Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 6993
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μέτρα για να
επιστρέψουν
οι νέοι
Που έφυγαν
Hλεκτρονικές
συναλλαγές
- Ποιεs e-αποδείξειs χtζουν το 30% του εισοδήματοs
- Ποινή έξιρα φόρου απειλεί τα νοικοκυριά
Σχεδόν μισό εκατομ
μύριο Ελληνες εγκα τέλειψαν τη χρα την
περίοδο 2008-2017.
τελευταία χρονιά για
την οποία υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία ,
αναζητντας καλύτερη τύχη στο εξωτε .
ρικό, κυρίως στη
Γερμανία και στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε αντίθεση, μάλιστα ,
με ό,τι συνέβαινε με
συνέχεια στην 11
Από φέτος το κυνήγι γούμενοι που έχουν
των ηλεκτρονικν δαπάνες για πληρωμές
αποδείξεων είναι δύ - φόρου εισοδή ματος
σκολο . Οι φορολογού .
μενοι θα πρέπει να
καλύπτουν το 30% του
πραγματικού τους ει | σοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις.
Αν δεν τα καταφέ .
ρουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ποινή
έξτρα φόρου 22% στο
ακάλυπτο ποσό των
απαιτούμενων αποδεί- κτρονικές αποδείξεις.
ξεων. Από το εισόδημα Στις 5.000 ευρ ανέρ - ρεύμα, ύδρευση , σταάφαιρείται η ειδική ε .
σφορά αλληλεγγύης δριο δαπανν
και η διατροφή εν όσους έχει κατασχεθεί πετρέλαιο θέρμανσης,
όσοι έχουν ετήσιο
πραγματικό εισόδημα σμός .
και ΕΝΦΙΑ , για τοκοχρεωλυτικές δόσεις
δανείων και για ενοί.
κια , οι οποίες υπερβαί
νουν αθροιστικά το
60% του ετησίου πραγ ματικού εισοδήματος
θα πρέπει να καλύψουν το 20% του ετησίου
εισοδήματος με ηλεη )
πραγματικού
ται: τα ενοίκια, δόσεις
δανείων , τα τέλη κυαγορές
ακινήτων , αυτοκινή.
των , σκαφν αναψυχής, πληρωμή φόρων ,
αγορές μετοχν .
Συγκεκριμένα.
σμούς για ηλεκτρικό
χεται το απαιτούμενο
θερή και κινητή τηλεκλοφορίες ,
Πs θα δοθούν
φωνία ,
καύσιμα ,
οι αυξήσει στιs
κύριεs συντάξειs άνω των 66.667 ευρ
ο τραπεζικός λογαρια - κοινόχρηστα , ασφάλιστρα αυτοκινήτου , επκατοικιν ,
Η λίστα με τις ο-αno
σκευές
θα αρκεί να καλύουν δείξεις περιλαμβάνει ανταλλακτικά αυτοκι .
ποσό δαπανν 20.000 σχεδόν τα πάντα . Από νήτων .
Επίσης οι φορολο- μάρκετ, τους λογαρια - πάνες που εξαιρούν.
Χτίσιμο Του 30% με
χράνεηλεκτρονικές
αποδείξεις από:
συνέχεια στην 10
τα είδη του σούπερ
Ελάχιστες είναι οι δαΖεστό χρήμα στην
τσέπη , και μάλιστα
αναδρομικά από την
1η Οκτωβρίου θα λά .
βουν πιθάνότατα με
τις συντάξεις Ιουνίου ,
χιλιάδες συνταξιούχοι, , κυρίως , νέοι
μετά το νόμο Κα .
τρούγκαλου - αλλά
και κάποιοι παλαιοί , με
αρνητική προσωπική
διαφορά ή μικρή θετική , Κοινό χαρακτηρι στικό όλων, είναι ότι
κατά τη διάρκεια του
συνέχεια στην 2
Εγγραφή
και διαγραφή
στο μητρο
του e-ΕΦΚΑ με
μία απλή αίτηση
pας κ poε
Σελίδα 9