Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αποκαλύψεων συνέχεια για τη FF
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 592148
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 950
Αριθμός φύλλου: 27.157
ΑΠοκαλύψεων συνέχεια για τη F
τm HF
Ποια είναι τα ευρήματα από τον έλεγχο της PwC - Προσφυγή της εταιρείας κατά της δέσμευσης του (πακέτου Durty
Ενδείξεις σύγκρουσης συμφερόντων στη συμ
Περιφορά μελν του Δ.Σ της Folli Follie aποκα
λύπτουν ευρήματα από τον έλεγχο της PwC στην
σε συνεννόηση ή συνεργασία με τον πρην διευ
θύνοντα σύμβουλο και μη εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου Τζόρτζη Κουτσολιούτσο,
εταιρεία , τα οποία έφερε στο φως n Επιτροπή Κε- Προβαίνοντας σε ενέργειες Που Πιθανόν δεν εξυφαλαιαγοράς κατά τn συζήτηση του αιτήματός Πηρετούσαν τα συμφέροντα της εταιρείας. Η PwC
ζημισει την εταιρεία, εν ειδική αναφοράγίνεται
στην έκθεση της Alvarez & Marsal (A&M ,n οΠοίa
δεν ολοκληρθηκε, καθς και για την ανάθεση
στη δικηγορική εταιρεία Robersons, n οποία, Παρά
η σύγκρουση συμφερόντων Που είχε με την οι
έκρινε ότι τα ευρήματα Που Προέκυψαν συνάδουν κογένεια Κουτσολιούτσου, συνέχισε να χειρίζεται
θέματα σχετικά με τονέλεγχο. Αναφορά γίνεται σε
καθυστερήσεις και Παρεμπόδιση της διερεύνησης
των γεγονότων Που οδήγησαν στην Παραποίηση
των οικονομικν καταστάσεων, στην προνομιακή
Νοεμβρίου 2018-Δεκεμβρίου 2019, συντρέχουν δικασίας Που μπορεί να μην είναι Προς το συμφέρον πληροφόρηση Που ελάμβανε ο Τζρτζης Κουτσο
λιούτσος από συγκεκριμένα μη εκτελεστικά μέλη
του Δ.Σ στην Παρεμπόδιση της επίτευξης συμφω
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ii Ergonomia
της στο Πρωτοδικείο Αθηνν για αλλαγή Δ.Σ. στην
εταιρεία. Η ΕΠιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αίτηση
ασφαλιστικν μέτρων με βάση το άρθρο 40 του
με τα όσα ανέφεραν πρην μέλη του Δ.Σ. σε επ
στολές τους, δηλαδή ότι ορισμένα μη εκτελεστικά
νόμου 4640/2019 επικαλείται έκθεση της PwC, μέλη ενεργούν Προς όφελος του βασικού μετόχου,
σύμφωνα με την οποία, την ελεγχόμενη Περίοδο λαμβάνοντας αποφάσεις εκτός κανονιστικής διαwww.ergonomia.gr
Χαμηλό 7ετίας στα Προγράμματα
επαναγοράς ιδίων μετοχν
ενδείξεις σύγκρουσης συμφερόντων στη συμπε
ριφορά μελν του Δ.Σ. Ορισμένα μη εκτελεστικά
μέλη του , σύμφωνα με την αίτηση, ενεργούσαν τοπισης γεγονότων και καταστάσεων Που έχουν νίας με τους ομολογιούχους κ.Ο κ. σελ 13
της εταιρείας. Η σύγκρουση συμφερόντων αποτυΠνεται, με βάση ταστοιχεία, στον τρόΠο αντιμε
Με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων 7 ετν
εκκίνησαν το 2020 τα Προγράμματα επαναγοράς
ιδίων μετοχν των αμερικανικν εταιρειν , με το
συνολικό ύψος αυτν τον Ιανουάριο να ανέρχε
ται μόλις στα 13,7 δισ. δολάρια. σελ. 17
Κερδισμένοι- χαμένοι
από το νέο ασφαλιστικό
AR Low Tew
Ποιοι ενδιαφέρονται
να επενδύσουν στς ΑΠΕ
Μία ιδεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου
Σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτικά και συνταξιοδοτικά funds του εξωτερικού για
επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ Παρατηρείται
το τελευταίο 6μηνο στην Ελλάδα . Αυτό σημενουν εκπρόσωποι εταιρειν Που
δραστηριοπΟιούνται στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
στη χρα μας , Προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον
Προέρχεται κυρίως από την Ευρπη, καθς και
τις χρες του Αραβικού Κόλπου Ωστόσο, το
τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν Πυκνσει και
οι ανάλογες βολιδοσκοπήσεις από τις ΗΠΑ,
όΠως και από ασιατικά κράτη. σελ 10
Ανάλογες με τον χρόνο συντα
ξιοδότησης και τα έτη ασφάλι- γιστική μελέτη, σύμφωνα με
σης θα είναι οι αυξήσεις Που
θα δοθούν στις
τατέθηκε στη Βουλή η αναλοσυντάξεις με βάση
το νέο ασφαλιστικόνομοσχέδιο, με
τη διευκρίνιση ότι
nαναπροσαρμογή
δεν έχει γενική
εφαρμογή , αλλά αφορά μόνο τική δαπάνη από 15,6% του ΑΕΠ
συγκεκριμένες Περιπτσεις,
εν μερίδα των ασφαλισμένων για Παροχές από 15,6% του ΑΕΠ
θα δει τις εισφορές της να αυξάνονται. Εν τω μεταξύ, χθες κα
την οΠοία το ασφαλιστικό σύ στημα είναι βισιμο μέχρι το 2070.
Εκαιμά ότι θα υπάρ
ξει αύξηση των συν
της αναλογιστικής ταξιούχων , αλλά
ταυτόχρονα θα με
ωθεί η συνταξιοδοΤα βασικά
συμπεράσματα
μελέτης
Κοροναιός: ΔιΠλόκαμπανάκ από ΔΝΤ και G20
ΗΠαγκόσμα οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ήπιους ρυθμούς το 2020 μετά τα σημάδια σταθεροποίησης Που επέδειξε το 2019, όμως οι βλαβερές συνέπειες από τον κοροναιό
αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη. Τις προειδοποιήσεις αυτές απηύθυναν χθες με ξεχωριστά έγγραφα τόσο το ΔΝΤ όσο και οι ΥΠΟΙΚ του G20. σελ16
το 2018 σε 11,6% και η δαΠάνη
Πράσινη συμφωνία
για την ευρωπαϊκή ναυτλία
το 2018 στο 11,9% του ΑΕΠ για
το 2070. σελ . 7
Μια <πράσινη συμφωνία για την ευρωπαϊκή
ναυτλία, στηριζομενη σε οκτ άξονες , κατέθεσε
στην Ευρωπαίκή Ενωση n Ένωση Ευρωπαίων
Εφοπλιστν (ECSA). σελ 11
Πλάνο
Λιγότερα
δικαιολογητικά
για επενδύσεις στις αντικειμενικές
μέσω ΕΠΑVEK
Έρχονται αυξήσεις
Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας
ΠΕΡΑΣΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣγάλα >14
Επενδύσεις
600 εκατ.
από τον ΟΤE
αξίες ακινήτων
C- u μaμ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ Χ.Α.
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝTERSOFT
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
το 2020
ΕΣΠΑ 20142020
20% κατά μέσο όρο
σελ.14
Στη σημαντική μείωση των
δικαιολογητικν Που απαιτούν
ται για την εκταμίευση των επ
χορηγήσεων σε 12 Προγράμματα
- δράσεις ενίσχυσης uης επιχει
ρηματικότητας , προχωρά το υπ.
Ανάπτυξης. Οι δράσεις αυτές εν
τάσσονται στο Πλαίσιο του ΕπΠ
σελ. 4, 5
Γ. Στ. Αληφαντής
Διδάσκων στο Π. Πειραις ,
τ. ορκωτός ελεγκτής λογιστής,
σύμβουλος στην Εταιρεία
Δικηγόρων PotamitisVekrs
Τατεκμήρια
του 2019
θαυπολογιστούν
με αξίες 2018
Η Σούπερ μπάλα
επιστρέφει.
Εξωκεφαλαιακές
εισφορές Ι.Κ.Ε.
και εργατικό
δίκαιο
Κυριακή
χειρησιακού Προγράμματος Αν
ταγωνιστικότητα, Ειχειρηματ
κότητα , Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
του ΕΣΠΑ 20142020. σελ . 6
στις 22:00 .
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑΙ
ΓΑ. ΧΑ 9168 (0,55%) Δ
DOW JONES 29.35005 (04%) Δ
FTSE 100 7.457,02 (1,02%)
DAX 30 13789 (0,79%) CAC 40 611124 (09%) Χ Δ
CAC 40 6.111,24 (0,9%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.60781
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6056
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 10798
cream

Τελευταία νέα από την εφημερίδα