Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ 6ειΡΡFAE
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ω
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12455
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΛΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΗΕλλάδα διεκδικεί κονδύλια για αγρότες μετανάστευση. κλιματική αλλανή
αΜΑΧΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αυξήσεις
στις συντάξεις δείχνει
η αναλογιστική μελέτη
Γερμανία:
9 δολοφονίες
με ρατσιστικά
κίνητρα
Τ ων 1000 ευp θα ετεpdoe η μένη μην
, aίa σύνταξη με βάση τα νία κοσοστί αναπλήρα.
σης σε 10 χόνα , το 2010 αnό 807 ετp σήμερα εν
η μίση περίοδος αoφάλισης 0α αν θ στα 32.1 έη
ατό 30.5 σήμερα. Το 2070 η μίση σύνταη θα σηa
τα 001 εup με τη μέση περίοδο οorάλισης να φ0 .
Rνe ένθpωπ δοpονή
-θηκαν στη Χανάσ, κοντά
στη Φarοpούpτη σε δο επ
θέσεις ο ύποπτος για τς oπί
να τα 37.7 έτη. lοράλληλα η μέση επιουρή σύντα
η από τα 188 υd θα qθσ τα 238 το 200 και τα
577 εpo το 2070, Η ανtητική πορεία τν συντέοων
αποτιπνεται στην αναλτική μελέη του εto
GREECE
s hθp μημές dpeς ο
γύτερα νεκρός μέσα στe oπt
n οo Η tpμαvία έμε στο
χoς τα τελενταία χρύνα πολ
λύν φαντστων ε0έσε
wν . Αλλά vo η στολή ης
τρομοpτίoς της dpeς δ
ός αντή nσυ ανηpνχί πε .
ηκε από την Εντκή Αναλογιστική Aαή και κατ
τοηκε στις οpμδες επιτροπές της Βουλής
ηις Βρυξιλλες βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητοοτάκης και συμμετείχε στις εργασίες του έκτακτου Ευρωπείκού Συμβουλίου
με αντικίμενο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσο της Ευρω.
Στα 4,1 δισ. αυξήθηκαν
οι ξένες άμε σες eneνδύσεις
maixής Ενωσης για την περίοδο 2021-2027 .
Το μήνυμα πως ο πρωθυπουργός είναι έτοpος και αποφασισμένος
να εργαστεί προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισ.
σότερους πόρους για την περίοδο 2021-2027 , έστειλε ο κυβερνητικός
ούτερο τις γrρμανκές ορς
το τελεντοίο διάστημα Την
Παροσεν 13 μλη μιος μ
Σ. 41 δα. εupd atpημε η αξία tων ένων όμε .
-oυν εxενύσεων nou otpgεvouv στη χρα το
2019, έvuνι 4 δ. εvpό τe 2018Τν χννά του μας
πέοoε , σtμηωνα με τα στοχεία της Τpanens ms
Ελδος , το Ολμpa του wγou τeυχουούν σναλλαγγύν περστηε κατά το ψμασν σε σχέση με
το 3013 και δομοθη σε 2,6 δο . εpά Η .
ο 5οp Su Saoopio p0
εκπρόσωπος , Αναφερόμενος ειδικότερα στη συμμετοχή του πρω
θυπουργού στην έκτακτη σύνοδο , ο κ. Πέτσας είπε πως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα προτάξετα συμφέροντα της χρος μας στις προκλήσεις που είναι η συνοχή η Kοινή Αγροτική Πολιτική, η Μετανόστευση
και η Κλιματική Αλλαγή. Δεν θέλουμε να έχουμε μεοωμένους πόρους
άς συνελήφθηραν στο πλαί
σιο αντιτpopορατικής επιχεί.
φηpη , Τους βαφiνον πo
νeς όn σχεδοαν εσες
εναντίον τημνuν , όus αvτeς
π έμναν στο Κράστσρτς.
στη Νέα Ζηλανδία, τoν Μάg
τo του 2019, στα οποί είχαν
σκοτυθεί 51 άνθpuπo
5η αντή στο Ιουύe ληρωμν της χόρας οpε
ται κυρς στην αξηη του πλεονόσματος του oο
γioυ υπηρεσιν κα στην καταγpαpή πλευνόσματος .
όναντ ελλείρματος, στο υίνο δεντερογενν δαμάτων. Ποφληλα, περοέστηκε και το Ολευμμα
του ιουίον πρωτογενν oοδημάτων .
παρά το γεγονός ότι μικραίνειο κονοτικός προϋπολογισμός, τόνισε
και πρόσθεσε πως θα διακδικήσου με κονδύλια που υπόρχουν για τη
μετανάστευση. Θα δεκδική σουμε σε καθεμία από τις προκλήστις το
μερίδιο που μας αναλογεί
Φορo-μπόνυς για ανορές
μεκάρτα
Κοροναίός:Στους 2.118 οι νεκροί
Εσπασεικοντέρ
ο τουρισμός το 2019
Σνλκά 394 να κούσματα του κοgονaίo κατ
ναψαν οι uχές στην φπειρωτική Κίνα την Τενάe
τη, op0μός πoυ είva ο χυμηλότεos anό την 23η Ιανυ
poe. Το σύνολο των εmpeβουωμένων κρουμάτων ανβ
φημστική καμπάνα pα vu neιonούν noiτες ότ
ο"ψαντικές oτρξεις φταουνα ι5" oυς συμptp νu πληρίνουν με πλατικ χύνο ετ
μάξ το υπουpγείο Ονμεκν . Ταντχονα, το υονρ
γe Ονομν σχιδάα να εmpeβείοει με τοφοφ ο 301 , ένανn 1465 δα. εupd το 305 και 163
δσ, εup το 2017. Ο oπράξεις από ταξιδτκές υπη
pohth0% ao Saonέpaioγοob sa Shopκ
τwν νεκpν αυήθημε κατά 114 ως τα μοάννχτα της Τε
eαoteς nαι οι oφθeς μη κατοίνων ταιδινον σηαν
θε έτου σε 74576 στην ηπειρωτική Κίνα 0 ολοομός
πλαστικό χα εδκά σε δοoτηότητες νψηλού κν
νου φοροδοηνγής Το σενύp να μετράντ δπλά οι ηλε .
κτρωνικίς αποδείξεις από ονγκε μένα επαηνθματα.
νατά 12.5 mo 41 αντίστοχα σε σχήση με το 201 Ο
εonpης aπό μετοφορίς αυξήηαν
τόφτης, σε ονολnd 2.1ικ
1.8SIOEO67SZU 16