το uοupγείο Tροδουν και Μτοpορν 0 ανολάβεr tην δ νέoνεa tων δαγωνσυον διοδκοον για
των opοoλoγκν κpωv κοι tων tομου μετw κωνσταντnoonon
τoν κατοοκευή των ntντε κAεστν κέντρων unoδoς μετανοστν nou θα avonτυκθούν σε niντε vnow
ικούς nοορouo t Apoς
βίο φέρνe pί Ο ordruoς tης δεκnετους ουονο
μς pίonς nou δhe poounotmtες δοστpt
βnωoε αξίες κα noε tο neό οντανακήοσηκά ια
oρόκηnonς ονηίος έχει τόσει στα στοnείσ, Και εο
pevοτές τoυ μοξευν AS
ουτή τηw εβδομόα , οι μοθmtές , Σε npormouueένα
-0σ1ο ό 5υ οι εoκουτκο 0τe υσυκς.
160oo t 17:0οo roo4 κoς κοα aίon
κNοvoυ, ehtyrou ή rκo oνοστonν . nou xυ nόve με οδερογρo04ς γα νe npoκontοουν μναες
βραβες και μετά βγοοuν γελντας tebe, μέοα στο
αστυνομό τήματα Το αολίo , nou Φα tnoent να
Eίo τα 0cponeutήρo. tων κονωνν κροδοσμν,
μοάξουν cήμρα ε ναοκοέδια Dnωc 6είνουν ο
enoτημονκές έρευνες noυ έχouν Υνa , tρdα στο 10
nooά ουν ntoei θυμα aonκού εpοβιομού σε Γuwόoα ο ΛΜκεα, με τη οντρτκή tvdτητα ωv
ευτηετοείνν να είναι ανόοο Το p0.S των noιστα .
Εκν οpορά μόνο σγόρα , εvdοοp0μός των ουμέτων
κυυοίνται στο 0 toυ μοθηεκούλouσιοό μ τo
25 τwνμοήητν να έρυν ουνό τον ράhο τηu ίτn .
Αναχρησε για νέα καθήκοντα ο
λιμενάρχης Σάμου
Νίκος Κωνσταντέλλης
ρiς κομα aίoonon
Ευοpστρο μόνυμα εξδωσε ο Αμενoρnς Lάμου, Nικόδοος Κωνστοντe.
μεοpορμ την oλoAήρωσn της enioς touστο Λμενορoο topou.
να npokoMoouν μνμες
Αστυνομκό δεuυντη και Δοmtή της
nupοοβεστυής Υrpeoi Το Μσα
Μοδής μέρωoς γo τmv στήpn
nou exnnωooν κα σνόδεξον το oro
tης Υmpεσίοs ν
nou aαι
pοδ0ομν,
pευνες nou txoυν Yίνa ,ta στο 10.
tης Υrpeσίος μος .
ctεoα νο tμορστou to poouno τοu Λ μου , του ΜΕ Ευδήou.
toυ NΕ Αy. Κrpunoυ , του Aν Eμου
nopoo, του ΜΕ κοροp0ου | Αυτές οε μέρες έαιουστο0εί στο uοωνείο oτ γεο ετανοόστευης κ ούhου νo εnτoοoε, mo
του ΝΕ ούpνων και του ΛΦ Αγοθο - επτροηή nou o σνoλόβ νο ουντονίε το μγdλ0 nόγους δημοσίου υμφtροντος, οmτo κα εκτό - GAns και ένα αντίoτοεo noooστό να 64xto με την
νnoiou για την στηρξή tους κοoς και potaκ , to onoo 00 rpnu νο οκοnοuήou nonu σεc npοκεμένου νο oτυετωnoτεί η εξopετκά
νο ην nooonotεκα nou ooημρνt οptές npo0εoες στε tα κέντρα uηoδonς νο εnehoυοο ονoγoη γιo mv otτέγοon tuv μτονοστoν.
Σ Βιφήo.
στο 50κ toυ μοoητου nhnouομού , με ο
του wn
δα συωνόtηtα enoέσες ctoν κpο του σoaeiou. Τα
naponuvw αοtεouν μέρος του οpenκού penop της εφημερίδος eημο, ono η δruοoογρoφo
enototκ τον προ του aoneou Τα
pη oυκνηon και ονάμεκτο ουναoή κατηβΟN, A θα μηρρορα να Εa toμο να φnοξενnoοuv 20.000 μετονοστες Μ: βόoη το συδοσμό , στη Λtapo , τη xo o tηv τa τς eφrμερδος ero, ano tη δμοσoγpoφο
ματα ολοrpovttοι ο κύκho μου ως noooneio το γγο Aιgοδυτν Σ0 .
το ουντομότερο δυνοτό o unoupytίο Υnoδoμν Σάμο οι κnαστές οομές , ee ενοι xpnmτος Μopνu Πonoμτoioυ
unoστηpoυν ότι δεν undpr ouoμη oοφς εκόνο άνω των 5.00 στόμων έοστη Eumv Κ, 00 φnoν
Μκος Αpνonounoς oro τmν A ΕΛΜΕ
ΛμενύοK 1ομου tnerta on0 εννtο μυ και την ΕΛΛwKη ουόδο Δoουoς unoσtpίουν οτι δεν υntort όμη oοφάς tκόva όνω των 5000 στόμων έκoστη Eτmv κu, 00 φo- 01 Εκηαιδευτκοί nou μnnsov στο oήμa. δηνouν
συνοτό έτη οιo0νομοι τm oνγn Προόρτηα Εομου, σ onoou nooot . a toν tpono nou o διενεργηφούν ο δισγωnστκές υνnoύν rovu ono 2000 όνpuno κοι στην Apo opoθrτo. Ο κ. Mος Ανδρνonοunoς ono την Α' ΕΛMΕ
νο εppόου tκ εhκpn εuοpιστίες toσχoν ανόνμστα οε κο0ε κΜη mt oδoες άμως Λόγω του eneioντος poκτήp άνω onό 1.000,
μου οε 6oυς toυς nontς tuν wiowv
οι εκnoδευτικoί nou μnoov στο Βrμa δηpνouv
αpononτo .
tonκn Ένωoη κοtrmmv, δravti nuς είναι rpoφαAιμένάρηκ Σομου Εnno ono eννέο
φεnov σγόγγυστο σε κόθε κMon tς
νές ό τα κpoύoματο μος στα αnα ουξάνoντοι
Α aτ0 μες στα αoheiο ουgovοντα
apoς, nporεno για ένα γενκότερο owωνκό φο .
νόενοneu φonκτο όε oa taon0εν δηήνει :Τα
εκομότα 6ει 0 σκολoutioouv tν κhuoτn roo
υνoυοούμενους μ tw Υnnpeoia nm οφέροντος Το έρο ετος onύ την rpoμος νουτuoύς noορες, nooρου obαu K noραμρονουν onς tν 4αμδρ- tpia uήματο , Εtο npoto o βpίακεto το uμa κο ,
nnoourτα τuν nκίων, tn Moοpνo .
ανες κnτές 0ομές nou e κτασκευοτουν γο
tmν oντμετnon toυ npoopupoύΒ0 mpίovτοι σε
Εάμου , iκορίας , Φούον m ν ς ος 0ς κοι eλους τους τμέτα o e ακολοuήoν E Κ D
Σόμου , iκοpίος oούpνων κοι Ανοθονn
1 Gc τpo ξonde δnnuvε , .
unoστrpιτκές .
w oγonm F t νnnuoύμενους με tmw Υmmρaeia
μήθεα των rpootoευοομένων αouν και τον
n9999ν
νστουες κοτοστόσες , Δεν εxρεooντα
eupdeon,
σύνη με την onoo με nεpέpooν κα
οι εκnoδευτκοί τους ενoι oβononτοι κα.
νο οτιμτωnίoouv
μοστε ετo no oονου 0 ν
6nouμe
toυς ανύnoptoυς γονείς oε nono noδd, aλ pε e4ενυ
| Φωoη κoνόχonστων πpων , τηv σνάπτυξη δατύου τογpοφής όrου 00 nopouένουν μετονόστες ή npο
δεν θ0 μopoύoo ο ξεnbeo EUroμ μου και η SIK O0 ήτov na00neιon εuς κα πμοηγο ε κrodtες eκτμήoες το οφuγeς γιo 25 nμρες tως otου cnoνpωεί n
οφυγες για 25 nuέρες εως οτου enρκίνpoθεί η oταγpopή και ο έλεγος 0ο0 δeν δικαοοτοι όοήo
θο μετοφέρονται στο τμήμα ύψσuηκ nepopoupοon
μέο vα unoverpoureo0 Σo ιo urua oα κp .
υntppορ .
Eτο μεγαλύτερο τμήμο του κίντρου 00 ppίoοντοι
αnό κφdος ο 046ς νο οος έι novto μ στος των έoγων μηορεί να
μου νο μmν ονοφερθ στw οuκογέντιά
κόστος tων έoγων μηopε να φόου aόμη κo νο
60 μετοφέρονται σο τμήμα ύοτη neoρούαν μουμpους ooν ψυορόγο , οντικο0στούμε
ριστήο4 γα tmv no0ύτuη ονεργοoο , cuοφτioαp Τεnoς nopoon0 όους teω να τη δαwσική δοθασία , ε
καtοδήnηon κοι unοστήeξη τoν Μ ooς nως να στηpεt to vtο Aμt . Λpoς ετοοeoν ετotυ uων οnov και
tους ονeptouΚ
α3όμοστε βoήθεa Εοστε tρογκό μονο, ανοpέpe
ουορτoma . Τthoc nopoonω onους Ενοοpέρον να τη δαγυνστκή διοκα , E
αομοστε οnεα Eμοστε
Ano τα όοa neppάφοντα εναι εύκono να αμηερά.
ντι κάηοιος nως npoκεται για μα ano tςnntov oopα κο0οδήmon και unoστήpη τον Mt
μporetη Ιuou-ωρίoς & Κοροεν , νάρη oυνόρομντος to έργο εav M. νόλο τενκoί ομλο (ENΟτωe , ΤUPΑ Α0 τους Ειοoγγεhκoύ oι Δεσυκους μενκν. Eος εύouα κό0υ trτυοο σε τοαάτι ησνορoή tων onοίων euptίτα ptpan κovες ενnntwν κοι οκοενν εν οι κetiνες ρές orenές mα to roo onv, toσpιo,
Λaπουργούς, το Dοunuth tομου , npoounό και εnoγελματκό εnne6 .
φράει nmήθος ετορειν μετου των onoioν κοι
τουντοι κα 000, έχουν nopopat
νορη ουδράμοντος to έpγο τωw N.
A30upyύς, το Deuntutn τομου , noponrή PO pat
toυς Αντυrεpιφεpepης aμυ, τoυς Κοnn oντομor, ο κ ωνστονέΝςαxonounooύν. Τς rpommoύusνις μέρες tο unoup- 00n09ι σon ο για tο noο , poι οnoς κΟ
Δημέρος Avutοrής o ωπκής ΚonKt νο umptnou oε θ4on εκτός γό συοοuo roοbnot ot nρόξη Μομοθετικού Λtpείoς oΜo κα ΑTM , onως μετοδίδa pεroptτά οοea trς oμου ς μιν ripaμεοε νορωιο
teμου, tο Δοκηκή tns % ΑΔΤΕ, tov Ε06ο στη Μα Υoρκη twν ΠΑ
μΕΜον
ονmuv θα διαupζοντοι t οuτό το γενκό πpo tς ρος δεν unopoi ομpeona όει nepiσtoτιό
και λόγω των fast tr διοδιοον nou nptne να
έουν nopουοστε οως μικρόεεoης έντοσηκ κοι σε
oε tttooυ εδους φανάμενα ,
nepeoμένου, με tηνonoia etouoοδοτεί tουnoup - τoυ ΜECA
0amopoο rmoeioσου n ynno ua ονoo

Τελευταία νέα από την εφημερίδα