Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής- Νωόλους Καραθάνος 1951-1974 * διoκτήρια.Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
ΔΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' 1974" Ap. φύλλου 6030-12.055
0,50ε
Ημερίδα από
τ Δικηγορικό Σύογο Δράμας
ΣτΟ Παγκόσμιο Κύπελλο
Eφασκίας της Ουγγαρίας
Το Κέντρο Υγείας
|Κ. Νευροκοπίου αποκτά
Περιφερειακό Συμβούλιο ΑMΘ
Αλλαγή χαρακτηρισμού
του οδικού άξονα
Δράμας-Καβάλας
για ταχύτερες
διαδικασίες του έργου
|Πρτη χρα στην Ευρπη
η Ελλάδα που εισάγει
Ασημένιο μετάλλιο
κατέκτησε ο δραμινής
καταγωγής Παραολυμπιονίκης
Παναγιτης Τριανταφύλλου
μόνιμη παιδίατρο
την υποχρεωτική
Τις επόμενες ημέρες
διαμεσολάβηση
σελ. υn
σελ. 3n
συA. δη
υ vae
Σε προγραμματικές συμβάσεις προχωρούν 4 Δήμοι της Π.Ε. Δράμας
Στη Δράμα ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
Αμφίβολο πς θα προχωρήσει
η δημιουργία καταφυγίου
ζων στο Δήμο Δοξάτου
Μεγάλο το πρόβλημα παράνομων
εισαγωγν από τη Βουλγαρία!
Σύσκεψη στο Επιμελητήριο και επίσκεψη στο συνοριακό σταθμό Εξοχής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου: Κατηγορηματικά τονίζω , ότι θα σταθούμε δίπλα
στις αρχές, στην πολιτεία , για να παταχθεί το φαινόμενο
Αποχρησε το Παρανέστι εφόσον έχει ήδη καταθέσει δική ου πρότιση
Προς τη δημιουργία Συνδέσμου προσπαθούν να προχωρήσουν οι Δήμοι
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμον- με
ΒΗΜΑΤΑ noυ μα άζουν να είνα α - τίτλο Κατασευή , εmσευή, συντήρηση κα
Μαβολο αν θαπετύχουν και aν μηορ - εξοnλισμό κατοφυγίων αέστστων ωον συντροφιάς, και όnως αναφέρετα, το έργο θα
το κατοφύγο αέστστων ζων στην πεpοχή υοβληθεί από τον υπό σύσταση Σύδεσμο
Δήμων Περιφεpooής Ενόττητας Δράμος (Σ συεργοσία των πέντε δήμων της ΠΕ Δρά - ΔΗΠΕΔ) και opορά στην κατασκευή εγκατάΤο δεύτερο σεο ο, αφoρά
Του θανάση Πολυμένη
Του θανάση Παλυμένη
--Η ΔΡΑΜΜΑ επoκέperκε το περασμένο Σαββατοκύριακο , ο
γενκός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα
λωτν κ . Πααγτης Σταμουλίδης. ο αnoίος nopoβpe
θημε στην εκδήλωση κοπής βαολόπτας του Εmμελητηρίου
Δράμος.
Αργά το ατόγευμα του Σαββάτου 15Φεβρουαρίου, ο κ. Σταμ nouίδης συναντήθημε με το διοκητκό συμβούο του Εmμε
λητηρίου Δράμας και ωλους φορείς , όπου συμμετείε σε
συοκεμη για το mpaμπopιo και το αepεμπόριο, εν λγο nnv
συνντήθpε με το ΔΣ της Ενωσης Κατονολωτν .
Στο συνοριακό σταθμό Εξρyής
ΤΤο πρω της Κυρακής παραβpέθηκε
στην εκδήλωση κοής της βασλάττος
του Επμελητηρίου, εν εικόφθηκε κα
ην περοχή του Νευρακοnίου έπετα
anό πρόσκληση του δημόρχου Νευρο
κατίου κ . pκδη
Ο κ. Σταμπουλίδης εισκέφeηκε το
συνοριοκό σταθμό Εξοχής όnοu συνα
τήθηε με τον αντιδήμαρχο πρωτογε
νοόςτομέα κΦ Φλιτίδη, τον πρόδδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Θ. Ιφo ΟιΚκ. ΣταμπουΜδης ι Γupμoδης. ήδη aπό τον επάμενο μήνα η χρα θα έχε
γλου, τον r
Κοσκίογλο, κα τον Διoκητή του ΑΤ
Κάτω Νευpοκαπίου .
Ο κύριος λόγος της επσεψης , που απστέλεσε κα το θέμα noλτεία θέλει μπορεί και napεμβαίνει και είαι και συνεπής σ
τmις σύοκεης ποu πρoγματαιοήμε στον ουνορακό σταθμό αυτάπου νομοθετε , έχα και anoτελέσματαr.
Εξοχής, ήταν η καταιολέμηση του παραεμηoρίου. Στη
moη ατοφασί στηκε , ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσεων πως στις Σέρpες και στην Κομοτηή έχουμε oαπτίξει έντονη
κατά του παpάνoμου εμορίου . Τα μέτρα θα συγκεκρμενοnο - δροστηρόττα προκεμένου να μαυθεί το φαιόμενο και ent
ηeούν και υononeούν μετην συνεργοσία όλων των συνορμό - σης Παρλα, nέpα αno το nopeμnόpο , rpoueoύμε και τη
δων φορων.
Σταμπουλίδης: Νέο νομοθετικό πλαίσιο
Μλντας στον Πρωνό Τπo ο γεν . γραμ . Εμπορίου και όσων έχουν ένα επνυμο πρoov , npoκεμένου να διασφαλΠροστασίας Καταναλωτν κ . Σταμπουλίδης , σημείωσ: o σουμε ότι αυτή την υπεραξία θα την πουθήσουμε σκόμα meνουμε μια προστάθοα να ανακόφουμε την πapάνομη οκονο - οσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε εξωστρέφεα και
μία, η απoία είχε σε noMά σημεία της χρας, υπoατοστήσει ανταγωνστκότητα των ελληικν προϊόντων
Ισουν να μάρουν χeματοδότηση γις
του Δήμου Δοξάτου , προχωρά η δαδημοτική
στασης καταφυγίου.
για συήτη ση
έναι γνωστό κα έχουμε noλάας
αναφερeεί στο θέμα με σχεικά δημοσιεύ. αύpο προς το Δημοτικό Σ
ματα (18 και 28 Ιανουορίου , 5 , 8.και 8 Φε.
βρουορίου 2020 ) , μετά από npωτοβουίατου
δημάρχου Δοξάτου κ . Ζeκερίδη , έγιναν συνοντήσεις!
Δράμας nροκεμένου να δημουργηβεί κατα
φύγο οδέστιστων ζων σε περοχή του Δήμο Δράμας αναμένετα να αnοσupθεί από
Δήμου Δοξάτου . Πρόκετα για μα διαδημο - τηδημοτική αρχή, και να έρθα ένα άλο θέμα
τιή συνεργοσία , μα την onoίa αρχκά θα
έπρεπε οιπέντε Δήμο να συστήσουw ένα Σύνδεσμο Δήμων , στε να συνεργαστούν στη στη συνέχεα η υποβολή πρότασης για χρησυνέχεια
Στομεταξύ, ο κάθε Δήμος θα υπέβαλε πρό - Ζοκερίδης Προγραμματικές συμβάσεις
ταση στο πρόγραμμα ουόδημος μ.προκεμένου να Ριατοδστηθί με το ανότερο
ποότων 300000 ευp Ποu πρoβλέπεται και Δήμοιτου Νομού θα δοκδκήσουν τηνχρημαέτοι θα είχαν όλο μα4 1,5 εκατ. ευρ .
Πap' όλα αυτά εειδή το πρόγραμα έχει
παράταση μέχα 28Φεβρουαρίου , φανετα λίτευση του Δήμου Δράμας , eι exppόσε
ότι η κατόσταση μάλλον δυσκολεύε, καθς ανοτά τις αυgβολίες της κατά πόσο η πpoτα χpoνκάπερ ρια στενεύουν αιο Σύνδε - στάθεα αυή θα εππύχε.
σμος δενπρολαβαίνει ναnpoχupήσει Γα να
υπάρξει Σύνδεσμος των πέντε Δήμων της προλάβουν να χ
ΠΕ Δράμας , θα πρέπa poτα να περάσε πρόταση θα κατατεθεί τελευταία στηημήαπό όλα τα Δημοτικά Συμβούλα. να υπάρξε
διοκηικό συμβούιο και να εδοθεί και το
σχεικό ΑΦΜ .
Εκτός ο Δήμος Παρανεorίoυ
Χαρακτηρσκό σημείο στην όλη Προσπ σης τωνηporάoεων.
θεα, αnοτελεί ο Δήμος Παρανε στίου , ο χθες στονΠρωνό Τύπο οξάonoioς τις Τλευταίες μέρες ατοχρησε τουκ. Ζaερδης Σε δήλωσή του μετά από
από την οάδα , καθς έχι ήδη κατα0έσε σχετπκή ερτηση, τόνσε ότι μέσα στην
σχετκή
συμμετόσχει στο Σύδεσμο κανα ζητήσει εκ Συμβολι, η αποoία πέρασε ήδη αιό το Δηνόου χρηματοδότηση npέna να ακυρσε μοτκό συμβούλιο Δοξάτου..
την αρχκή πρόταση . Αn' ότι φαίνεται όμως Oως είπε , για να καταθέουμε την ηpό .
υπάρχουν αμφβολες για την ατπυχία και ταση πρέna να έχουμε τις υnογρaφς των 4
χρηματοδότηση της Πρότοσης τωνπέντε.
. Πα να μν αυρσε την Πρότασή του ο χουν σ' αυτή την προγραμματή σύγκλιση
Δήμος Παρανεστίου ατοχρησε ,ατό, τν πουκάναμε και θα πpoχωρήσουμε έτα .
ομόδα των πέντε κα έτσι Προχωράε μόνος
την σύσταση του εν λόγω Συνδδσμου , το
onoio και ααμένεται να συζητηθεί.
Σύμφωνα με οσφολείς ηpoφορίες Πoς μεταξύ των δημάρχων του Νομού τως nou έχει ο nρνός Τπος, το πρτo
θέμα για την υποβολή της πρότοης από το
με η &αδκασία του κατεπείγοντος , που θα
εναι ψήοση πρoγpαμαικής σύμβοσης και
Από mν επίσκεψη
στο συνορυκό σταθμό Εξοχής .
ματοδότηση ,
από τη μα μπορεί να φέρει ανταγωνιστικότητα στις τμές από την άλλη όμοςς δημ
ουργεί και τις npούnoθέσεις για να έχουμε
διόφορα παράνoμα δίτυα Εμαστε στη
φάση που υτό το αντιμετωπΚουμε και
στηγμή το
πλαίστο στο ατοίo α υπόλοmοι τέσσερις
φανετα, ολάζε αυτή της
τοδότηση αιότοΦδημος Ι, , και ήη anό
την περοσμένη εβδομάδα, η μεζονα αντmoΦΩΤΟ Π.Τ.
ν πρό εδρο της ΕΑΣ Δράμας κ . L
ένα νομοθετικό πλαίσο στοτρεπτό γ' αυτούς , ο οτοίοι ασχολούνται με την παρά
νομη ακονομία . eέλο να πω όπ ενα μα οκαρία, όταν η
, κατά πόσο Δήμα
Eνοντας μ ποδοτηθούν-γατί η
καθς απ' ότι φovετα, το συνολικό ποoό των
15 εκατ . ευρ που &ατίθεται ασπό το πρόγpαμα, μλλον εξαντλείτα.
Το θέμα με την αλλαγήτου τρόπου κατάθε
Ο κ. Σταμουλίδης σημείοσε ότ στους όμορους νομούς
ουοιοστικά
λογιή καιτην noλτή της ενίσχυσης των εμπορκν σημάτων
πς χυρας των μpων και μεγάλωνropaγoντων αλλά και όλων
εβδομάδα θα πeράσε από όλα τα Δημοτικά
στο Φόδημος I . Πα να
Στηνερτηση να μας αναφέpα κάποα ατό τα βασκά σημεία
. Ηδη, ταπρτα απστελέσματα τους τελευτοίους επτά μήνες ενα εντυπωσακά . Περσούτεροι από 10.000 του νέου νομοθετικού nλαιοίου nou ετομάζα η κυβέρνηση, ο
Θλεγχα έχουν πραγματο πoηθεί σε όη την Ελλάδα, εν έχυμε κ Σταμπουλίδης στιάντησε:Καr'opχήν έχουμε μια έα δομή.
rρaγματαnοιήσει ια πρτη φορά ολέγχους καιστις πλες
σόδου της χρας όπως στον Προμαχνα , τον Βρο και ραεμποpίου και του ελέγχου τς αγοράς όου εντείειτην διο αλλού .
δαίτερα τόνισε ο κ Σταμουλίδης ότι ουτό nou φαίετα , δυνάμες σιό όλους τους ελεγκκούς μηανσμούς.
ίνα ότι όντως υπάρχε ένα ιδιοίτερο πρόβλημα στις περοχές
Του συνορεύουν με τηνευρωnabή Βοuγαρία , η ελεύθεpη
διακίνηση αναθν κα υmpe
στν όπως καταλαβίνετε
Δημοτικν Συμβουλίων τα οποία συμμετέτη δημουργαμας ατόνομης μονάδας αντμετmσης του π ΕΕήνηρε ετίσης ο κ 2κερίδης, ότι συγγρό φοβούμενος ότι δα - νως με την κατάθεση της πρότοσης, θα mpoπpεσoκή συνεργασία των ελεγκτυν φορέων , δηλαδή εννε
τη δυή του np σε να είε χαθεί κα χωρήσει και η διαδκο σύστοσης του
φορετικά α
αυτή .
Ο Δήμος Δρόμας
Στο μεταξ0, ο Δήμος Δράμας , έχε ήδη aσάγει δύοτακικά θέματα για να συζητήσε για να μην άσουμε την κηματοδότηση, η
αύρo Τετάρτη στη συνεδρίαση του Δημοτ- γαουμε σε προγραμματικές διαδημοτικές
κού Συμβουλίου. Το ένα είνα η αποδοχή, aπό συμβάσεις . Η πρόταση θα κατατεθεί με το
το σμα , πρότασης χρματοδότησης ατό τα
ολόδημος , σετικά με το καταφύο ,
Η εισήγηση οφορά αιοδοχή στον Αξονα του . κατέληξε
Προτεραόττας Κονωννές κα Πολτιστικές οκ Ζεχερίδης.
Συνδέσμου "Τρα δεν μιορούμε να προχuΡήσουμε γατί δεν προλαβαίνουμε να βγά λουμε ΜΦΜ στο όνομα του Συν σμου Κα
σελ.5η
ΑΦΜ του
Δήμου Δοξ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Πάτκας-Μασμονίδης
ΣΚΗΝΕΣ R BΕΡΟΜΑΝ
ΑΠΟ ΕΝΑΓΑΜΟ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΕΛΑ
18 ΟΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πpe 21.00
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγκρονες υnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17-30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτη
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τpισδιάστατης anεκόνσης
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ytέpnxoς Μοστού
DIΟΣΤΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo Τmplex σγείων
Ακτνολογικό Τpήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορβοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
6ουp 5ε γuo oδ. 12 μ ο npooo ω5n . 1E ομνο
npro δs Δτο u ί Δo Δρ, T252Τ
Hou Ο τp , E nu 4
npooo rυ. 2)) M0, 6341 15655
πάνα 8λα 6ας αυπιέoα
μαθρπστράντο
φbetpls
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΝΟΣ
Τ' ΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 472890
wwwooroνo