Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

13oC, 20:00

9oC - Υγρασία 40%-63% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:24 - Δύση ηλίου: 18:24

€0.80

Ç äéêôáôïñßá ôçò åíï÷Þò

Μήπως παίρνεις ψυχοφάρμακα; Μήπως είσαι άτεκνη; Ομοφυλόφιλος; Άεργος; Απότομη;
Σκουρόχρωμος; Γυναίκα; Μήπως ανησυχείς για την οικονομική ανισότητα που προκαλεί η
αόρατη καπιταλιστική χείρα; Μήπως καπνίζεις; Μήπως είσαι λευκός της μεσαίας τάξης, που δέχεσαι τα καλά της ζωής στη γωνία της γης
που σου κληρώθηκε να ζήσεις χωρίς να προβληματίζεσαι; Μήπως λες σε άγνωστες πως είναι όμορφες γιατί θέλεις να πας μαζί τους; Μήπως είσαι παχύσαρκος; Μήπως δεν χαίρεσαι όταν πρέπει; Μήπως διατυπώνεις απόψεις για θέματα που δεν γνωρίζεις; Μήπως ελπίζεις γενικώς και αορίστως; Εντέλει, γιατί δεν φοράς κράνος; 3>>

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5067

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΧΘΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

(¸ùò ôï ôÝëïò) ôïõ ÷ñüíïõ óðßôéá óáò!
Áíôßï
ÓÜêç,
èá ìáò
ëåßøåéò
ößëå!

Äéïñèþóáìå ôá óöÜëìáôá ôùí ðñïçãïõìÝíùí, äåí õðÜñ÷ïõí
ðéá ãñáöåéïêñáôéêÜ
ðñïóêüììáôá
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ένα ακόμα γεφύρι
της Άρτας οι εργατικές κατοικίες
στον Αη Γιάννη, μνημείο κακού
σχεδιασμού κι ακόμα χειρότερης
εκτέλεσης. Ερχονται και ξανάρχονται οι αρμόδιοι. Αυτή τη φορά
ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπ.
Πρωτοψάλτης, που επισκέφθηκε
τον χώρο, δήλωσε ότι στο τέλος
αυτής της χρονιάς θα μπορέσουν
να μπουν οι δικαιούχοι στα σπίτια τους.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το τελευταίο
ραντεβού είναι στις 12:00,
μεσημέρι Σαββάτου στο
Φαληράκι. Εκεί που φίλοι
και γνωστοί θ’ αποχαιρετήσουν τον Σάκη Τσούκα.
Προικισμένος άνθρωπος, αγαπημένος φίλος, πολέμησε σκληρά με την αρρώστια, κερδίζοντας για μια
ακόμα φορά τον θαυμασμό
μας και για πάντα μια θέση
στην καρδιά μας. Σελίδα 4»

Σελίδα 6>>

ÓöïäñÞ êñéôéêÞ ÌðéÜãêç
óôïí õö. Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç

7>>>

Ôï èÝëåôå Þ ü÷é ôï zero waste; ÍÝá
åðéóôïëÞ ìå ðñïèåóìßåò ôçò Â. ÂÝñáò

¸êèåóç ÃéáëëéíÜ - Â' êýêëïò
åêðáéäåõôéêïý ðñïãñÜììáôïò
ãéá ÄçìïôéêÜ Ó÷ïëåßá 9>>>

Äýóêïëá ôåóô ðáñáìïíÞò
ãéá ÁÅË & Èéíáëéáêü

13>>

5>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα