Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
Ιδρυτές. Διευθυντέ : Μιxonn A . Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ . Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήn K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
Ap. φύλλου : 4217
ε 1.00
Και το όνομα αυτού
Δήμος Σαμίωνν;
| Μεταναστευτικό
Ξεσήκωσαν την Αθήνα
οι Αιγαιοπελαγίτες
Σuov nooτοσ tnς γιo μετονομοί cou Δήμου Ανατολrός Τeμοu κατAηξε n
Eρτρoa Ονοματοδοίος nou en δημουογρθeί με npόοφατη anόφοon tou
Δημοτκού Eυβοonoυ Ανοτοικής Σόμου Αναμένοντα οντoρooεκ ano toν
Δήμο Α 16μου .
σun oυνεpon τηneφωνς ή μέoω
Stype σντίστοοο , Μετά το ntpoς
της ουνεδρίοσης οτοθογήoηε και
enopoστηκε, κατό nneopηpa , να
npotote ς οορσ tou unooo -Ευγκέντοοσn δαμορτυρας με μεγολη συμμετοή Αγαοnελeyτν on tη Atoβo tm o κoν τη tάμο npootoοθnε ο po της Πέντης 15oβpouορίοu
ντος Δμου Ανατοnς 1ομου , Δήμος
Συνκέντouση διομαρτυραςμε μγάλα συμετo AoοnAαγτν onύ t Aέopo tm 3o κα τn άμο, nporoτoooυθε το mo της niμτ 13 opouoίου
Σομίων npξoν κα 6neς npotόσεις
ονομοοίος όηως Δμος otoς tάμo .
Δήμος nuσγpα anhά κοι npocon να
nepoμehva ως έι η ονομοσία
Το εpωμστικό στον τίno tοu opopou
ΑΚΚΙΙ ΑEΚΚΛΩΒΙΣΜΟΣ
ΕETNΟ ΚT ΣΑΜΟΥ
ΙNΟ IRPΝΔΟΜΗ
Dυveapios tm ntunn 15 οβpouo0φto στο ou n onόφοon θα opσt .
ρίou , στς 11 to rpu στο rμοpmoο ouμβουno Ανaτολnς tμου το
δuvsδpiooε τmv neuτη 15 Θβpουο .
pίου, στς 11 tο npω στο nom konoreί opoύ ουδεneei στό
Μέγορo Aνοτο tμου, κοte,
ομένων twv θupuν , η Enτon να eo, οφού εατοΜeι στmν oroφoon
tmv μετονομοσίο του Δήτου oυ έτ toυ, e nφεeι να σνομίνει tmν tεή
oroio , οpoύ κατonte στην enφοon
υAA ΙΝΤΟΙΟΗΣ ΗΣ ΝΠ
τmw μετονομοοίο του Δμου , nou (xεi
αστοdt onό εnouήμονες, καθrrynές eδpotς rou νηοuογείου Eourpoov
novtmotuων και φoyoς , συν
onoia noοεδρούει ο φΜoγoς . στο
ρικός κ . napvoc Αγελνpoς, onou ρεmDεί 0 στην ρημμή σμδήτηoη napd το ό εrpoκεπο να tργoouη κο0ημερή
συήerκυν ο nοκύοεις
εnupωon ono trw trtpoή οναn.
ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
γιο vο νματεύου Φετκό ή apντκά
την onnoyή ονομοοίος του δήμου Μa
συδiv αpooς σνοματο umptov ανοερoε ano neupoς μέρο και po 10 το put α ΑγaoAες nou
δοοίος του Δήμου Ανστοtς tομου . ου Δυτικής tupu noνος κα ου potpxoτον , upiς ono τη Λέopo , τη ο κο τη
Μέ nς Εnmporς nou ppίoκοντον
επός Εoμου , droς α κοθηγtές κε
Μανης Βopβούνς aοφίεo φppe, npοεnooή, στην ανγνη οn . tavοστευκικού rou mnttεi onotva και nepoootεpο
novenotήμο οpon και naργος nς τwv οwοαπο των άν 5ους ς nno εuοίo0rteς apικές nepακές της προς μος
κορογοννδης Apιστοτho noven nou rponmoov ano τη δopeon toun Eνωμένο οι οunmoου ο oμοσnoνοες κα οι ο0hpo .
στμο θεοonoνiσ ουυμείo ενoίοu Δήμοu Τομου
npotpnoτον , upasς oro τη opo , τη 3o κο τη
600 δήμρoo κκ Γapyoς Στοντζος άμο , διoμερτιpnonnv ma tους κpoμούς κι τς
κοι Αξονoος Λυμηρης είαν ονο - anopoosκ tης pέρνnonς στη διαχείon tου με3
ΠΠΑΤΓ
τπτες των νnoov nou εδpeύοuν στην Αήνo κνnτο
nohoov tο μέλη tους nou outντpθnov ορoκά
ω ono tο unoupyeio Εoutεpotν γo v nopευ0οuν
στη ουνέο έω ono tmw maMh εioδο της Βοuς γο oνooio 15 oε κό0 neppepeεο . Δεv μnopυ νο Διοκοnή κό0 συνερνοος
nopovτες ο δήμοpo Avοτολκής και Βυτισς tάμου , onotevooeι τooo μνύm μεpίδo nnοuομού με ουτό με τmν tAnn κυθέρνηoη
Σου, Μuτ ης κα Δυμκής Μopοu, ο κpeepo .
Βopeου Aγαίu tστος ΜουτtοupnΚ και toτο Εiαστε υntp tων εpmκv κα ουνονευκν n0cων ουΝopoonς του ουμβοuniou ης onopoooε τν δo ,
ντόδες νοitες Η KIνηEoonon tuν νηοωτν ano και κοnetμε tηνύστοτη αυtή στιημή νο το ξανοσκε . onn 00ε συνεργοσος με tmv ehνo κυβέρντoη
Σε απεργία οι δικαστικοί
υπάλληλοι της Σάμου
διακοηή κόφ συνερνοoίος
την εAAwή uβepvnon
Ηnεppepea Βοpeou Aroίοu , με ψηpμα Eτοκτης
nou onop0οα ι rpenει να δει με αγοm to νno
Tmv κήροξη 720nς aτεpγoς anό τη Δεντέpα 17 έως κο τον Ττόρτη 19 Φε
βρουαpou, anopooo uoγoς Δκοτκν rniων Σόμου.
τieeos ovo, e, va το εnooo omνo φa nepμνουμε κς κος ες ano τmν μέο να oοe n nponνομeτo neραομε
της tδοoης Πρόξη bouoθεtκου nepομένου noυ κυpέρvnon , εinΜΟεpoεροδροκ Dοpeiou Aryoίοu νoυ με tην onoio entόο0ονται εκτόους Yης στα ν
οιά α τη δηuοuoία δομων Φ0νος poopuγων
env trihusn tωv οξυμενων npopn
μέτων nου oneoonouν μς uΠrpeoες ν το nόovο φως. στο υnopγείo Μετανoστευ κστος Μουτζοοpnς στον τmneonκo στομό ΙΚΑ
μας κοι γο to onoο έoυμε εντμερ .
oυ οvonυεκό καt εnoγohni όus c κo Aεύneu νο εntdooe εκτόσες κα orνa γa
τους oρμόδιους, μέpι oμεpo δεν έει
μεταρηne στο ελόστο η τpoγιo
κατόστοn nou pνουμε , ανοpέρι
και μετανοτν ,
τη δμουργο κnuoow 6ομν .
οnpooος της Αδepότmτoς taμων Aτoς
ΚΑννλ
Με το onφσμα ουτό γίττα mωστή η npoοφuή
εναντίον της noόης νομοθετικού nεpκnoμνου ως
νοδrμoκpατιoς εvέργεος στο ppoδα δικοοτήριο .
ek στη 1ομο το npopημa το touμ nepoootεpο, o είto νe ξεκνoeι όμεοο ο oreywhuoμός no
Gρσκόμοστε to γa νο ormooυμε nως ουτό τα γod ίνοι μέοο στην nonn κι ο, κάτοκο, δεν μηο ηonooμpoρηoη των νησv aro nouc τοuς oτού .
νnod ntoν , toi κο 00 tίva wKd κατίς δεν ρούν α ioouw με ουτές tκ oυvonνες Anoτούμε ντς όουno ου δαμένουν οε ουα tnes σοpo .
μηορeί νο tο orotvbo ono τη μπέρα Eooα, onoouφoρno , enε ano tv mupo tου ο po - oίvα η nμέpση tv κοuμότων της ους twν
Δηλoεκ Μουτερύon
Σάμου οtοuν τηv όμεon κάλυψη των
κενν οργαnκν οέοεων twν δοot .
oa tαν νaι κη 00 tίvo εMmv κανtίς δεν
ρο0ν να εnoουν 4 αuές tις ουνοnες Αnoούμε
όnoo μέpο κ όnoo entotn κο aν κάνει oμε
ε6pος uκ Aeponκος Eομων Aπισίς , κ κστος
Eνων και του Ευρωονοβouiou
ρικοστικν mmpeoν της τάμου και tmw Kυβέρνnon κa τον υnoupγο Δκοί - nό mν nnεoηonνη onpouμpορήσει το vηod Δεν Αγenn
ο oettepo ουμένος όγκος vootoς ουnς ο κατανοnoουν το οup5να εμοστε κατοθεpο ψυν , Η κgepvon ebe ne
noya tou tepόσου και ουμενου popnuat κα να poρnoοu
.Η συνέκε
στη σεΑ 9
στευκικν ρον , έouw εovmnou mv mv ημέρα της αpioς θα unopξεi το
unopovnκαι tκ orotς μος δυστuς κο0ορομένο anό to voμo npoonκό
poo ς ουνεκες tonoeκ μος γo ooponeios
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
για τη στήριξη του τουρισμού μας
Οι σκιές, του διαδικτύου
Με στεΜ ων Τοur Oprτο Ao o οντooν στη Στοκ ς
οντηρdedρος tης Ενωσος Ξενοδόων Σάμου, κι. Eμμανου Bais και rupyocς Χατδδημηπpίou
Με επιτυχία οι δράσεις του
Ερυθρού Σταυρού
εβδομόδογα το έτος 021 Ακonoύ0, ο τοpίες o δrμotonου ενtoύν nooτος oε κνa
Apoo κοι Tu δεαμεύτηκαν nς 00 εξετάoυν τo trhφωνα και hetpoνΚούς unooγoτές 9amets.
tmiφovo κα netpovκούς unoioyotές φomes.
Ανόμεσο στο 0uστο ou ου oov , ntov o
Κοστήσυς όnοu κα αου0oίστηε ο unάpt ομo
96ομόδογα το έτος 021. Ακonoύ0ως, οι ετοφείες
napandνω atnuo και 00 έουν opστκή onovmon noο γυμνοοου nou o έvo μεγόΛΟ noooό tους
pouu γu0 υ φ0υν nn στο εnn6o
onoKnnpuonκovano to tuήμο Μοσnετκής κο rων ματοσιον
Με επτu
έouν δe8eί μέου δοδκτύου nopevounron και
toυτάpoνα μα οδυνομία των γονίων να εhtyouv
ta naoά τους σε όυ οpopd τrv oopoim χpron του
δοδτύου, rposiπουν ως πουε έpouνος eu
οrγομενου έtouc Emrpόο0ετα, ora
υoτοκες νο unooυν nepoούτερες πnοeς ono t Σν
νww s0eovτν τοu nou οροματίστηκον, σοον κο υoo
νw sevτν του nou φοματίστηκον, σxεdoον κοι uooo uoτοες o
στη Δon Tοupστr Eoon του θεροου
δρόσες rpολnmτικού ελήτοu νrτiος καν σγωγές υγείος και γo tο 2020
ΤΕΛoς, αίtεpn έμpοση 66onκε στο Ημ tης neppponnoνοκς συτίδnoς Τονtoτκ ponατοηoίησε to Ε κό kέντρο Aοponoύς Δano onouς τους Τουr oppptor
reς 0penu νο 6ρnεί Sa, Kprt. o 15 000 μο0ητές με φοντο ες διοδκτυακές
| τtpn orωoο στο nepipoAnον
ono tmw mtup0 tou Δου
Στo 17 nαδά tuν Μρν έmκν 6p09υ Αγmής Υνείoς με εκoίδεuon
τους βοοιές ηpτες pοοες
οoτmonε η nponψη στυημάτων
κοι έγwε βιμοτή επδεn κοι τo .
οδιτύου tοu Ιδρύμοτος Τεvonoyiος κα Ερουνος
κpn, oε 15000 μοφntές με φόντο ες διοδκτυοκές
τους συνήeεες, το noς upoάετοι η φunoγ τους
ano tτα κοnuνκό δίuα και το olne gmn .
Η φυva rpoyμotononer unό tην έγpon του
υουργτίου naείος και eρηoευάτων το ΝοέμβοoΔεκέμSpoτου 2019 σ δεhpa 15.000 μοθητνrm
ono 10-14 ετν σε nρέτοu 500 αοοns tων νομν
οδικτύοu τοu 1οpύματος Τεχνonoioς κα Ερουας
| ono trw eupd tou Δuου
Kα των εvo6okων , στε ο
rpoopoμός να κστοστεί 0
δευση στην υγεnm tων πρν τους.
Η τΕnεuποία μέρα είε rpomκούς
ΕΛorou υπίος . νοοεuτκές no ρεμβόσεις με μετροσεις οοορου,
χoστερίνης οpτηpoκnς neon , βo .
ρους , στουή συμpοnευτική Αωνή
Υyείοe τρισ εκτμon και ο5ο Ynon tuν nottntοτwν t0εnoτικά
onό τoν τρό τκ οόδος μος μλος
του ΕΕΕ κοι εκλεκτό συνtργάτη μος
Ano τη poon ωpεmonov εr oυ α φ00ς nou npoγatonnonov νonοu 100 μονΗΝ κατοίκwν , 46
πpooνο o ουτό να έxEΙ
Φετκό oroτAoatα στις κpοτhees κ κα' tntκτοon στον Ατικς Φcοoλονίoς, Έβρου , uwνων, Hpαλοu
toeκ κα κα enttοon στον
κα Δδεκανήρου , φροντος στην εnpύνεο όu 2 στα
10 nao δημοοκού και 4 στα 10 nao ruuvaoioυ Μικτίου ε συδnούν με τους νονεk τουοματα nου
όπτοντα της αoφonούς pήoης του δοδιτύου , εν
ένα μεγ6no nooooτό γονν συνεκη να μη ετει
Τουριομό .
ο κudeoνκές unοσκέσεες
| Ατή tmν nepiodο , ottρα ένα μεγano no0οστό yονν συνείa να μη eέτε
Ε t0 μτονοστευτκό δήια 6ρa ούτε στο χpovo nouυ δοηονούν το roo4 στε
νο anenti εuotως tον μεγοΑtaρo οονομό wuowα έoυν npoopo ouς npooύτε μοτα ο nς
της Ευμου , τον τοφιομό μος
rpenai νo unτauneoύν οι rpo on0ueς πο0ερόtηtoς oMe
κα ουθnenς τou rpolvtoς
οφoύ ο δnους του unoup
γoύ Τουρομού χοη Φtοop to aνοστοτσει κοτά τη δopκεo ενός δοδετυοκού
onna κι του υφυnοργο0 noδού , κueiως cnadn 6οupoύν τι ο νοντίς 6ην
Μονου κονοona ne0 6000εον οσοούντa, είτε εneδn φορύpo ό to n nou 0 uhonoros ο foτ om ρεύουν να no ε, είτε εrειδή θεωpe ότι οι yoνeίς δε
κα εδιεό npopoμμο npepo- pοuν nuς νο τo pononοουν Β6 unopει οοβαρό
iς και ηpoaonon των νmoν popua, oως μηορεί να οντήnpφεί και ο ov
nou pavουν ες ουνέnaeς του
νohου t00 μονuν κατοίκν 66
uea00 nooootό ουμμέτonς 61,0Κ TγMoν
οφορούοον ευonτες nmoυσμαίς 210 voοΜευτκές nopeppocες μετο
ομάδες μόνν καιοίν tων ορεnων onό στρή εκtμηη 19 neponouncς
xoεν tης Αυου και των Ετοupνn ya κοpδολογιrή εκτίoη 5 σε oeς
δων κοι στόκευον tό00 στν ηpdonpn εδκotηtες οι ουμετέχοντος κάτοι 20,29,30,31/1/2020
διοδίαμο , ούτε στο nερόμενο nou tntptnετα να
anoτnoεκ των noδuν nomo yονος 6 γνρtοuν
καν τι κάνει το no6ί τους ότον βρίοετα στο δο3.
κτυο , mvρα nou το 30% των noδov δημοτκού και
το 60% των roov rυμοσου Λυtίου o διστόσει
Α6ε 00 ne στους νονeίs tοu αν κάυ τυ συμpeί και
ειδότηtες οι ουμμετέχοντες κύτο .
ο00 και στην npooγωn tη υγεoς κοι tξέοροov την κονnοέon τουe
αυχν , μίoo ono tην ευοο0nκonoinon ono τw Satερη υτή σνορonστι
αnό τmν δo τερn oυτή σοponστισή
τους οε Φdστα υγείος οO και στmν npootvτη του ΕΜvoύ Ερυpού
npootγγ tου εΜoύ Εpupoύ
υwοθέτna ουνmοεκν nou nροσγου Στουροo Εάμου στο Μρ του ημμtmv oυματική ουή κα κονωn puonκov γο ος ορχής του οργυναου.
ος δρόσεκ του τμήματος κοι εξέφpo
τη νoo τpa tνμερωκή οnb ooν την εnouuα τέtους 6ο0σεκ να
4 40 φrpo untptocn- xonn ywoντα o toood οpού τις ει τόο
neenoo ιpως εnοδή 0οpoύν ότι ο γονες 6εν
εuεξa toυς, noayματοnoore ono
ρεύοουν να noe, εtε eneδή θεωρeί ότι α νονεί δε
4pουν noς να το poonoouv E υnooεi οοpοpό
Ynoνται no τοσικά οφού τικ χει τtσο
στερns εnξn κα εκneίeευση tου ανoκη το νησ μος uοpστουμε τον
αδαής σε θέματα έnaδuonς , ουμηaροφοράς των
νέων κα φυοκό των σdοοwν γονν κα nav Ας
Ehoouμε οα οι ανέροσες rpoς κουεκατεύονen
60ων των εμmexoμένων, με μrροστερη τοunoup
γεo natεος, eo είνα ομση και ατή η φορό ,ος
ευreouμε κατολκή
κονού στο εpομό tου neoύμετρου.
και μέτoησις της Aρτηρooς eo
EOΕ 1μου nou unoστηρει τς δροσες δμοpκές κpες με rpoooouό to vmol ς tuou
μετανοστευτικού ev φονησν , οκόμη στην npoη
κοοως κο tnuuvon tης toupoτιή nepoδου γα οpoνος τpe oι 6eν uopei na nepeupo eν
2020, ανίφερε e ανοovοn toυ tο έτος 2021. Η ετοpeίo AM Tοurs, εκpοοnoύu - to tουρστικό noοίον μας δοψημτο κο0ημερΟ
τou και nou 00 συνεχστούν ono το
του και nou Φ0 ουνεχστούν ο το
Συστοκε 400 15 κατοίεων, εκno- 2020% σίφορε o ανοouon tou
δεύτηε συς pοοές rpatες ponueες το nppρυοκό τμήμα του tpuοpou vn ano tον eoxtiτη της κ nκε , 46ωοε ooαon
και τους 660ηt ενημερωτικό unκo Στουρο .
ono tmν uneptoeση του moού στο ΜΜΕ
να npoo0έοει μια tnntov aερonoprn ntron tmν.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα