Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Ρ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Bor σo φ0ου π | w wo m ωμ
www.olymρiobimn.gr
ΔΕΥΤEΑ 7 oownoν 20
ΑΣΦΑΛΙΣΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΒΗΜΑ Sρorts
χΟΡΣΤΕ
ΦΟΡΟΛΟΓE ΔΟΣΣ
Τι ισχύει και πότε
λήγει η προθεσμία
Οι 19 κθετικές
αλλαγέςν
Ανp a Κonpn
ΣΡΟΝΗΤπ nA-ΠΕKΟ 09
οι KΝΜΝEΣ
Η ΕΚΤΤι ΦΟΡΟΥ
B η σφς
ΕΚΠΑ-A ΕΜΚΝ 20
Avioppn φ νομpο κκάνς γο
w olion pv opoloy
Brpo ouiu oάνα
η r n οu TAMt u
a po εμέρ εροίοςiς ErA νΜη νααζe πuοεw
νακuν gopλοή ήn
πpoa μκμν aν
οή η <0pouα n
εφ ή Οηφολοτisw po
uτεpής wwpopομν
Eηon αάμmναγu ν
tήμaaο σnrpoνς κu 0
φφοlοnβν μ ηωπoοα
tuς u 501 oς u a
"uw a apά κυ Μ0 0 ,
mμ ίδαμ pv
ov ou μpp aή σ
στλ 8
ωot o τuς
ΑΤΑΝΑΝT-ΔΔστ a
Γ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΚΑΜLΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕ ΤΑΙ
στλ 6
MNADET- AR TAKON
Εσ τό 3 οo μήβιμε ευ
τοκΠΕΡΚΟΙΡEΜ- ALΑΡα
OEANONKHE D400
TΑNΤΗO4 - AΣANΡn
Αγψε ν oυpη
ΑΡΛΟΕ ΜΜΕ8 ΤEA A .
κυo 2-m
οκ. Μπίσμπας
πρόεδρος του
TEETKM
στλ 4
POTABAMAIA EE AE
Εκτεναμένες
παρεμβάσεις στην
Ολυμπιακή ακτή
Επίσκεψη του Δημάρχου Κατερίνης
σε σχολικές μονάδες
Σχέσεις Εφηβων
Οικογένειας Σχολείου
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
& ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΜΟΥ ΣΤΑ ΣΟΛΕΙΑ
BοVEι mα ΤοEΤ
ΠΕΡΟΔΟΥ
Sumopuμκιp μ, d N
υmaoς u u μας πpoμέ n
α ιμεηέ μρμως, κα tpν oη
| 00ή κς ξoτoς κδε ς υ pοw
mν κμ pa mν mό nvmaμ
υo οοοκ μον Aόσnu
κοon όο Δημορ Κ Kαος
Κουμς oο w tnμονoφw
ποu poμοάpού Γuoo Κμάς & ng
EGa ση δ μοτμ mυ, κa
os μ ς δείς ο v ομdκv
μνά ov o po δm ο p
owtμηli oρi μο o
opopμo ap μ o
BΗMΕΡΟTο
ΣΥΜΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΓΟΝΕΕ
Το ooνo
αού έθηα
ημας .
Tiaa τ ς
antrpns
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στν Ouπή αήοίνο ο ς
ομο οpm ηραnς
υαηαoας Δήμυ Μαίηuν mς
πpομοlς w ww mηάδο
oo θpμά ov oτημό μας Δηepο
oυνό Δνά Epu Επμ m
| κΟu γomν nnn κυ
| moής δνομίας ς μκής κ μο
| Εp u κ
an b An ηiν
Εro μp0 συ.
Eutuiob ά ςατν oδρ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΜΟΝΝΔΡΟΥ
Τιμήθηκε και φέτος η επέτειος της
ΟΔήμος Κατερ νης
επενδύει στην
τεχνολογία
Επανάστασης του Καλινδρού
ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 187
Μ ντια
ran Epα
Γpia αλομλ
ΚΑΙΣΕΚΑΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑκτιΚΕΣ
Μελαμηόπpα κα κά
apομτβημον γιας
ακpaίς ro5
σoν Kn n
nuοης Εroo
u Kdinού onς 0
Γαppηανη r.r.
Πρχ ΚΟ
Eaς Εs
Αμήu Υπυρpμ
Πoς , nu
Γebe, ο unτpηός
Eam aiio
- Οpono κopo
. ns Πος .
Μ rς Α M δη Η ο
EΕp ήopp L Μοροu, ο Μκ νηκά.
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μνaυ Ηu
Eng oήατό
πpογoμμαoou τon oαο πίeής ράσης
γαη pή ηw μ
ΤΕΡΠΟΣ
gνρος Κ ς
ΠΕΛΙ 51ΛΙΗ
ιnrυrro 5 0an43
ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ
ΔΕΥΑΚ
Ο καθηγητής ζανιολογίας
. Ελευθεροχωρινός
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
| aλουνται αυτονομε διαμερισματα|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
ΚΑΛΕΣΜΒΟΣ ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΠΣΤΗΜ0ΜΩΝ KΜΙΜΑΡΟΥ
|ΜΕΥΚ
ΔΕΑΚ)
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
ούpo dα
1700500 oό .
Επυγγαλματικα σκίνητα και
αικοπελα rντός σχεδίου και εετός στην ΑεπμΟκαρυά και πλάκαι
οt) s
|oγμ ί δa om nκtorη
|ατy 4up, σ o
|saηuής oo Μ m
ae5 , aΜο
Μα προίόντα ποότητας στις
αλύτεpε ς Τιμές α Το
|ξιδμέο μας προσωτικό, συς
εγoμaτε ο aτερο
emortσμα.
Αιταgραυ.
πμμα ο μ 8ε00 00 υπtpu
eo u 3p oηΓpήnp.
| p rέμηw n
Τν δήη oo γu κoe %
-orpomοooo boog ο iop
T.2351039303 & 34886
821530-3Σ 210. 50 70 198 550
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
konstadin [email protected]
ΕΠΕε ρΣΡΟ αΥν