Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
nAEAA
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειpPFAΕΡ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
2 28ΡΟΥΑΡΙΟΥ 0
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44o
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12456
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Στα 33.4 δισ. αυξημένες κατά 268 εκατ. ευρ το 2019
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ
PEKOP
Σφιχτός ο ευρωπαικός
Προuπολογισμός
Διπλασιάστηκαν
οι ρυθμισμένες
οφειλές Προς
την εφορία
μαπίστωση πος ο punκς προολμμός
Leν π πppστo από μια φυδοη Εpe
η άνουν βερνητικς πηs όοον anpά nς δ
aρoματεύοeς στη σύνοδο κοppής της ΕΣ α το
νο πολικτές Apοσονομιό λa .
Επναλούμενες Τς δλσος του Κυράκου Μητο
τάκη ανέφεραν πος πpοσποθούμε να κάνουμε πεο
ούτερα με λγίτερα να πς ια να υλοποoύν o
λ στόχ της ΕΕ pέτα να υπόρχονν και α αντ
στοιχο nρο Οι δαπραηματεύοες α το νω npo
mολooμό της περου 301-3027 ανομένεται να ε.
uπλόσιο ποσύ ληιπθe
Δμ εν φαλγ
μένων δημόο ρ0μίoτιμε το
2019 σε σχέση με το 2018 ανα
δευνίοντας την επoση της
qυυμησης των 10 δύσrωv σμ
φωνα με τα τα στονχεία nου σν
γκέντpωο η ΑΜ το τεν
ταίο τμηνο τov 219
Το π000ο tou ρυθμομ
νου ληξπρoμo un οον
την 1 LB00 (φ0oo 0 6,156 .
ανττεύντας στα 65 δα, v
την 1η12019 είχε vι στο
356. Η σημακή ατή αθνη
ogεετο yγίας στη φμιση
τwv 130 εν κ ns Μλnd
ouς που πρυ0ηρε η κυβΜρνοη
α α, Anoαλεί δε ιδιίερα.
αοδo μήνυpα , tvoνα ms
εxεiμενης ενtyonipης ms
πλατpόμας γα η νία πέα
ομση ων 26-48 δύον.
Ανοpοφά με ων σνο
λεκό opμό tuv oεενiv .
στο τλος τoυ 2019pmpeί
ται αβη καά 4.153 ngόοuα
(qυοκά νανομ ) ο σχίσημε
την αντίσnοη pio ον 3015
με ατοτλrσμα να δμερφν
το στους 408.906 0pελuς
δόσλη δατρσημάτευη oυ noματοmοiτau σε
όα πλλον με μpότ ροολογισμό, μετά
την αποχίρηση της Μεάλης Βerrovίας.
D m TAIκρbn S tαρως δφρo
Ρεκόρ στα τουριστικά
έσοδα το 2019
μκρή αύξηση και νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφουν οι εξα .
γωγικές επιδόσεις της χρας κατά Το 2019. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις αυξητικές τόσεις που καταγράφονται στις
ελληνικές εξαγωγές προς την ΕΕ εν μεκομένες είναι οι εξαγωγικές
επιδόσεις προς Τις Τρίτες Χρες . Συγκεκριμένα, η σύξηση προς την
2010 το ταξιδιωτικό oο uono πλε
.νουμα 15416 e. υp, έναν πλευνάσματος
13.395 ε εp το 201& Η 40η αυτή opεe
τα στην αύξηση των τοξιουτuuv υoπpdruv mατά
2066 t. ενp ή 12.3%. Η aηη τον τοωικwν
copεw opeετ στην atξη της μέσης δπό
νnς ανd τoδι κατά 5555, καθς και στην αηση ms
coεpχiμενης ταξιδωτκής κίνησης κατά 415 Ελ.
εύτερα , όοον οpοpd τις σημμαντκότεpς χρeς πρo
δεης ταιδουτν, o onρόας από τη Γppavia
μεdθηav κατά 16.6 και δαpοpdepav στα 19
cat . εvpd, εν ο onpdoς από τη Γαλλία μεdn
οe κατά 24% και δμονθηαν στα 5 cot. εpo
Επίσης, μείη κατά 44% παροσοίοαν op .
βεις από το Ημένο Βaούεo, e onoiες διαμοφ
Φηav στα 14 ct. tp
ΕE, tivai στο 6,9% , cv η μίωση προς Τρίτις Χρες είναι της Τά
ξηs του 5,8%. Οι εξαγωγές που κατευθύνονται προς χρες της ΕΕ
είναι πλέον το 55,5% Του συνόλου Των ελληνικν εξαγωγν , έναντι
44,5% που κατευθύνονται προς Τρίτες Χρες nαρά τις δυσμενείς
συνθήκες που επικράτησαν στο διεθνές περιβάλλον (εμπορικοί πο
λεμοι, γεωπολιτική ένταση στην Ανατολική Μεσύγειο, BREXIΤ , οι
ελληντκές εξαγωγές κατάφεραν να ξεχωρίσουν με ηις επιδόσεις τους
και για μια ακόμη χρονιά να πετύχουν ιστορικό ρεκόρ.
IE Στα 132 εκατ.
1οπρωτογενές αποτέλεσμα
Νομοθετική, ρύθμιση
για τις αναδρομικές συτάξεις
Citi: Βλέπει επικό ράλι
1ου χρυσού
Τwuμεση νατάθεση νομοθετκής pόμισης για όoυς
dχnν λβα τα aρoηοίμενα χρόνα ανopμικά oe
ντάξευ αλλ4 δεν τα είχαν δηλιύσα στην ηορία όταν .
aπράθηναν , πρρανή ο Υχαπουγγύς Ονομκ
Απ.Beσpoπτονλος. Τόnσε ότ με την πορήμβαση (αι θα
ό ανοομική σχ) θα δοφθθούν τα ροβλήματα η
ς να οφορείτα το δκαωpα ngoη νγής στη δεκoιοo
Συ 3εκαt . bapοeγθηε τον laνοdpo o npo
Ανοηνές αποτεσμα της κεντρκής δοόκησης, σύμ
τωνα με την T Το tαμειαί αotευμα. πaοuίουε
Ολαμμα 1161 nat ένανm ελλεiμματος 415 cat . τwν
αντίστοχο μήνα του 2019. Τα έοοδa τον τατού nροeολογσμού δομςφeθηpαν οt λ723 εat, aό 3.931
o. πέpυo.Οι δαάνες διαμοςτάθημαν σε 4630 ι
απύ 440 εot.
ηνοός έχu δeί σημμαντική dθnση από την Τρ
pουοα παγόυμια αββαότητα γίpω ης εnnte
σς της εξάπλισης τον κpυνuiού, με την έροup
να βλέτα τα 2.00 δολάρια μέσα στους επόμνους 1224
μήνες. Ο χρυούς κατακτά συναχές νέα φεκόρ, και κανεί
ται σε νψλά επτ ετν και πάνω από τα 1.600 δελάρα
L. $9LOE0 67SZU16