Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.758
Σελίδα 4
-Εεκινάει ο ΑΟAΝ Τα play οut
- Εντός έδρας αγωνίζεται ο οΦΙ ΤΟ Σάββατο
Τσικνίσματα.
ιστις γειτονιές
- Το Προγραμμα των αγνων σε Ακαι Β" ΕΠΣΑ
Κέτρο Αποκατάστισης Νεάπολης
Η Τροχαία μοίρασε
αλκοολόμετρα για
να ευαισθητοποιήσει
τους οδηγούς
Υπογράφεται σήμερα στην Περιφέρεια η ανάθεση της μελέτης
Η λειτουργία του
Το Κέντρο θα λειτουρ Υπογράφεται σήμερα
Παρασκευή στην Περιφ
ρεια Κρήτης η ανάθεση γεί ως δημόσιο έργο δε - φαρμογής των Παραπάνω δωρεάς του 2010 από το
της μελέτης του Κέντρου δομένου ότι υπάρχει το
Αποκατάστασης Νεάπο - κληροδότημα που δίνει και τελευταίο με την ο - διού με δεσμευτικό όρο
Το Κέντρο Αποθερα- να υλοποιηθεί Προηγή Προυπολογισμού και τι πείας και Αποκατάστα - θηκαν όλες οι απαιτούμε - μολογίου.
σης σχεδιόζεται να εί - νες εγκρίσεις από τοαρναι μια δομή ημερήσιας μόδιο υπουργείο και μετά
και κλειστής νοσηλείας την ολοκλήρωση των με
και αποτελεί μια εξαιρε - λετν , θα ξεκινήσει με
τικά σημαντική δομή με χρηματοδότηση του ιδρύ - στασης και Αποθερα - θα διαθέτει χρους υπομεγάλη σημασία για την ματος περίπου στα 5 εκ
Κρήτη συνολικά Για το ευρ για να μπορέσει να τουργήσει με ημερήσια ρους διοίκησης , ιατρεία
σκοπό αυτό το Κέντρο ολοκληρωθεί το έργο και κλειστή νοσηλεία 38 κλι
Αποκατάστασης θα πe ριλαμβάνει όλα τα σύγ - σιο σύστημα .
χρονα μέσα σύμφωνα με
τις σύγχρονες μεθόδους nou θα υπογράψει για την ασθενείς με νοσήματα δρόμους , οι οποίοι θα ε ιατρικής αποκατάστασης υλοποίηση της μελέτης νευρικού , μυϊκού , κυκλο - ξασφαλίζουν την απρόκαι το κτήριο που θα α.
νεγερθεί θα είναι υψη- σει την οριστική μελέτη τος Θα αφορά κατοίκους ασθενν καθς και με
λν προδιαγραφν και του έργου , τη μελέτη ε.
βιοκλιματικν απαιτή - φαρμογής και τον πρου - της Κρήτης .
σεων.
προτελευταίο στάδιο θα χει παραχωρηθεί στο Δεκπονηθεί η μελέτη ε.
Σελίδες 7 και 11
αλυνάκειο με συμβόλαο
μελετν και στο πέμπτο Σωματείο Φίλων του Παι 14 στα 5 παιδιά
ένα σημαντικό Ποσό για λοκλήρωση . τα τεύχη του τη χφησιμοποίηση αno κλειστικά για την ανέ
Υερση του Κέντρου
Το κτήριο έχει επιφάνεια δόμησης 3.077 τοτραγωνικν και οι υπό Το Κέντρο Αποκατά- Yειοι χροι είναι 1.643 τμ
που θα νοσήσουν
από καρκίνο
θα γίνουν εντελς καλά
Σε ποιούς
απευθύνεται
Πείας σχεδιάζεται να λει δοχής , γραφεία και χκαι γραφεία και εργαστή να λειτουργεί στο δημό - νν συνολικά. Απευθύνε - ρια. Τα τμήματα αυτά θα
συνδέονται μεταξύ τους
Η μελετητική εταιρεία οσκελετικά προβλήματα, με διατμηματικούς δια Σελίδα 11
ται σε ασθενείς με μυ- Οι ασθένειες
και οι εχθροί της ελιάς
θα πρέπει να παραδ - φορικού κλη . συστήμα - σκοπτη διακίνηση των
ή ακόμα και επισκέπτες κόμβους κατακόρυφων
λειτουργιν , Θα παρέχει
υπηρεσίες αποθεραπείας
πολογισμό καθς και το
Σελίδα 12
Σύμφωνα με την πeΤο 2000 περίπου ξε - τιμολόγιο του έργου με ριγραφή των δεδομένων και αnoκατάστασης κακίνησε η ιδέα της δημι - τις απαραίτητες αδει - της απoφασης που εγκρί θς και ψυχολογικής και
ρυργίας ενός Κέντρου Α - οδοτήσεις , δηλαδή όλα θηκε , θα κατασκευαστεί κοινωνικής υποστήριξης
noθεραπείας και Αποκα - αυτά nou απaιτούνται για
τάστασης, ως επέκταση να δημοπρατηθεί χωρίς σκεται εντός του σχεδίου ξενεί με στόχο την επα .
του Νοσοκομείου Νεάπο - πρόβλημα το έργο . Θα πόλεως της Νεάπολης. E - νένταξή τους.
λης, Το 2004 υπεβλήθη πρέπει να τονιστεί πως
στο Υπουργείο Υγείας στην Κρήτη δεν υπάρχει
μελέτη ίδρυσής του . Αnό κανένα δημόσιο κέντρο
Τότε το έργο πέρασε anοκατάστασης και όλου
από πολλά στάδια . εν
καθοριστική παράμετρος
ήταν οι δωρητές του Διολυνάκειου Νοσοκομείου
Ποu προκαλούσαν την υποχρέωση ολοκλήρωσης
του στόχου , καθς και η
συμβολή του Σωματείου για τους ασθενείς και τις
των Φλων του Παιδιού οικογένειές τους
της Κρήτης
Ο διαγωνισμός για την λέτης που προβλέπονται ,
ανάθεση της μελέτης ε . θα pέπει να σημειωθεί
Yκρίθηκε από το Περιφε - πως σε πρτο στάδιο θα
ρειακό Συμβούλιο Κρή- γίνουν η εκτέλεση γετης τον Αύγουστο του ωτεχνικν ερευνν , στο
2018 με βασικό στόχο επόμενο η εκπόνηση ο.
την υλοποίηση όλων των ριστικν μελετν (αρχι
επιμέρους μελετν που τεκτονική, στατική και ηαπαιτούνται για να μπο - λεκτρομηχανολογική ) θα
ρεί να κατασκευαστεί το ακολουθήσει η έκδοση
έργο.
στο οικόπεδο ποu βρί - στα άτομα που θα φιλο !Πστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
οι ασθενείς απευθύνονται
σε ιδιωτικά κέντρα ή με τακινούνται για την θε ραπεία τους εκτός Κρήτης , γεγονός που προκα .
λεί σοβαρές κοινωνικές
και οικονομικές συνέπειες
mioptico
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΝΗΤΡΑΚΑ ΚΕΙΟG8 0 ΜS TS 1,4ΤΕΝ
0ΤΑΧΑΝΤΑΚΗΣ ΒΜWΙΣ
ΜΙΟΑΟΝΗΣΣ wmr
ΧΡΠΥΓΕΝΕ ΕERNIΝΝΕΜΙN 30 ΕR 3Sα 1.% ΕE
ΑΟ. ΠΝΝΤΧΟΥ ΣΧΟΝΗ ΚO εκα 19Ε
144ρΟ
4250/(KINO
Γυαλιά Οράσεως . Φακοί Επαφής
. Οπτομέτρηση
, Γυαλιά Ηλίου
Για τα στάδια της με ε nTEs Τέs
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
[ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΙΚΟΣ- ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΠΑΝΑΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣοτΕΡEΣ ΠΡΟΙΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΑ ΜΑΣ ΤΟTACEBοοκ
www.fbcobook.com/Onωponuλείο Μυλωνόκης
xrbook
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛ: 28410 24919
(ENANΠ ΕΚΟΔΟΥΝΟΙΟΚONΕΟΥ
.Φρέσκα φpούτα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ'οίκον
EΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-ΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
ΗΜΟρico- Γάνης Καλαρχάκης
της άδειας δόμησης Στο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα