Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ
ειpρEAΕΡ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
eΕΒΡΟYΑΡΙΟΥ 20
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12454
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΛΛΑΙΟΛΟΤΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΟΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ITE: Αύξηση 7.5% στους δείκτες τιμν ακινήτων το δ3μηνο 2019
ΡΑΛΙ α ΣΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ
ΑKΙΝΗΤΩΝ
120 δόσεις: Ανοίγει
η ρύθμιση για οφειλές
Προς τα Ταμεία
Η Βρετανία
κλείνει
την Πόρτα σε
ανειδίκευτους
εργάτες
εύτεpn εnρί γa τη pΟμση των χpαύν npoς
Δτα Aογαλιστοκά Ταμrία σε 120 tες πορ
χα το νομοσχέο του υπουργείον Εοoίes Τα το
νiο αοpαλστικό-συντοξοδοτικό σύστημα σε δeo
δeς rιoδες. οreλέτες των Ταμείων .oπί n
καv εκτές eύθμισης, των 120 δοεwν λόγυ aννομέα
πληpομής των δύοtuv κα ndneoς o onoiou πετά.
χτηαν εκτύς γα τυiς λόγνυς , Η προθευμiα ποu
6ουν nα την εaviva στη ρυθμυση είνα η 31n
Μοφτioν 200 Ηρθμση oγορd τους χgλιόδες οpα .
λέτες του ΕΦΚΑ, ο omoe εντχθαν στη φθμση
τω. 120δ6σεων, Τα τα χρe που είχαν μέχ 31-12
2018 αλλά στη συνίχεια την απόλεσον
wayτα στου νr τoυς ευ τες κα oους
beν wppν καλά αγλaκά
ετομάτο να κλείσ η Ree
τανία μετά το Brrsit . Η wβe
ηpη θ χυμοnοα to
συστραλaνύ μαντ φυκε
μένο, όπος wχτ , w
αναλάβετον πλήρη Οεγχu.
των Peεταντκν συνων nα
Mβόση τα στοιχεία που έχουν συγεντρoθεί από τα πιστατικά
ρύματα,(1) τμάτα ότι το δ τρίμηνο του 2019 . τμές των δ
- αμερισμάτων (σε ονομαστικος ρουg ) αυθηκαν, κατά μέσο όρο.
κατά 7,% σε σύγεση με το αντiστοχο τρtμηνο τον 201, εvo γα το σύνο
λο τον 2019 α ημές των διαμερσμάτων αιξήθηκαν κατά 7,216, όναντι αξη
σης 15 ο 201
Πιo ανλντικά , η αηση των τιμν το δ τμηνο του 2019 σε σχέση με το
αντίστοχο τοiμηνο του 2013 ήταν 8,9% για τα νia" δαμεράσματα, δηλη
κίως ως 5 ετν, και 6,66 για τα "παaά", δηλ. ηλικίας άνω τoν 5 ετν . na το
2019. ο μέσος ετήoος pυθμός αξησης το tυμν α τα "νtα" διαμερίματα
ήταν 7,7%, έναντι αξησης 20% το 2018 εν ο μέσος ετήριος pθμός αη
σης για τα "παλaά" δuμεςρίσματα ήταν 69% το 301 , 6ναντι αns 1.7
το 3018
Αντέχουνw
τα χρηματιστήρια
στον κοροναϊό
Σw oηατικ τηα τα pστιστήρα θα πρe .
Αrα να στενάζουν κάτω από το βάpoς τον νέου o
Αλλά στμβαίνει σες ο αντθεre Μετά από μια
sρdτη φάση πaνκο το κλpα έχει ομαλοποηθεί
Εκαι μόδες τα κρμετα τον κορονούστην
Kίνα αυάνοντα συντχός Αλa gaivrτa on θέpα Δεv
αποεpαλιάξ τους επνδυτές και δεipον να το
άουν αηήpεα τίou τους Οι δυνάμες αντίσταης των
apv εmούντα επίσης pε τον ευνού άνεμο
που πνέα από τη συνείμνη πολιπκή του φτηνού
naτος, eσμαίνε η κεντρή μανκή συνετα
φτική τrάπεξα D με έhρα τη Φνgύpτη
Στην Κίνα, οσpθμός των νεκρν επέραε το ger
pa τwν δο χιλιάδων .
Από την ανάλυση των στοχείνν κατά γεωγρoγeή περοχή προκίπτ ότι
α ομές των δαμερισμάτων το δτρίμηνο τoυ 2019 σε σχση με το αντίστοχο
τοίμηνο τον 2018 ήταν αυξημένες κατά 16 στην Aθήνα, 5 στη Θεσοαλ
νίσ, 4.2 στις άλλες μεγάλες πς και 49% στις λουτές περιοχές της χέρας.
Πaτο 2019, η μέση αηση των τημν τωw διαμερισμάτων στις δες περοχές
σε σχέση με το 2015 ήταν 10.46,6.%, 416 και 4,6% αντίστεχα . Τao, μα το
σύνολο τuν αστικν περοχν της χόρας , το δ τρίμηνο του 2019 οι τuμές των
διαμερισμάτων αυήθημαν κατά 7,9 σε σύγκριση με τοδδτρίμηνο του 2018
ενγια το 2019 η μέση ετήp αίξηση διαμοθηκε σε 7.,5%.
πρτη φοpά μετά από δεκe
riεge nρoεμένος να εξυλεt
να την -δοστpλσηη oν
πηοαοoε η ελενθεφία wv
μετανήσεων στο πλούσο της
Ε Το σχέο uντ υτέο
έχα προολου φη ανnδρά
σες από την πίευά τωv βμαχανν e enotou κάνουν λ
P niση της κβέρνη
σης στην οuvμiα πειδοντας Τια oτpoφς
συνέχειεg που περλαμβά
νον απdλες θέσεων groή
ος αλά κα λονκέτα σε ty
οτάσια
ΟTEΑυξημένα 133% τα κέρδη
1οδτρίμηνο 2019
Εσπασε το φράγμα των 4 δισ
nπαραγωγή ασφαλίστρων
Βιομηχανία:Μέση μείωση 0.3%
Ιουrζίρου το 2019
νχνφή σξηση κερv κατέγεηε το ψηνo 3019 ο 00ε το goa τw 4 δα. η nepmή aσφ αλί.
LoT, με τα πρoσoμοσμένα κigδη μετά τα διμα
υτw το 012 Aυpένη 8 εμφαντα n ν ε οος σην βοpnχuνία
Loe μέoυ επίπεδa πiu, nopd τη μεrdλη αξημη
ασrή oogαλστpων το 301, σύpωνα με στοχεία της
Ενωσης Aοgαλιστικν Erαιρν. Σνpμένο. η παρ
ywή ξεπέρασε τα 4 δυο. και εξ aντν τα 2096 δο . αντη.
στχούν σε orαλίος vuνi μν και τα 1,576 διο.
αοpαλσς ής
ταμεονηίος, να φτάνου α 1245 o, αυξιμένα 13%
ΕΛΣΤΑΤ, ο rός δeίχτης κύκλο εmοσιν στη βοφη
νio (σύνoλοεroς και εξωτεgχς αφός) στμίe
σε αpη 11.3% τον Aεxtμβο 2019 σε ούppoη με τον
αντίστοχο δείκτη τον Δεκεμβίου 201
& 2oκD Soo, upnν οupioυλ An ι
σε σύoη με ο Ν μην 2015 (30 ατ) Την δια
συημή τα ενακημένα oδα του Ομο οΤΕ opo
σίαουv σηση 7% και διομοφ θηαν σε E100 εκoτ ,
Π.uI00 65υ 6