Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6989
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
δικαιούχοι για
το φοιτητικό
επίδομα ΙΚΥ
Φορολογικός οδηγός για
επιδόματα και 13η σύνταξη
, απαλλαγή
Πλήρης
από κάθε φόρο και εισφορά υπέρ του Δημοσίου ισχύει φέτος για
τα προνοιακά επιδόματα noυ έλαβαν πέ - ήδη
ρυσι χιλιάδες άτομα με
σοδήματος και ειδική
εισφορά αλληλεγγύης.
Εφόσον
γούντα ποσά φόρου
και εισφοράς είχαν
τα αναλο παρακρατηθεί
κατά την καταβολή της
παροχής αυτής τον πε.
ρυσινό Μάιο, οι συνταξιούχοι.
ανατηρία
Τους όρους και τις
προϋποθέσεις χορή.
γησης των προπτυχιαυποτροφιν
ΟΠΕΚΑ.
Τα -ήδη εδ και
πολλά χρόνια - απαλ- εισέπραξαν δεν θα διευκρινίσεις για τη
αυτν με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω Διακν
λασσόμενα
χρειαστεί να πληρ- φορολογική αντιμετσουν εππλέον οσά με
την εκκαθάριση των
δηλσεων που θα υπο
βάλουν φέτος για το
έτος 2019. Στις εριπτσεις όμως κατά τις
οποίες δεν παρακρατή.
θηκαν καθόλου φόρος
από το
εισοδήματος
προνοιακά επιδόματα
των ανατήρων δεν θα
επιβαρυνθούν με ε δική εισφορά αλληλεγ .
εκκαθάριση των φετ νν φορολογικν δη ούτε
συνυπολογιστούν στα
εισοδηματικά όρια για
την καταβολή άλλων
κοινωνικν επιδομάτων και παροχν προς
τους συγκεκριμένους
φορολογούμενους.
Αντιθέτως , τα nο σά
τροποποίησε
Ίδρυμα
πιση διαφόρων
αποζημισεων, επιδο - λογικό έτος 2019.
μάτων και παροχν
προκύπτουν από την
A1025/2020 απόφαση
του αναπληρωτή διοι.
κητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσο
δων Ευθ. Σαίτη , που
φέρει τον τίτλο-Τύπος
και περιεχόμενο της
βεβαίωσης αποδοχν
ή συντάξεων , της βε βαίωσης των αμοιβν
δραστηριότητα και της
βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα , τοκους,
καθς και υποβολή
auοιθν,δικτύου για το φορο
Κρατικν
Υποτροφιν (ιΚY) , δι
ευρύνοντας
αριθμό των υποψη
φίων φοιτητν για το γύης
φοιτητικό επίδομα .
Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να λσεων
υποβάλλουν αιτήσεις
συνέχεια στην 11
Δεν θεωρούνται εισοδήματα
Είδικότερα, σύμφωνα
με τα όοα διευκρινζονται στη συγκεκριμένη
απόφαση του αναπληρωτή διοικητή της
ΑΑΔΕ, η οποία δημοσι
εύθη κε πρόσφατα στην
Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως , δεν θεωρούνται εισοδήματα και ως
εκ τούτου δεν επιβα.
ρύνονται με φόρο ει σοδήματος ούτε με
εισφορά αλληλεγγύης
τα παρακάτω ποσά
αμοιβν , αποζημι
συνέχεια στην 10
αριθμόν
εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης ή
παρακρατήθηκαν ποσά
χαμηλότερα των ανα.
λογούντων, οι δικαιού.
χοι θα πληρσουν
επιπλέον ποσά φόρου
και εισφοράς κατά την
εκκαθάριση των φετ Εφορία:
Ποιοι 18χφονοι
θα Πρέπει
να υποβάλουν
φέτ0s δική τοus
δήλωση
επιχειρηματική
της 13ης σύνταξης που νν φορολογικν δη έλαβαν τον Μάιο του
2019 εκατομμύρια συν .
ταξιούχοι υπόκεινται
κανονικά σε φόρο ει λσεων.
Τα παραπάνω συμπε.
ράσματα , καθς και
πολλές άλλες χρήσιμες
δικαιματα ,
Ανατροπές
στα τέλη
κυκλοφορίαs
για όσουs έχουν
Παλαιά αυτοκίνητα
Ραντεβού με την
Εφορία θα πρέπει να
κλείσουν για πρτη
φορά φέτος χιλιάδες
φορολογού μενοι.
Είναι οι 18ρηδες οι
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν
φορολογική δήλωση.
Η υποχρέωση αυτή
δεν ισχύει για όλους.
Συγκεκριμένα όσοι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9