Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l771108592124
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 | ιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου : 27.156
Δεύτερη ευκαιρία
120 δόσεων σε Ταμεία
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ii Ergonomia
www.ergonomia.gr
Σεπτέμβριο το αναπτυξιακό
σχέδιο της κυβέρνησης
Tη δυνατότητα νέας ρύθμισης οφειλν προβλέπει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό
Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για
συγκεκριμένους τομείς , που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο <κλειδί στη νέα σελίδα
της οικονομίας . Είδικότερα οι τομείς στους
οποίους υπάρχουν μεγάλες αναπτυξιακές
δυνατότητες είναι: η ενέργεια και το φυσικό
Περιβάλλον , ο τουρισμός και ο αγροδιατροφ
κός τομέας , η μεταποίηση, οι μεταφορές και
τα Ιogistics, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
επιχειρήσεων και κράτους, η εκπαίδευση και ο
Πολιτισμός. σελ. 6
Δεύτερη ευκαιρίαν σε τουλάχιστον 50.000 ασφα
λισμένους Που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων
δίνει διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου , n
οΠοία Προβλέπει ότι οι οφειλέτες Που έχασαν τη
συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν
αίτηση επανένταξης μέχρι τις 31/3. Η βασική Προ
υπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμισn είναι οι
οφειλέτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν ξανά να
καταβάλουν όλες τις δόσεις Που έγιναν απαιτητές,
καθς και ηις νέες βεβαιωμένες οφειλές που έχουν
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
και δεν ήταν μέσα στnv αρχική ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτής της κδεύτερης ευκαιρίας θα γίνεται
έπειτα αΠό σχετική αίτηση του οφειλέτη στις αρ.
μόδιες υπηρεσίες του ΚΕAΟ. Επίσης, είναι Πολλές
Συνταγματικά και νομικά προβλημαπικό είναι, σε
ορισμένασημεία του, το νέο ασφαλιστικόνομοσχέδιο ,
όΠωςπροκύπτει απόγνωμοδότηση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθς και από σχετική
εισήγηση του επτρόπου Επικρατείας Αντωνίου Nκητάκη. Ως μη ανεκτή συνταγματικός κρίνεται η
ενοωμάτωση σε ένανασφαλιστικό φορέα δημοσίων
και ιδιωτικν υπαλλήλων. σελ.4
οι νέες ρυθμίσεις Που Περιέχονται στο νέο ασφα.
λιστικό νομοσχέδιο Που αφορούν συγκεκριμένες
και ειδικές κατιγορίες ασφαλισμένων και αλλάζουν
συνολικά το τοπίο της ασφαλιστικής νομοθεσίας
και συνεπς τον τρόο ασφάλισης και συνταξιο
δότησης . σελ. 5
ΕΒA: Προτείνει στις τράπεζες
την έκδοση ομολόγων
Με απόκλιση Πρωτογενούς
πλεονάσματος ο Ιανουάριος
Να εκδσουν νέο χρέος συνιστά στις τράπεζες η ΕΒΑ Προκειμένου να καλύψουν τις
ελλείψεις στα MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις
για Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεσεις) Που Προκύπτουν από τη νέα
μεθοδολογία υπολογισμού των σχετικν
μεγεθν . Μάλιστα η ΕΒΑ συστήνει στις
ευρωπαϊκές τράπεζες να εκμεταλλευτούν τη
συγκυρία της αγοράς στην Παρούσα φάση για
τις εκδόσεις τους . Αυτό έρχεται πολύ κοντά
στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση Που
υλοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, καθς δύο
από αυτές Προχρησαν ήδη σε νέες εκδόσεις
Tier 2. σελ. 3
Μειωμένατα έσοδα από το ΠΔΕ
Με απόκλιση ύψους 771 εκατ.
ευρ έναντι του στόχου έκλεισε
ο Ιανουάριος όσον αφορά το Πρω Πρτος μήνας του χρόνου έκλε
τογενές Πλεόνασμα. Η απόκλιση
οφελεται κυρίως στα μειωμένα κρατικού Προϋπολογισμού
έσοδα από το ΠΔΕ -καθς ει
σπράχθηκαν μόλις 43 εκατ ευρ
έναντι στόχου 644 εκατ. ευρ , ευρ . Τον αντίστοιχο μήνα του
αλλά και στην υΠέρβαση στο
σκέλος των δαπανν επίσης του
ΠΛΕ κατά 132 εκατ. ευρ έναντι Πλεόνασμα έφτασε στα 498 εκατ.
του στόχου. Η υστέρηση του Ια
νουαρίου χαρακτηρίζεται συγ γενές Πλεόνασμα 1,269 δισ. ευρό
κυριακή από στελέχη του οικονομικού επιτελείου, τα οποία θε
ωρούνότικαι φέτος θα παραχθεί ρίοδο του 2019, σελ . 7
υπερπλεόνασμα κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού . Ο
σε με έλλειμμα στο ισοζύγιο του
ύψους 766 εκατ. ευρ έναντι
στόχου για Πλεόνασμα 209 εκατ.
2019 είχε καταγραφεί έλλειμμα
442 εκατ. ευρ. Το Πρωτογενές
Στο επίκεντρο του ECOFIN τα κόκκινα δάνεια
149 δισ. εισφέρει στην Ε.Ε.
η ευρωπαϊκή ναυτιλία
Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης των καταθέ
σεων , η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά και της Ένωσης
Κεφαλαιαγορν, η ομαλή απομόχλευση του ιδιωτικού χρέους μέσω της μείωσης των φορολογικν κινήτρων και η συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελούν
τις βασικές Προτεραιότητες της οικονομικής Πολιτικής της Ευρωζνης για το 2020. σελ 3
-ευρ έναντι στόχου για Πρωτο
Στα 149 δισ. ευρ ανέρχεται η συνολική
συνεισφορά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην
οικονομία της Ε.Ε, εν n άμεση συνεισφορά
φτάνει τα 54 δισ. ευρ . Την ίδια στιγμή ο κλάδος απασχολεί 685.000 άτομα Προσωπικό σε
θάλασσα και ξηρά, εν από τη λειτουργία του
δημιουργεί έμμεσα περισσότερες από 2 εκατ .
θέσεις εργασίας . σελ . 10
και Πρωτογενούς Πλεονάσματος
729 εκατ. ευρ για mv ίδια ΠΕ
Ιδιτες
επενδυτές
σε αγροτικούς
συνεταιρισμούς φορο-οφειλν
Εξωδικαστική
επίλυση
TORKİYE CUMHURİYET MERKEZ b.
K LIRASI
15 δισ. ευρ
για Μονάδες
Επεξεργασίας
Απορριμμάτων
Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος
ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΤΗΣ DUFRY ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΗ FOLLI FOLLIE
Νομοσχέδιο
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
Υπουργείο Οικονομικν
Τον ασπόρο) για τη δημιουρ
γία ενιαίας εθνικής εκπροσό
Πησης των αγροτικν συνεται
ρισμν , αλλά και για την Προσέλκυση ιδιωτν επενδυτν
Επιτάχυ νση των εξωδικαστικν διαδικασιν
για οφειλές προς το Δημόσιο, καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου , αλλά και νέα κίνητρα για
την αύξηση των ηλεκτρονικν Πληρωμν Πε ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων , νέο νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικν . Ήδη οι αρμόδιες
υπηρεσίες βρίσκονται στην τελική φάση επεξεργασίας των σχετικν διατάξεων, στε ο αρ
μόδιος υφυπουργός Απ. Βεσυρόπουλος να κα
ταθέσει στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες το
εν λόγω σχέδιο. σελ.7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΙΩΝ ΔΕΑΣ 12
Το συνολικό Ποσότου 1,5 δισ.
ευρ Προγραμματίζεται να διατεθεί για τη δημιουργία σύνχρονων Μονάδων Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕA σε όλη τη
χρα, τμήμα των οΠοίων θα εί ναι ιδιωτικά κεφάλαια, εφόσον
αυτή τη φορά οι αρμόδιοι φορες
( εμπλεκόμενα υπουργεία και
ΤΟπική Αυτοδιοίκηση) δεν μεί
νουν στα λόγια. σελ .9
σελ. 14
Κρίση
ΠΡΑΣΙΝΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΚΤΗΣ AUDIOVISUAL >12
| Βάλλεται
στον εγκριο πρωτογενή τομα
Κκαλλιεργείν μεταξύ άλλων το
v/oχγια τους αγροτικούς συνε - ξ
ταιρισμούς , το οΠοίο κατατέθηκε στη Βουλή Προς συζήτηση
και ψήφιση. σελ . 11
από Παντού
JUMBO: ΨΑΧΝΕΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
ητουρκική

Τελευταία νέα από την εφημερίδα