Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 6992
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Airbnb:
Έωs us28/2
η Προθεσμία
για τis δnλσειs
- Ο κΜδυνοs
έξρα φόρου
Διαγραφή χρεν μετά
τον πλειστηριασμό και επίδομα ενοικίου
η 2η ευκαιρία του νέου πτωχευτικού
πλειστηριασμό
πλειστηριασμούς ακι
αναμένεται να βγουν νήτων θα ισχύσει καπάνω από 20.000 σπίτια θολικά για όλους τους
οφευλέτες με εξαίρεση
αυτούς που έχουν
κάνει μέχρι τα τέλη
Απριλίου αίτηση να εντικό δεν θα προβλέπει ταχθούν στην ηλεκαμία προστασία της κτρονική πλάτφόρμα
Προθεσμία 10 ημε πρτης κατοικίας αλλά που λειτουργεί στην
Γραμματεία
Διαχείρισης ιδιωτικού
Χρέους και αυτούς
που έχουν κάνει αί .
τηση ένταξης στον
νόμο Κατσέλη και
DELETE
με την λήξη της πφοστασίας πρτης κατοι .
κίας την 1η Απριλίου
2020. Το νέο πτωχευρν και συγκεκριμένα θα δίνει μετά την ρευμέχριτις 28Φεβρουα
ρίου έχουν οι ιδιοκτή. σιακν στοιχείων μία
βραχυχρόνιας μίσθωσης προκειμένου να
οριστικοποιήσουν τις περιλαμβάνει επίδομα
δηλσεις που είχαν
υποβάλει το 2019 στο
Μητρο Βραχυχρό-μενων χρεν
νιας Διαμονής.
συνέχεια στην 11
Ειδική
στοποίηση των περιουακινήτων
δεύτερη
στους κόκκινους δανειολήπτες η οποία θα
ευκαιρία
βάλλεται επίδομα ενοι.
κίου, σε όλους όσοι θα
έχουν πάρει προσω - χάσουν το σπίτι τους .
ρινή ή μόνιμη προστα- Το επίδομα αυτό θα ξε
κινά από 200 ευρ τον
μήνα και θα αυξάνεται
ανάλογα με τις οικογε
νειακές ανάγκες του
την πτχευση των φυσικν προσπων . Τα
στάδια αυτά είναι:
1. Προληπτική ανα.
διάρθρωση, δηλαδή
ρύθμιση τους χρέους
τους .
2. Πτχευση εντιον
του αρμόδιου δικαστη .
ρίου και ρευστοποίηση
όλης της περιουσίας
τους .
3. Απαλλαγή από τα
χρέη και δυνατότητα
για δεύτερη ευκαιρί,
ενοικίου αλλά και διαγραφή των υπολειπόσία από το δικαστήριο.
Το καθεστς που θα
αντικαταστήσει από
την 1η Μαΐου το πλαίσιο του Νόμου Κατην
προστασία πρτης κατοικίας , σχεδιάζει το
του οφειλέτη, ανεξαρ - οικονομικό επτελείο
της κυβέρνησης.
Απελευθερνονται
πλήρως από την 1η
Μαϊου οι πλειστηριασμοί ακινήτων ακόμη
δανειολήπτπη.
τσέλη
Ειδικότερα το νέο
πτωχευτικό δίκαιο που
θα πρέπει να έχει επ ξεργαστεί έως
τέλος του πρτου τρι.
Σύμφωνα με πληρο - μήνού του έτους η κυκαι
Προστασία κα αν πόκειται νια
την πρτη κατοικία
Πρτηs
κατοικίαs
τήτως εμβαδού και
εάν πρόκειται για δανειολήπτες με χαμηλά φορίες η λύση που
επεξεργάζεται η κυβέρνηση προκειμένου χωρίς οφειλές του πανα τεθεί άμεσα σε
εισοδήματα .
Η κατάργηση
περιορισμού
βελθόντος
4. Χορήγηση επιδόμα
βέρνηση είναι με το εφαρμογή , θα προβλέ.
στους
νέος σύστημα να κατα
πειτέσσερα στάδια για
συνέχεια στην 10
Καττατos
μισθόςs
Τις 67.686 έχουν
φτάσει οι ενδιαφερόμενοι χρήστες που
έχουν εγγραφεί στην
ηλεκτρονική
φόρμα για την προ στασία της πρτης
κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση
στεγαστικν , καταναλωτικν και επιχειρηματικν δανείων , με
υποθήκη στην κύρια
πλατ- εκινούν οι διαδικασίες
την αύξηση του
- Πόσο και Πότε θα αυξηθεί
ουνέχεια στην 2
Σελίδα 9