Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπa
τον τό1o του
Πρeπει να ξέρει
να δυοαροotεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοιτήτης . Ειότη, Lθντής ΒAΣ ΣΕΡB Eος 50 AA φίλ 11692 Τμή δ0 αυρό Παμακαή 21 Φιβμιμου 20
ΕΤΗ ΜΕΙΑTEΡΗ ΗΚΟΦΑΝΤΙΑ ΤΕΙΝΕΙ ΙΑ ΝΕΙΑΙΡΑΠΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
την μεγολύτερη anoφύγoυν να κατοθέ . nς , εν η σεωματική
ουκοφαντία τε . σουν.
νι να μετατραηεί
anunoθεση Νovar pef με κάθε νόμιμο τρό , καταθέσουν , napέχοtis μετά uς τελευταίες
εξελξεις με τους npo npoστατευόμενοι μάρ . κόμα και σε έκνομες ε .
στατευόμενους μάρτυ.
οι onoio εξοφον , λευτν - μελν της
στηκαν npoκεμένου να ηpooνακριτκής εnτροαντinontευση κόνε 6,u
Η Κυρέρησn εnne είναι δυνατόν νια να μnν
no να καταθέοουν ο ντος nλήρα κάλυψη ο.
τυρες ενnιον των βου νέpγειες.
Ευνεχεια στη νε.
Μπαράz διαρρήξεων στην Πρέβεα
Οι Πληροφορίες βγαίνουν από τους πολίτες
1 Μnopo διορprξεων και ζωοκnonν σημo .
νοντα το τελευταίο διάστημα στην Πρέβεξα,
| ούμφωνα με μαρτυρίες, οε κατοικες μέοα στην
noλn ahΛΟ και neριgερειακά
μφωνα με ηληροφορίες , οι δράστες ηou m|0οvολογείτοι όυ εποuργούν σαν ομόδο , ε | ο64ΛA0ν σε κατοικίες και αγροκτήματα και ση.
κνουν ono tμoφή και κρήματα μέκρ κότες
| Μέχρι στιγμής napa τα συνεχόμενα κρούσμο .
τα διαρρήξεων , η Ασυνομία δεν έχε εxδσε
σχετικό δεηua τunou , dγνωστο γιστί .
Ρέngμα στον πρην Tουρό Τγείς Αιδ. Εmδό
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων
Νοσοκομείου Πρέβεζας
Να εκδσει επίσημη
και σαφή ανακοίνωση .
Να λειάνει ος ανδρόσεις εnκείρησε ο
Δήμαρος Πρέβεζας Ν. εωργoκος σε ροδιο
ΣΥΡΙΖ
Ράnσμα στον np Y.
noupro yείος Ανδρέα
Εανθό anotτελεί η aνo
κοίνωση του Σuoyoυ
Εργαζομένων Νοοοκο
μείου Πρέρεζος , στην
onola ooκείται paputο
τη κροκή για την εn .
σκεψη του Ανδ . Ξον.
Φού στον χρο του Nο.
σοκομεου tηv ηεp .
σμένη Δευτέρα .
ανέγεα φτη αεΨ
φωνική εκnομηή , σττικό με το θέμα του
Κοιμητηρίου και τmν ανακοίνωoη για τις ε
κταφές.
μυνέχεu στη νελ 6