Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
EIPP FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΟ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12452
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Μητσοτάκης: Η οικονομία βαθμολογείται θετικά από τους οίκους αξιολόγησης
Η Ελλάδα επιστρέφει σε επενδυτική βαθμίδα το 2021
Ευρωζνη: Η πιο χαμηλή
ανάπτυξηςαπό το 2013
αΠρο των πυλνο
οι αγορές
ομολόγων
από τις τράπεζες
Κατά 0,1% νσχύθηκε το ΑΕΠ της ευρωζνης σε τρμη
νaία βάση , Τους τελευταίους Τρος μήνες της περασμένης
χρονιάς .
Eίναι ο πιο αργός ρυθμός από το 2013, εν ήταν σε ευθυ
γράμμιση με ις προβλίψεις των οικονομολόγων.
Σε ετήσια βάση , η οικονομία στις 19χρες του ευρ αναπύχθηκε κατά 0,9%.
Στάσιμη παρέμενε η γrρμανική οικονομία το Τίταρτο τρh
μηνο του 2019 σε τριμηνιαία βάση, καθς η ιδωτική κατα .
νάλωση και οι κρατικές δαπάνες έχασαν τη δυναμική τος .
Συρρικνθηκε η γαλλική οικονομία (0,1% ) και η παλ .
κή (0,3%).
Η απασχόληση ενισχύθηκε 0,3% σε τριμηνιαία βάση και
1,0% σε ετήσα το τελευταίο τρίμηνο του 2019.
υπουργός Οικονομιχν,
μιλντας στον τηλεοπτικό σταθμό της Βo λής και αναφερόμενος στο πρό
γραμμα ποσοτιχής χαλάρωσης
της Ευρωπαίκής Κεντρικής Τράπεζας , ο υπουργός τόνισε: Αυτή
τη στιγμή νπάρχει επέχταση του
προγράμματος ποσοτικής χαλά
Qωσης . Εμείς θα προσπαθήσουμε , βελτινοντας την ειχόνα της
ελληνικής οικονομίας , αναβαθμίζοντας την ελληνιχή οιχονομία, να δημουργήσουμε τις προυποθέσεις , στε η Ευροπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα να μας εντά ξει στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης . Υπάρχει όμως και
κάτι άλλο σημαντικό . Φαίνεται
ότι αυτό ή τον επόμενο μήνα θα
υπάρξει άρση των περιορισμν
που υφίστανται στο τραπεζιχό
σύστημα , προχειμένου να αντλεί
ελληνικά ομόλογα . Αυτό θα εν σχύσει με ρευστότητα το τραπε
ξικό σύστημα-.
ποτυπνοντας σημείο προς σημείο τα θετικά βήματα της οι.
κονομίας , όπως αυτά καταγράφονται σε όλους τους δείκτες ,
ο πρωθυπουργός, συνέδεσε τ νήμα της κυβερνητικής στραΥΠΟΙΚ : Ρυθμίστηκαν 43.400
τηγικής για ανάπτυξη με την προσέλκυση νέων επενδύσεων,
τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, Τις χα
δάνεια άνω των 3 δισ.
μηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και τις φοροελαφρύνσεις για
Σε απευθείας ρύθμιση με ης Τράπεζες πήγαν κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2019 συνολικά 43.400 δανειολήπτες,
με δάνεια άνω των 3 δισ. υρ, σύμφωνα με στοιχεία που
προήλθαν από τις Τράπεζς και όπως ανοφέρουν πηγές
Του ΥΠΟΙΚστον απόηχο της σχετικής δήλωσης για τα
εκόκκινα δάνεια και της δημοσιοποίησης των επιστολν σε τράπεζες και Ένωση τραπεζν .
Για το πρτο εξάμηνο δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά ανα λογικά οι ίδες πηγές υπολογίζουν ότι μπορεί να έχουν γί
να 80.000-100.000 ρυθμίσεις συνολικά στη διάρκαια του
έτους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης όη οι πολίτες εν .
διαφέρονται πιο έντονα Το πλευταίο διάστημα για έντα .
ξη σε ρύθμιση.
τους εργαζομένους και
επιχειρηματική κοινότητα.
Έδειξε , δε , προς την κατεύθυνση επιστροφής της χρας στην
επενδυτική βαθμίδα , μέσα στο πρτο εξάμηνο του 2021. Η οικο νομία βαθμολογείται όλο και πιο θετικά από τους οίκους αξιολόγησης . Απέχει μόλις δύο θέσεις από το καθεστς επενδυτικής βαθ
μίδας . Είχα θέσει στις προγραμματικές δηλσεις της κυβέρνησης
ένα φιλόδοξο στόχο . Ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει σε επενδυτική
βαθμίδα τοπρτο εξάμηνο του 2021. Ο στόχος αυτός θα υλοποιη.
θεί από αυτή την κυβέρνησην, επεσήμανε .
Με αύξηση 0.9% κάνοιξεν το 2020
ο πληθωρισμός
Με νέα κατάρρευση απειλείται
η Τουρκική λίρα
Πάνω από 1 δισ. για απράσινεςν
επενδύσεις από την ΕAT
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα περίπου χρόνο
που η τουρκική κεντρική τράπεζα βάζει qραηιούς
στο ποσύ με το οποίο
λίζονται από συναλλαγματικούς κινδύνους . Στο μετα ύ ένα δολάριο κοστίζει 6,05 λίρες και ένα ευρ 6,58-,
γράφει η Dic Welt σε άρθρο με τίτλο -Με νέα κατάρρευση απειλείται η τουρχκή λίρων.
ΛΜε αηση 0,9% άνουξ- το τρέχον έτος ο πληθ 1ρισμός, μετά την άνοδο κατά 0,5% τον περασμένο
Πντός του Μαρτίον θα εκδοθεί η πρόσκληση της ΕAT
υσε εταιρείες επιχειρηματικν κεφαλαίων προοκειμέ .
νου να υποβάλουν προτάσεις για τη διαχείριση και επέν
δυση 400 εχαt. που αφορούν στην παραγωγή AΠΕ. Τα 400
εκατ. θα μοχλείοουν επιπλέον, πάνω από 600 εκατ. ιδιω
τιχά κεφάλαια κι έτσι το συνολικό διαθέσιμο για "τράσι εγχρες τράπεξες διασφα .
Δεχέμβριο . Σε μηνιαία σύγκριση), οι κυριότερες ανατιμή
σεις καταγράφηκαν σεε νωπά λαχανικά (18,46 ) , νωπά φα .
φα ( 2,1 ), βενζίνη ( 14%) . Ενd , ξεχωρζουν οι μεισεις
των τιμν στη μεταφορά επιβατν
και στο qυνσικό αέρο (12,4 ) .
: αεροπλάνο (16,6% )
νες, επενδύσεις ποσό θα ξεπεράσει το 1 δισ.