Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 6995
Τιμή: 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ξεκινάει το
νέο σύστημα
ηλεκτρονικν
βιβλίων
Η κρίση εκτόξευσε
τα φορολογικά βάρηn
τns μεσαίαs τάξηs
Η μεσαία εισοδημα .
μετανάστευσης στο
τική τάξη καταβάλλει εξωτερικό , εγκατάλει.
ψης επιχειρηματικν
φορολογικν εσόδων , δραστηριοτήτων, κ.λπ
Σημεινεται , ότι με
διεθνείς ορισμούς , ως
στοιχα, η υψηλότερη μεσαία εισοδηματική
τάξη ορίζονται τα νο διαθέσι
εισόδημα μεταξύ 75%
και 200% του διάμεσου
βάλει το 38,1%, των εισοδήματος όλων των
νοικοκυριν . Σύμφωνα
με την ανάλυση του
ΣΕΒ, στην Ελλάδα το
διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες
και δύο παιδιά άνω των
14 ετν , προσδιορίζεται το 2018 σε 19.700
ευρ εν το 200930.000
είτε την μετακίνηση ευρ . Έτσι , στη με εισοδηματική
τάξη ανήκουν τα (τε τραμελή) νοικοκυριά
με διαθέσιμο εισόδημά
στατιστικές λόγω της μεταξύ 14.700 ευρ
σήμερα το 51% των
Στην ενεργοποίηση
των ηλεκτρονικν βι.
βλίων που θα συμβά
λουν στον περιορισμό
της , φοροδιαφυγής
αλλά και στη μείωση
του διοικητικού κό
στους των επιχειρή
εν πριν την κρίση κατέβαλε το 39,3% . Αντί
εισοδηματική τάξη
συρρικνθηκε κοκυρι
αριθμητικά και εισοδη.
ματικά , σήμερα κατα.
φορολογικν εσόδων
έναντι άνω του 50%
που κατέβαλε πριν την
κρίση.
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο μηνιαίο
οικονομικν
ξεων του ΣΕΒ0 οποίος
εκτιμά ότι οι εξελίξεις
αυτές αποτυπνουν
βελτίωση της αξιοπ στίας των συναλλα .
γν , προχωρεί το
υπουργείο Οικονομι
συνέχεια στην 11
(75% του διάμεσου) ορίου της φτχειας ,
και 39.300 ευρ (200% με αντίστοιχη μείωση
του διάμεσου) εν το
του μεριδίου των νο .
της φτχειας κοκυριν της υψηλής
είναι 9.850 ευρ.
Την ερίοδο των
Μνημονίων παρατηρεί.
ται μια διόγκωση του
μεριδίου των νοικοκυριν (και των αντίστοι
χων εισοδημάτων ) της
μεσαίας εισοδηματικής τάξης , αλλά και
της χαμηλής εισοδη. υψηλά στα χαμηλό
ματικής τάξης άνω του
δελτίο
εξελί ΔΕΗ
e-μετρητής
ρεύματοs
μέσω κινητού λότερα εισοδηματικά
εισοδηματικής τάξης
και της χαμηλής εισοδηματικής τάξης κάτω
του ορίου της φτχειας" , καταλήγει ο
ΣΕΒ. "Με άλλα λόγια,
παρατηρείται μια κα
θαρή μετανάστευση
νοικοκυριν από τα
2010 ήταν
νοικοκυριν σε χαμη, σαία
κλιμάκια είτε την μη
καταγραφή τους στις
συνέχεια στην 10
500 Watts
Εφαρμογή για ενημέ ρωση των καταναλω τν και κατά των
ρευματοκλοπν ετοι.
μάζει το επόμενο διά στημα η ΔΕΗ .
Όπως αναφέρει η
εφημερίδα "Ελεύθε
ρος Τύπος", η ΔΕΗ
επιχειρεί να λύσει το
αλαλούμ μέσω εφαρ .
μογής κινητού που
ετοιμάζει και με την
συνέχεια στην 2
Οι Ελληνεs
αποταμιεύουν
για τα γηρατειά
ζaνings
Σελίδα 9