Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ρυτής-Νικόλαος Καpαθάνος 1951-174 * 1δωκτήρια - Εκδόερια Στανρίδου 1. Στολιανή
ΔΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)
Αρ. φύλλου 6330-12.054
050 ε
Αισυμνήτες
253.350 ε σε Καβάλα,
Η μεγάλη προσπάθεια
του Μάριου Γιαννάκου
στη ζούγκλα
της Κόστα Ρία
Χεμερινοί Αγνες Βορείου Ελλάδος
Οι σωτήρες
της Δημοκρατίας
κατά την αρχαιότητα
Με 27 μετάλλια
Δράμα και Ορεστιάδα
λόγω προσφυγικού
επέστρεψαν οι
Τον Μάρτο του 2016 είχαν έρθει
Γράφει ο Ιω νης Μ Ασλανίδης
Αντ/γος Ε
Επίτιμος Δουη τής της Σ.Σ.Ε.
Στα τελευταία 20 χιλιόμετρα
χθες το απόγευμα!!!
αθλητές του ΚΟΔ
οι πρτοι πρόσφυγες στη Δράμα
σελ. 3η
cυλ 7η
σελ. η
σελ 3η
Από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας Π.Ε. Δράμας
Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Κ. Βενετίδη στον n.Τ
520 έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό
στη Δράμα από Τις αρχές του 2019 έως
και σήμερα με πρόστημα 5.000 ευρ
Τέλη Μαρτίου ξεκινάει το νέο
πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιν στην Περιφέρεια AΜΘ
Κατά το 2020 παρατηρείται σχε δόν καθολική εφαρμογή των
Νόμων
Υ0ΩΝΑ με τα Yενικότερα στο
χεία που δίνονται στη δημοσότητα
-aνά την Ελλάδα, φανεται ότι με το
νέο αντικαπιστικό νόμο που τέθηκε σε
σχύ εντός του 2019 , η μεγάλη πλειοψηφία των καπνζόντων συμπολπw μας
έχει συμμορφωe .
Στη Δράμα, οι έλεγχα παρέμεναν ενερyoί κα όλατα πραηγούμενα χρόνα , τόσο
με τα μετά κλιμάκαα που δενεργούσαν
ελέγχους , όσο και από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Δράμας
Ενδιαφέρον παρουσάζουν τα στοεία
των ελέγχων στο πλαίσο της αντοκαπν - και την εφαρμογή του N.4633/2019,
στκής νομοθεσίας στη Δράμα Τα στοι . μέχρικαι τις 1702-2020 διενήργησε: δια
χεία έδωσε χθες στη δημοσκότητα το κόσιους δέχα έ (216) ελέγχους και επέΤμήμα Περβαλλοντικής Υγεινής και βαλε δύο (2) πρόστιμα ύψους εξοκοσίων
Υγειονομκού Ελέγχου της Γενκής Δεύ - (60ο ) ευρ .
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοwωνικής
Μέριμνας της ΠΕ Δράμας , και αφορούν φαρμογή της απαγόρευσης του καπνΜτο 2019 κα το μικρό διάστημα του 2020
Στο πλαίσο της εφαρμογής της αντικα- ηγούμενη χρονιά , σύμφωνα με τα
πνιστεκής ομοθεσίας, η υπηρεσία Δημό - σταιστικά στοχεία που διατηρούντα
σας Υγείας και Κονωνικής Μέρμνας της στην υπηροσία , υπήρξε η μεγαλύτερη
ΠΕ. Δράμας, από τις αρχές του 2019 συμμόρφωση των πολιτν στην ΠΕΔρά
έως την τροποποίηση των διατά ξpων μας εν επβλήθηκαν τα λιγότερα πρόπερί απαγόρευσης του καπνίσματος, στημα συγκραικά από το 2010.
δενήργησε τριακόσιους Ει 305 ) ελέγ χους στην Π.Ε Δράμας, και επέβαλε δέκα καθολεή eφαρμογή των Νόμων και άρ πρόστμα (10, συνολικού ύψους τεσσά - στη συνεργασία προς την σωστή κατεύρωνχλάδων οκτακοσων πενήντα ( 4350 ) θυση μεταξύ πολιτν , eπαγγελματιν
ευρ .
Αυξημένος προϋπολογισμός κατά 30% από 7,5 εκ ε στα 11 εκ. ε
> Για πρτη φορά παρακολούθηση του ιού του Δυτικού Νείλου στα κοτόπουλα!
Του Θανόση Πολυμένη
A ΑΜΜΗ μια χρον πλησιάζει ο καιρός για να ξεκ.
νήσουντα προγράμματα για την καταπολέμηση των
κουνουπιν. Κάθε τρετία, η Περιφέρεια Αν . Μακe δονίας και Θράκης, δίι nepίπoυ 7,5 εκατ ευρ, προκeμένου να διειεργήσει ψεκασμούς σε όλη την επικράτεια
ευθύνης της .
Ήδη όπως είααμε δημοσιεύσει στις 3 lανουαρίου
2020 στον . Πρωνό Τύπο+, στη δημοσιότητα βρίσκεται η
σχετοή προκήρυξη για την ανάδεξη
ανοδόχου ια το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιν στην Περφέρεια
Το νέο πρόγραμμα θα έχει δάρκεια
τριείας-άτως και το προηγούμενοκαι ο προύπολογιομός του αγγζει τα
11.597.940 εκατ ευρό , εν την προ
ηγούμενη τρετία δεν ξεπερνούσε τα
75 εκατ. ευρ.
Σκοπός του έργου είαι η διαχείριση
νοσημάτωw που μεταδδονται μέσω
κουνουπιν καθς κα ενέργεες σχε
τκά με την αντιμετπιση του ούτου Δυτικού Νeλου στην δέλτακαι οι δοοί μας ορυζνες α οποίου ψεκάζοντα, καπεριοχή της Περpέpeιας Αν. Μακεδονίας-eρdκης
Mερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμ τάξουμε να βελτσουμε την κατάσταση . Είναι μια
ματος είνα οι μετρήσιμες δράσες καταπολέμησης από Περιφέρεα η οποία έχει διάσπαρτους ορυζνες στο
εδάφους και από τον αέρα , η τατοθέτηση επιστημονοκά Ναμό Καβάλας, στο νότο και βόρεο κομμάτι του Έβρου,
υπεύθυνου ανά περιφεpeακή ενότητα και ενός γεικού έχι τσσερα λτα , έχει συμπλέγματα από λίμνες συν
συντοκστή του έργου
BSvετίδης Beλτωμένο πρόγραμμα
Με δηλσεις του στον Πρωνό Τπο, ο αρμόδιος θεματοκός αντιπερpepeιάρχης για θέματα Δημόσιας Υγείας ολίου και Λαβάρων του Έβρου , να δοθεί άδεια να γίνουν
κ. κοστας Βενετίδης, τοίζp ότι αυτή τη φορά έγwε μια odeκασμοί ατπό σέρος, Επειδή είναι πολύ κοντά στα
κέα μελέτη κκαι είδαμε καλύτερα το προηγούμενο πρό συνορα το ελικόπτερο δεν έχει άδεια να πeτάξει και ου
γραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιν Ενδεχομέ- κοσμοί γνοντα επίyeιou
νως υπήρχαν κάποες αστοχίες και είδαμε κολύτερα τι Μηγανισμός παρακολούθησης
έπρεπε να γνeι και τ έπρεπε να βελησουμε και όπως γaτον ιό του Δυπκού Νελου
εξηγεί ροϋπολογισμός αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκαν
κατά πολύ οι επιφάνeς όπου θα γίνουν οι ψεχασμοί , ΑMΘ.όσον αφορά την επιδημία με τον ό του Δυτικού
τόσο επίγειοι όσο και από αέροςιδιαπερόπητα ο Έβρος
Στην ερτηση για το o
βρίσκονται τα περισσότερα
προβλήματα με τα κουνούπια, ο κ Βενετίδης κάνει ι& αίτερη αναφορά γα την
περιοχή του Έβρου:
-Miα δαίτερα περάτωση
είναι ο Νομός Έβρου , ο
Από την τροποποίηση του Ν.3363/2010
Μετά σχεδόν από μια δοκαετία από την
οποίος γεανάζει με δύο χρες Η τουριακή
πλευρά κατά το μεγολύτερο δάστημα έχει
περίπου μισό εκατομμύριο ορυζνες, όπου
αυταί δεν ψεκάζρuw αp ' ότι έχουμε συναντηθεί πολλές φορές μαζί τους και έχουμε
συζητήσει Οπότε καταλαβαίνετε ότ , σε μια
περιοχή όπου υπάρχουν τρία ποτάμια, ένα
σματος , διατιστνετα πως στην προΟκ Κστας Βενετίδης
Εκ κατά το 2020 παρατηρείται σχεδόν
ταλαβαίνεται ότι υπόρχει ιδιοτερο πρόβλημα και θα κο
και ελεγκτκν αρχ .
όπως είπαμε τους ορυζνες στην Τουρκίο
Όπως σημενει ο ίδιος θα επιδξουν μια επαφή με
τον υπουργό Υγείας κ Κικάλια, στε για την περιοχή Σου Αποχή των Δικηγόρων ης Δράμας την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου
Διαμαρτυρία για την επαναφορά
της υποχρέωσης καταβολής
δικαστικού ενσήμου
Το 2019 ήταν μια διαίτερη χροιά για την Περφέρeα
ο ΔΟεηικό Συμβούλιο του Δικηγο- δρομεκή ισχύ και σε εopεμείς υποθέ ροκού Συλλόγου Δράμας σε έκτα- σεις, αποφάσισε την αποχή των μελν
κτη συνεδρίασή του , επικυρνοντας την απόφαση της Ολαμέλειας των τους, την Τρτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Προέδρων των Δικηγορικν Συλλόγων Εημαίνουμε ότι η εκδέκαση προση
Βλλάδας , σε ένδειξη διαμαρτυρίας ια μεκσεων και εξαλείμεων προσημετην επαναφορά της υποχρέωσης κατα- σεων θα γνeι χωρίς άδεια
βαλής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδότητας Πολυμελούς Πρωτοδικίου και μάλιστα με ανα - θες πeριπτσεις
Νελου.
| σελ.5η|
του από την άσκηση των καθηκόντων
Πλαίσιο αδειν
Αδειες θα χορηγούνται για τις ακόλου
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
σελ.3η
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
TΕΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝ ΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
GEATPIKH OMAM
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
ΑΝΘΕΕΜΕΝΕΣ
ΜΑΝΟΜΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΕΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΡΚ ΜA ε2οε uγη BΡΗ ΕΠΙΑ ΜD
mDAtι rL M 9 a ua
μμαΙκΑUμ ΠΛIT |UUMα
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
μαθρίττοίωτο
RΟμου
ΔΙΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPIH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
rouτrεt
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα