Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρτής-Νικά, σoς Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήρια- Εκδότρια Στανρίδου Ι. Συλιανή
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Ap φύλλου 6880-12.058
050 ε
Το έθιμο
του Καλόγερου ή της
Καλογερο Δευτέρας
αναβινει
στο Καλαμπάκι
Δράμας
Ευχαριστίες του προέδρου
της Κοινότητας Νευροκοπίου
και προς τον n.Τ.
Νέα μόνιμη
παιδίατρος
στο Κέντρο Υγείας
κ. Νευροκοπίου.
Ποιοί θα φυλάττουν
Σήμερα στις 15.00
Θερμοπύλες
η Δόξα απέναντι
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α .
Επίτuμος Διοικηπής της ΣΣ.Ε.
στον Λεβαδειακό
σE 3η
σελ. 5η
σελ. 5η
σελ. Τη
Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας η προγραμματική
σύμβαση για καταφύγιο αδέσποτων ζων
Νέα προγραμματική σύμβαση για το Φεστιβάλ Τανιν Μικρού Μήκους
1,5 εκατομμύρια ευρ η χρηματοδότηση
του Φεστιβάλ για τα επόμενα 3 χρόνια
Του θανόση
Πολυμένη
Μ ΟΦΩΝΑ
| πέρασε από
το Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας,
η έγκριση σεδίου
της νέας Προγραμ
ματικής Σύμβασης
του Παλπιστικού
Οργανσμού Φρστ.
βάλ Τανν Μκρού
του Δήμος Δράμας,
με το Υπουργείο
Πολιισμού και την
Περpέpeια Αν. Μaκεδονίας-Θράκης.
Με την ίδια από φαση , ακυρνεται
παλαιότερη
κριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβασης και εγρίεται το σεις ή τα έσοδα από χορηγίες και δωνέο σχέδιο , μετά από περιορισμένης ρeές , ούτε θα συνυπολογίζετα
έκτασης τροποποήσεις και αλλαγές που οπουδήπατε ποσό από εκτίμηση παραέγιναν στον έλεγχο από την αρμόδια χρησης χρων ή εγκαταστάσεων ή
υπηρeσία του Υπ. Πολπισμού και Αθλητ - προσφοράς εργασν υπαλλήλων των
Πέρα από τα δάφορα σημεία της σύμ- Πρότοση αλλογής χρου
βασης που αναφέρονται οι eκδηλσες,
και α δράσεις του Φeστιβάλ Τανν Μ κεφολής της δημοτικής παράταξηςProκρού Μήκους της Δράμας Yνετα λόγος pα Δράμα 2020- κ Ταμπούσης 6θεσε
και τη χρηματοδότησή του
Όπως ανα φέρεται συγεκρμένα, ο φeίων του Φεστιβάλ Ταινν .
προϋπολογιομός της napoύσας τρετούς
σύμβασης ανέρχεται στο 1.500 000
ευρ, και άπως δευκρίζεται δεν αποτελεί το συναλικό προπολογισμό του Πο - Ηydrama , και το άλλο , το συγκφάτημα
λιιστικού
εππpέπεται οπααδήποτε αύξηση του συ νολκού ή ετήσιου ποοού του rρούπολο - ρόσει
γισμού της σύμβασης. Ο ετήσιος Οπως είτε ο κ Τααμπούσης-θεωρ
προϋπολογισμός του Φεστιβάλ ανέρχε - όι αυτά τα δύο κτίρα θα πρέπει να έρ
ται στο οσό των 500.000 ευρ.
Το ποσό αυτό θα προέρχεται από επιχορήγηση 225.000 ευρ κατπ έτος απο να μεταφέρουμς τα γραφεία του Φεστ το Υπουργείο Παλπισμού , 50.000 ευρ β.
κατ' έτος από την Περφέρεια Αν . Μακe δοίας και Θράσης, εν ο Δήμος Δράμας είτε ότι θα μπορούσε
κάθε έτος θαχρηματοδοτεί το Φεστβάλ στα γραφεία της ΔΕΚΠΟΤΑ epoον κλεί
με ελάγστη ετήσια καταβολή τουλά - σει το επόμενο χρονικό διάστημα και σε
στον ίση με το ποσό της ετήσιας χρημα - κάθε περίπτωση θα έπρεπε να μεταφερ
τοδότησης του Υπ Παλαισμού και eούν κάπου . Καταλήγοντας μάλισπα, είτε
Αθλητισμού.
Ρητά αναφέρεται επίσης στη σύμβαση χείου και του κ θεοδωρίδη και όταν γιω
αυτή, ότι στα παραπάνω ποσά eιχoρή - ζουμε ότι κάνει πολλά οκ Θεοδωρίδης
γησης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα
έσοδατου Φεστιβάλ από ίδους πopouς , δούμε το eέ μα σοβαράν .
Του Θανόση Πολυμένη
- ΚΤΑΚΤΩΣ συζητήθηκε το βράδυ
-της Τετάρτης 19
Φεβρουαρίου το ζήτημα
της σύναψης προγραμ
ματικής σύμβασης με ταξύ τεσάρων Δήμων
της ΠΕ. Δράμας , με
σκοπό την από κονού
διαχείριση των αδέσπο
των ζων συντροφάς
στα διακητικά όρα της
ΠΕ Δράμας
Σύμφωνα με τα αρχικά
τακτικά eέματα της συεδρίασης του σματος
είε τεθεί να συητηθείτο θέμα της σύστασης Συνδέσμου ναψη Προγραμματικής Σύμβασης , εν στο μεταξύ αnoμεταξύ Δήμων του Νομού Δράμας Οπως δημοσίευσε ο χρησε ο Δήμος Παρανεστίου .
Πρωνός Τύπος- στις 18 Φεβρουαρίου, το θέμα επρό
κετο να αποσυρθείτελικά άτως και έγιε, και ως έκτακτο ουργηθ Σύνδεσμος μεταξύ των Δήμων του Νομου στον
ήρθε η σύναψη Προγραμματοκής Σύμβασης
Ταβασκά ητήματα που αφορά η Προγραμματισή Σύμ το δικό του καταφύγο . Όπως εξήγησεοκ Μιόπουλος,
βαση μεταξύ τεσσάρων Δήμων του Νομού Δράμας (Δρά
μας Δοξάτου , Προσοτο άνης κα κ . Neuροκοπίου , γκαίες διορθσεις στη μελέτη
δημοσεύθηκε στο χeεσινό φύλλο μας στις 20 Φεβρου
ρίου και στο κείμενο με ίtλο : AΑπό το Δημοτικό Συμβού γράμματος για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων
λιο του Δήμου Δοξάτου-Κατά πλειοψηφία η απόφαση ζων συντροφος στο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης ην κ
για το καταφύγο αδέσπστων και την προγραμματκή σύμ Ζαφepoπούλου . Η εν λόγω υτηρεσιακή παράγοντας,
βαση .
Θα πρέπει να σημειωθεί εδ γα όλλη μια φορά , ότι ο καταφυίου με 240 ακυλιά nρίτου, καθς θα είναι πολύ
Δήμος Παρανεστίου αποχρησε από οποιαδήποτε συ - δύσκολη στη διαχείρισή της. Το ιδανικό για να δημουρνεργασία , καθς έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση γηθεί μα τέτοια δομή είναι στα 80 με 100 αδέσποτα , γα
στο Φλόδημος 1- αξίας 300.000 ευρ και φοβάτα την
πθανότητα να χαθεί η χρηματοδότηση αυτή
Σημαντικά στοιχεία κατατέθηκαν από τον κ. Ηλιόπουλο φορες περιβαλλοντικές δεσμεύσες(Aυτοδιοίκηση Πολιτν), ο οποίος μαί με αρμόδιο υπη
pεσοκό παράγοντα του Δμου, είχαν οριστεί απ τη δα - ακτηνίατροι της περοχής αλλά και οι κτηΜατροι της Πε
παραταξιακή eπτpοπή να ερευνήσουν το τημα της ρpεpeoκής Ενότητας Δράμας.
δημουργίας του κατοφυγίου για το πς θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί από το Φλόδημος 1.
Όπως είπε ο κ. Ηλιόπουλος επικοννησαν με το ματοδότησης, στις 28 Φεβρουαρίου που eίνα και η καταΥπουργείο Εσωτερικν, από όπου ενημερθηκαν ότι η
διαδοασία δεν μπορεί να προχωρήσει με τη δημουργία
Συνδέσμου μεταξύ των
Δήμων του Νομού Υπηρε.
σακός παράγοντας του
Υπουργείου τους ένημέρωσε ότι για να πετύχουν
χρηματοδότηση θα πρέπει
να προχωρήσουν με σύenΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ n.Τ.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
όπως για nαράδειγμα ειστήρια, διαφημί
Αυτό βέβαα δεν αναιρεί όι αργότερα μπορεί να δηματοίο μάλιστα να εντακθεί και ο Δήμος Παρανεστίου με
παραπάνω φορέων.
σε κάθε περάττωση μποροuν στη συνέχεια να γίνουν ανα Στην προ ημερησίας συζήτηση, ο επΟ διος, είτε ότι μίλησε και με την υπεύθυνη του προτο ζήτημα της αλλαγής χρου των γρα
Όπως πρότενε, τα γραφεία του Φεστβάλ βρίσκονται ανάμεσα σε δύο σημανΤικά κτίρια της Δράμας , το ξενοδοχείο
στόθηκε αρνητοκά απέναντι στη δημιουργία ενός μεγάλου
Οργανσμού και δεν Ανοστασιάδη , το οποίο θα ανακαινιστεί
από τον κ Θεοδωρίδη που το έχει αγονα μπαρούν να είναι διαχειρήσμα, εν το καλύτερο θα
ήταν να είναι 75 αδέσποτα στε να μην υπόκεπαι σε διά
Όπως ειπθηκε eπίσης, τις ίδες ενστάσεις έχουν και
θουν πo κοντά μέσω κοινόχρηστων
χρων και θα πρέπει να κανηθούμε στο
Το πρόβλημα είναι ότ, όλα αυτά θα πρέπει να γνοuν
μέχρι και την τελευταία ημέρα του προγράμματος χρηΣτην πρότασή τουο κ Τιαμπούσης ,
τοφερθούν
ληκτική ημερομηνία .
όι είναι απαίτηση αυτή και του ξενοδοΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
για τη Δράμα , νομίζω ότι θα πρέπει να
Πάτκος-Μασμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧNON ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
GEATPIKH OMAM
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηon
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΝΟΙΜΕΝΕΣ
ΜΑΝΟΜΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
, Ψηφιακή Μαστογραφία
, Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορθonαντοηρόφος
ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΡΕ Μ ε κοιο mΥη BΠ ΕΠΙΑ ΜΥ0
mAtι μ1 M ΝΕ a ua
μμπΝΑU! ΠIT |UUα
πάνα &πλα ας αζοτιέoη
ματνστροάντο
RΑΝοm
ΔΙΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
rounttνrt
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα