Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Φεβρουαρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6988
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Σύνεση
Προστασία
πρτns κατοικίαs
για την αύξηση
του καττατου
μισθού συνιστά
Ο ΣΕΒ
- Πόσοι δανειολήπτεs έχουν αρχίσει
τη διαδικασία τns αίτησns
Να επδειχθεί σύ.
νεση από την nολιτεία
στην αύξηση του καττατου μισθού το
2020, καθς μια επα
νάληψη της μαξιμαλιστικής πολίτικής του
2019 θα έχει αρνητι κές συνέπειες για την
οικονομία- ζητά
ΣΕΒ με το μηνιαίο χείρισης
δελτίο οικονομικν
εξελίξεων ,
συνέχεια στην 11
Περισσότεροι
65.000 ενδιαφερόμε
νοι έχουν κάνει εγγραφή από , την 1η
Ιουλίου 2019 έως τις 7
Φεβρουαρίου
πλατφόρμα της Ειδι
κής Γραμματείας Διααπό
και επιδότηση των στεγαστικν , καταναλωτι
επιχειρηματικν δανείων, με υποθήκη
στην κύρια κατοικία,
προκύπτουν τα εξής:
Έχουν εισέλθει
πλατφόρμα
65.393 ενδιαφερόμε νοι χρήστες (δηλ. έκα.
login
πλατφόρμα ) , από το
σύνολο των περίπου
130.000 δυνητικά επ χρηστν .
ηλεκτρονική
ιδιωτικού
Χρέους για την προ
στασία της πρτης κα
τοικίας .
Σύμφωνα με τα τε λευταία
στοιχεία της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείριναν
στατιστικά
χρεωμένα νοικοκυριά) .
Έχουν ξεκινήσει τη
απορρήτου.
λέξιμων
Ωστόσο κάποιοι οφει
Έχουν υποβληθεί
διαδικασία ετοιμασίας 2.073 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπε .
ζες. Αυτό σημαίνει ότι
41325 χρήστες δεν
έχουν υπο βάλει ακόμη
την αίτησή τους , πaσημαίνει ότι 21.995 ρότι συναίνεσαν στην
άρση απορρήτου.
συνέχεια στην 10
Μείωση
φορολογίas για | σης Ιδιωτικού Χρέους, λέτεςενδέχεται να
την ανάπτυξη
τns φαρμακο
βιομηχανίαs
της αίτησης και συναίνεσαν στην άρση φομετά την ολοκλήρωση
της 32ης εβδομάδας χρέη τους απευθείας ρολογικού
λειτουργίας της ηλε -με τις τράπεζες ή να
κτρονικής πλατφόρμας για την προστασία
της α' κατοικίας και
την ευνoϊκή ρύθμιση
έχουν ήδη ρυθμίσει τα
τραπεζικού απορρήτου
43.398 χρήστες . Αυτό
έχουν ενταχθεί σε
άλλο πλαίσιο ρύθμισης
οφειλν ( πχ. Νόμος
3869r2010 για τα υπερ .
χρήστες δεν συναίνε σαν ακόμη στην άρση
Έντυπο E3:
Οδηγίες από
την ΑΑΛΕ για τη
συμπλήρωσή του
Την ανάγκη μείωσης
της άμεσης αλλά και
της έμμεσης φορολόγησης, που επβαρύνει
τις ελληνικές φαρματοΑνεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
κοβιομηχανίες,
νισε, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του , ο
πρόεδρος της Πανελ .
λήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύ
φων, τοποθετντας
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9