Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
φεβρουαρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 6994
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Εισοδήματα
και επιδόματα
Που δεν πιάνει
το ραντάρ
τns Εφορίαs
Επιστροφή φόρου
- Αλλάζει το σύστημα του Taxisnet
- Αντίστροφη μέτρηση για τis φορολογικές δηλσειs 2020
ταβληθέντων φόρων. .
Επιστροφή φόρου:
Καλυμμένοι όσοι δήλωσαν 1ΒAΝ για τη φο Αλλαγές στο
σύεπιστροφής
φόρου από την εφοστημα
ρία, μετά και την ολόγια
κληρωση
ρολοταρία
φορολογικές δηλαλλά 19 κατηγορίες σεις 2020, σύμφωνα με
τη νέα διασικασία nou
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙ, η
απόφαση για την επ
στροφή φόρου ελήΓια την επιστροφή φθη με στόχο ατη
ματος εν υπάρχουν φόρων σε λογαριασμό στήριξη της πραγματι
κής οικονομίας και την
αποτελεσματικότερη
στη ΔΟΥ για να δηλω - εξυπηρέτηση πολιτν
και επχερήσεων. .
Το υπουργείο Οικονο
μικν τονίζει ότι οι φο
ρολογούμένοι που θα
Ο κ. Βεσυρόπουλος ακολουθήσουν τη νέα
διαδικασία για την επ στροφή φόρου θα πρέ .
πει να ενημερνουν το
Taxisnet για τυχόν με .
ταβολές του δηλωθένΟύτε μια , ούτε δυο
μαοο Θ 0Ι
εισοδημάτων και επ δομάτων εξαιρούνται
από το φόρο εισοδήεγκαινιάζει η ΑΑΔΕ.
του δικαιούχου, δεν θα
χρειάζεται η επίσκεψη
και 4 κατηγορίες ει
σοδημάτων που είναι
εντελς αφορολόγητα.
Με το χρόνο να με . ριασμός στον οποίο θα
τράει αντίστροφα για καταβλήθεί ο προς επ να ανοίξουν οι ηλε
συνέχεια στην 11
θεί ο τραπεζικός λογασμό για τη φορολοτα- βολής φορολογικν
ρία , δεν χρειάζεται να
τον γνωστοποιήσουν
εκ νέου . Η ορθότητα
των στοιχείων κάθε έως 45% για μισθωαρχικής ή τροποποιητι
κής δήλωσης του εν
λόγω τραπε ζικού λογα .
ριασμού επαληθεύεται ριότητες
με το αντίστοιχο
ίδρυμα πληρωμν. .
Η πλατφόρμα για την
δηλσεων στο taxisnet
στροφή φόρος.
φορολογικούς
συντελεστές από 22%
εξέδωσε
απόφαση
τους , συνταξιούχους,
ατομικές επχειρήσεις
και αγροτικές δραστη
Στην λίστα
τns ανεργίαs
του ΟΑΕΔ
10.370
458/14.02.2020) με την
οποία καθιστά υποχρεωτική για όσους δικαιούνται επιστρόφή
Έκπτωση φόρου έως
1.900 με 2.100 ευρ
για όσους έχουν εισοταλήγει με την οδηγία υnοβολή φορολογικν δήματα έως 20.00ο
IBAN.
φόρου, τη δήλωση στο
Taxisnet της ΑΑΔΕ του
ΙΒAN , που χρησιμοrο
άνεργοι μέσα | ούν για την πληρωμή
των αχρεωστήτως καH.
ανακοίνωση για την
επιστροφή φόρου καότι "όσοι έχουν δηλσει τραπεζικό λογαρια δηλσεων 2020 ανοί.
γει στα τέλη Μαρτίου.
Πλησιάζει ή ρα υποευρ από μισθούς ,
συντάξεις και αγροτι
συνέχεια στην 10
σε ένα μήνα
Εντός
ΚΕΝΤPΟΥ
Οριακή αύξηση παρουσίασε ο αριθμός
των εγγεγραμμένων
ανέργων στα μητρα
του ΟΑΕΔ σύμφωνα
με τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2020. Ει .
δικότερα
εγγεγραμμένοι άνεργοι τον ιανουάριο του
τρέχοντος έτους
συνέχεια στην 2
των ορίων
τns Ε.Ε.
οι δαπάνες για
συντάξεI ... .