Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοτήτης Είιότης. Δαtθοπής ΒA, ΣΕΡΒA. Ειoς 150-Αp φίλο ff4 Τμή00 αυρό μηρλεραή 15ί6 Φεβουραυ 200
H ANAΚOΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑ ΤΙΕ ΕΚΤΑΦΕΣΗ!
| 0ΜΕΟΝ ΛΡΟΒΗΜΑ
VEOMIHEMAΠΡΝ ΡΑ
EIKAIPOTHT
Δήμαρχοι eλειναν τα εrαvέλθουμε στο ζη . τόν γρηγορότεpa
μάτια , μέχρι nou η tομενο, ou είνι το
κατάσταση
6ρυβο mp
κάλεσε η α.
της πίσης nou npoκαλεί το ίδιο το Πρό .
έφτασε πρόβλημα των θέoε , Δήμου για τις εκτο βληpα και έτσι nρο φές , εκτpούμε ότι κάλeo ανειδράσεις,
νέχεω υτη σε
| PΕΠΟΡΤΑΖ)
νακοίνωση ρης Τσελίκος
Η ανακσίνωση του
Δήμου
στο απpoχρητο .
Κάτι nου θα npέuri Uτi λύοη όσο το δυν .
ων , θα nρέκι να βpε
ρχες να τον εφopμό.
οουν , σκετόμενες
Πρέβεζας α tς ε
κaφές στην p0 οος to noλιτικό κ σημεοουμε είναι
γινε βεβιομένα λόγω
ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ -ΛΟΜΟΣ . ΟΣ ΟΣ ΟΣ
. SOS
της εnέκτασης του
Κοιμητηρου Πρβe.
ζας Πρόκιται για .
να νύμο ο onoίος ο ndρχri ό to 2004, Xει εδ και χρόνια Ποιός ήταν Νομάρ.
χωρίς ωoτόο0 οι nροη1ούμενες Δημοειές
ότι η εnέκτωoη του
Κομητηρίου δεν ξ .
Είναι γνωστό to
nρόβλημα nou mο pouμ εiν κnι κατά
nόoo είvαι νόμιμη.
Εκείνο nου ανησυεί και τpομοκρατεί ενoι ότι σε μια κρα
nou ακόμα το σύνδρομα μοστικοόθειος ουστηρότητος μέχρι
καταπίεσης και ανελευθερίας καλa κρατούν το βοαρύ
nεpιστοτικ , nou aπtτοι της δεθνούς ολότmτς δε μπόpεσε
| να κρατηθεί, ούτε κατελάοστον μυστκό
στο Κοιμητήριο
6χης tότε
ς εiσης είναι τοις
πάoι γνωστό ότι οι
Παpά tύτα για να
χu στη σε.
φει Οιυρος Κικρiς
ΘΕΡΕΑ επέστρεψε
Μστιν αντπολίευοη με τα μεγκλα
Και αν κάνουν θόρυβο
τα αεροπλάν..
Ένα ενδιαφέρον σκοιo , αναρτή0ηκε
στο διαδίκτυο, για το χθεσνό nρωτοσ .
hδo ρεnoρτάζ της Τorκής Φωνής , nou
Με δριμεiα emiθe
oη στον ΣΥΡΙΖΑ για
όσα είπε νωρίτερα ο
Αλέξης Τοίmpας ξ
κίνησε ο Κυριάκος
Μητοοτάκης τη δευ τepολογία tou στη
Bουλή για τη ουζή .
τηση ποu αφορά τα
οφορά το υδατοδρόμιο και την χοροθέ τmon του δίηλα στο αλευτικό κατοφύγιο
Πρέβεζος , στην nεpιοχή του Rιμένος .
εργoσκά.
| συνέχηα οτη σε.
ννεχετα στη σεA. 6