Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΤΥΠΙΣΙAΚΗ ΥΙΚΕ Μ 1Γ ΤΕΝ ΟΜΑΑΑ ΤΟ7 ΓΙΑΧΝΙΚΗ
ΠΑΣ πέντε αστέρων διέλυσε
τον Απόλλωνα Σμύρνης
Σελ 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρίτη 18
Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6526
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΦΕΤΑ ΠΟ.Π ΔΩΔΩΝΗ
Σuν κορυφή ης Προίμησης
των καταναλωτν και το 2019
Η Γαλακτο βιομηχανiα ΔΩΔΩΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι0ΑΝNΝΩΝ
Κηρύσσει υπόλεμοι
ο Υπουργείο
συνεχίzει να κατέχει τη No1 8on
στην κατηγορία της .Ο.Π φέτας .
τοσο σε όγκο οσο κα σε αia
πωλησεων Βασει στο εκε lων της IRI .
ενισχύοντας πραπερω τη σχέ ση
εμπιστοσυνης και ειλικρ νειας nou
εχει χτίσει με τους καταναλωτές
εδω και 66 χρόνια
Η Φέτα ΔΩΔΩΝΗ ναι ενα Sεχωριστο προϊον Προστατευμένης Ονομασίας Προλευσης (Π.Ο.Π nou
naρασκευαζετα αnοκλειστικα απo
100% ελληνικο αιγοπροβειο γαλα
καα έxει καθιερωθεl ως συννυμο
της συγκεκριμένης κατηγορίας . της
ελληνικnς nαραδοσης . αλλα και της
αυθεντικότητας
ΣΕΛ. 4
Εντυπωσιακός και φέος ο
23ος ΜΠΙζάνιος Δρόμος
ΠΑΝΕΠΙήΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με ιδιαιτερη επιτυχία και κάτω anό
ιδανικές καιρικές συνaηκες , Πραγματοποnηκε την Κυριακή , , ο Πιo
αγαnημένος και σημαντικός αθλητκος 8εσμός της nόλnς μας.
<23ος Μπιζάνιος Δρομος , και τα
παραλληλα αγωνίσματα για τους
μαaητές
ΣΕΛ. 7
ΗΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΟΡIΖONTΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υποβάθμιση της Επιτρο
Χαρακτηριστικά σύγκρουσης με την κυβερνητική Πολιτική στο χωρο της ανωτατης εκπαίδευσης, διαφαίνετα στα οσα
ειπbanκαν τα μέλη της Πρυτανικης Αρχης του Πανειστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο συνέντευξης τύnου την ΔευΣΕΛ. 6
mής Περιβάλλοντος
Υποβάθμιση του ρόλου της Επιτροrm Περιβάλλοντος aεωρel η Περιφερειακη Αρxη την αναφορα τς
Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Ηπετέρα το ΠρuL
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΦΕΡΕΑΚΗΣ
| ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΗΠΕΡΟΥ
|Στο δρόμο προς
| το συνέδριο το ΚΙΝΑΛ
ου-Δυτ. Μακεδον
ΕΙΝΚΟ ΕΠΙΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ
φέρεια Hne lpou , όταν ουντρέχουν
λόγα συναρμοδιοτητάς της ΣΕΛ.4
Από τν Ηγουμενίισα ξεκνούν
Συνεδρίασε στα Γιάννινα η ΠεριφεΙρειακή Eπιτponn Ηπeipou για την
Πανελλαική συνδάσκεψη του Κινnματος Αλλαγης , noυ δα πραγματο| Πonael στις 14-15 Μαρτίου στο
Στάδιο Ειρήνης και φλας.
Στη συνεδρίαση onou συμμε τείχαν
μελη an' όλους τους νομούς της
Ηπειρου αναπτύχθηκε ένας Υόνιμος
| Προβληματισμός με στόοχο να οργα|νωθεl και στην Περιοχή μας ένα
| Πλαίσιο διαλόγου , που θα ευνoησε
| τη συμμετοχη των συμπολιτν στη
Ι διαμόρφωση των 8εσεων του Κινnpατος.
0ι Πολήσεις τωw Aιμανόν
Η επιΒεθαίωση της nnanς του
Λιμανοο της Ηyουμενίτσ ας, ήpeε
αno τον Υποuργο Ναυτιλίας Γιάννη
Πλακιωτάκη αno την Ηγουμεvίτσα.
ΤΝΗΜΑ ΗΠΕIΡΟΥ
όnου Πραγματοnoinσε το Σαββατο
εniσκεψn Και μηορεί ο κ . Πλακιωτάκης να. enag με τις λεSες αλλα
η ουσία nαραμένει με τα δκά του
λογια: Το μοντελο nou npoκρίνεται
Eiναι αυτό της nλησης του ηλεοΨηφικού nακέτου των μετοχν του
Οργανσμο Λμένος!
Συνδιοίκηση αλλά
με αυτοτέλεια δυνάμεων..
ΤΕΕ TΜΗ ΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 6