Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Βρυτής- Νικάλος Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήρια -Εκδότρια Στουρίδου 1. Στιανή
Περίοδος ' (1974"
Ap. φύλλου 6830-12.056
0,50 ε
| Κοινή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ και ΠΑMΕ
στην πλατεία της Δράμας
Με πλήθος
εκδηλσεων
Πάλη . Πανελήνο Πρωτόθλημα Παίδων
Από την Συνθήκη
Χρυσό μετάλλιο
ο Δραμινός
Στέφ. Καρακασίδης
του Αγίου Στεφάνου (1878)
Για άλλη μια φορά
χαμηλό το ποσοστό
συμμετοχής στην
απεργία της Δράμας
μέχρι την εξέγερση
το φετινό Καρναβάλι
του Ιλι-Ντεν ( 1903)
της Χωριστής
Με φετινή θεματολογία ΧΑΟΖ ΝΕWS
σελ. θη
Γράφει ο ωνης Μ. Ασλνίδης
Αν/γος Εια.- Επίτιμος Διοικητής της Σ.ΣΕ
Θε 5η
σελ. δη
συλ. νη
Συνεχής ανα νέωση και εξωστρέφεια του Τοπικού Παραρτήματος
Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη
η διαδικασία για τις νέες κλίνες
ιδρύθηκε και θα λειτουργήσει
στον Ερυθρό Σταυρό Δράμας
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας |μεσω ΕΣΠΑ ου Νοσοκομείου Δράμας
> 260 νέες κλίνες για το Νοσοκομείο Δράμας προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρ
Ο νέος ιατροτεχνικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου
Η πρόεδρος του Ε.Σ. Δράμας
κα. Ν. Παπα δοπούλου μιλάει στον n.ΤΡ
Του θανόση Πολυμένη
ΡΕ ΕΞΕΛΕΗ βρίσκεται το
>έργο για την προμήθεια των
νέων κλνν από το Γενικό
Νοσοκομείο Δράμας Όπως είναι
Υνωστό , ήδη οι διαδυκασίες του
προγράμματος έχουν ξεκνήσει
από τις αρχές του 2014 παρ ' όλα
αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν
ολαληρωθεί.
Πρόκεται για ένα έργο , το
αποίο χρηματοδοτείταιατό το Προpepeακό Ετιχειρησακό Πρόγραμμα της Περpέρειας Αν.
Μοκεδονίας-θράκης μέσω
ΕΣΠΑ και έχει συνολικό προ0πολογισμό 1 εκατ ευρ
Το έργο αφορά στην πραμήθεια
συνολικά 260 νων κλνν για δά.
φορα τμήματα του Νοσοκομείου Δράμας , εν προχθές αφορά επίσης στην επικαιροποίηση των οικονομικν
υπογράφηκε από τον περιφεραάρχη ΑΜΘ η πρτη τροnoroηση.
Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια κλινν του 2018 και ημερομηνία λήξη το τέλος Δεκεμβρίου 2023
στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 240 κλίνες νοσηλείας
ασθενν με κομοδνο και ενσωμαπωμένη τραπεζοτουα - ευρ χωρίς τον ΦΠΑ 63.01045 ευρ και τελικό ποσό
λέτα με προϋπαλογισμό 888 000 ευρ.
13 ίνες ασθενν για τη Μονάδα Εντατκής Θεραπείας σιακό Πρόγραμμα της Περpέρεeας AΜΘ ΕΣΠΑ).
(ΜΕΘ) με κομοδίνο και ενοωματωμένη τραπεζοτουαλέτα Τα αντιείμενα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο
με προϋπαλογισμό 75.000 ευρ καιτέλος, 7 κλίες νοση- Δράμος είναι τα παρακάτω: Πλιντήριο- στεγνωτήρο χαλείας παιδεcές με κομοδνο και ενοωματωμένη τραπεζo - ρουργικν εργαλείων, διαθέρμαχειρουργκή με Αrgon 4
τουολέτα με προϋπολογισμό 37.000 ευρ Ο συναλικός τεμάχα, λαπαροσκοπικό σύστη μα πλήρες 3 τεμάχια, μπρούπολογισμός του έργου είναι 1 εκατομμύριο ευρ κροσκόπιο χειρουργκό οφθαλμολογικό λαπαροσκαπικά
( 606.451,60 ευρύ χωρίς τον ΦΠΑ 3.54840) .
Ως ημερομηνία έναρξης της Πρόξης εte opιστεί η 30η
Απριλίου 2019 και ως ημερομηία λήξης η 31 η Δεκεμ - αρθροσκοπκό σύστημα πλήρες, συσκευής φακοθρυψίας
βρίου 202.
Η τροποποηση του Τεχνικού Δελτίου Πρόξης αφορά ορθατεδικής, καρέλα χειρουργού οφθαλμάτρου , πλυνστην ανάγκη δαχωρισμού του 1ου υποέργου σευποέργα τήριο υπέρηχων για χειρουργκά εργαλεία 30 λίτρων , κλίλόγω δαγωισμού κατά τμήματα και στη διάρθωση της βανος θερμαευαίσθητωw υλικν , ηλετρονικό πιεσάμετρο
τμής του Δείκτη CO36 λόγω ανάγκης ετκαιροποίησης οξύμετρο τροχήλατο 15 τεμάχια, μόντορ παρακολούθησύμφωνα με την έκδοση 4 Νοέμβριος 2018 του Δελτίου σης ζωτικν παραμέτρων με οθόνη 12 ιντσν 4 τεμάχα
Ταυτότητας Δείτη CO36 και των οδηγν της ΕΑΣ για συσκευή ΒΙΡAP 2 τεμάχ, φορείο ασθενν μεταβλητού
τις αναδρομκές δορθσες δεικτν σε συνέχεια της ύψους 2 τεμάχα
τροποπούσης των επιχει
ρησακν Προγραμμάτων
κατά το έτος 2018 (2η αναθερηση ΕΠ. ΑΜΘ 20142020).
Ιστροτεχνικός εξοπλισμός
Επίσης με όλλη πρόξ.
Της Σουζάνας
Θεοδωρίδου
λλο ένα σημαντικό
βήμα εξέλιξης και
Μοστροoς,
Pro Roι
χει στα σκαριά το Παράρτημα Δράμας του Ελ
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την δρυση Τμήματος Κοινωνής Πρόνοας
ο Τομέας Κοινωνικής
Πρόνοιας συστάθηκς το
έτος 1964 , με σκοπό την
παροχή Κανωνικν Υπηρεσιν , σύμφωνα με τις
αρχές και τη δεονταλογία της Κονωικής Εργασίας .
οι υπηρεοές του Τομέα Κοινωνικής μαρεπν και της Νοσηλευτικής, και
Πρόνοας και τα προγράμματα που ανα - τρα πρόκειται να προχωρήσουν στην
πτύσσει στελεχνονται από Κοwνωνκούς δρυση του Τομέα Κoνωνικής Πρόνοας.
Λεπουργούς, επαγγελματίες όλλωw ειδι Αξει να σημεισουμε ότ οι εγγραφές
κοτήτων καθς και Εθελοντές Κουων- συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, στα
κής Πρόναας
Με στόχο την παροχή υτηρεσν υψηλού εππέδου και λαμβάνοντας υπόψη τς εργάσιμες ημέρες και ρες
σύγχρονες κονωνκές εξελίξεις και τάσεις , ο Τομέας Κονωνικής Πρόνοας δροστηριοποιείται ένος εθελοντής κοαναπτύσσει και λειτουργεί καινοτόμα νωνικής πρόνοια:
προγράμματα , τα ατοία πρόκειτα να
υλοποηθούν και στην πόλη μας , όπως από τους βασικούς τομείς του Ερυθρού
ανέφερε σε συνέντευξη της στον ΠΤ.
η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού ευάλωτες ομάδες πληθυσμού , σε πλη
Δράμα , κα Ννα Παπαδατούλου.
Πρόσφατα λοτόν εγκρθηκε η δημ - κν αναγκν σε εθνικό και δεθνές
ουργία του Τομέα Κοωωνικής Πρόνοιας επίτεδο. Υποστηρζρυν μεταξύ όλλων οι
στη Δράμα, ο οποίος είναι ένας από τους εθελοντές, μέσω των προγραμμάτων και
τέσσερς τομείς του Εληνικού Ερυθρού των δράσεων που αναπτύσσει ο τομέας
Σταυρού . Ο Βληνικός Ερυθρός Σταυ - της Κοινωνικής Πρόνοιας όσους έχουν
ρός διαθέτει τέσσερα Σματα , με παλαι - ανάγκη από φροντίδα , όπως πχ. ηλικω
ότερο αυτό της Νασηλευτυής Κατόπ, μένα , ασθενείς ΑμεΑ, μετοανούμενος
δημουργήθηκε το Σμα Εθελοντν Σα- πληθυσμός, άστεγοι, οικογένειες σε
μαρειτν-Δασωστν και Ναυαγοσω - κρίση, άτομα που βνουν κονωνικό απο
στν , έπειτα της Kουωνικής Πρόνοας κλεισμό, πληγέντες από φυσικές κατακαι το Τμήμα Νεότητας
Στη Δράμα , αυτή τη στιγμή λεπουρ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ Π.Τ.
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Yνεται τροromoiηση του Τεχνκού Δελτίου Πράξης που
γούν δυο Τμήματα , των Διασωστν Σαστοςείων για τον ιατροτεχνικό εξρπλισμά Οπως αναφέ
ρετα, το έργο έχει ημερομηνίας έναρξης τον Αύγουστο
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 679210, 19
842220,64 ευp, και χρηματοδοτείται από το Ετιχειρη
γραφεία του Ερυθρού Σταυρού Δράμος,
στην οδό Αγίας Βαρβάρας 25, καπά τις
κα. Παπαδοπούλου , σε ποιους Τομείς
χεpουργικά εργαλεία , τράπεζα ουολογικν επεμβάσεων , χειρουργκά άγιαστρα τύπου Thamson 2 τεμάχα,
Η Κανωνwική Πρόνοα , αποτελεί έναν
Σταυρού . Κυρίως παρέχεε υποστήριξη σε
υαλοεδεκταμής τρυπάνw ορθατεδικής 3 τεμάχια , πριόν
γέντες, σε καταστάσεις κρίσεις, κονων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
στροφές κλπ
Πάτκος-Μασμανίδης
σελ.5η
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
GΕΑΤΡΙΕΙ ονΑΑ
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγρονες υnηpeσίες
διαγνωστκν εξετάστων
ΑΝΘΙΣΜΕΝΣ
ΜΑΝΟΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης.
ηεξλιξη στην ttτοση του μαστού
. Υnέpηχος Μοστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo -Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
, Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορδοπαντογράφος
ΡΟΓΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΙΕΩΝΙ
ΠΡΕΜΕΡ 0 0612213) ΤmνE RΟ ΕΙΝ Ν01
DRμ νurtaαs Mra a Π
μμπΝει mEIMκα Rα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάντα 8λα 6ας αξρτέo
μμαθράτιστροάντο
ΔΙΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak 2521022413
email istdiagnasi θgmaicom
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
TEHEEOEN
Τ Ρ υνu urυ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα