Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έrος ιδρύσεως 1932
Αpιθμός φλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.753
Σελίδα 7 Πολυ δύσκολη αποστολή για τον 0ΦΙ στην Καβάλα
- Στις 23 Φεβρουαρίου ξεκινά ο ΑΟΑΝ
τους αγνες για την Παραμονή
Το σωστό κλάδεμα των ελαιόδεντρων ,
-Η 18η αγωνιστική στην Α ΕΠΣΛ
Νέα αναζήτηση οικοπέδων
σχολικν κτρίων
Ξεκινάει διαβούλευση
για το Σχέδιο Βισιμης
Αστικής Κινητικότητας
Κυμισμοςγια ανέγερση
Σελίδα 3
Για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού,
του 2ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου
. Σήμερα ξεκινούν
οι αποκριάτικες
εκδηλσεις
ψηφία στην τελευταία συ - ερενηση που έχει γίνει βουλος Μαρία Γάλλου , η
νεδρίασή του την αλλαγή έως σήμερα , έχουν εντο - οποία θεωρεί ότι με την
-στρατηγικής , στην αντι . πιστεί2 ή 3 ακίνητα, εντός επιδίωξη αυτή της δημομετπιση του μείζονος σχεδίου πόλεως , έκτασης τικής αρχής προστίθεται
αυτού ζητήματος , κατόπιν περί τα 2 στρέμματα το και νέα καθυστέρηση στην
Ρεπορτά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΝΤΑΣ
στη Σητεία
Ο χρόνος nou θα απ τηθεί για την έγκριση από σχετικής πρότασης του καθένα , οι ιδιοκτήτες των ήδη προύπάρχουσα , για
την Αποκεντρωμένη Διοί - Δημόρχου Αντνη Ζερβού onoίων κατ αρχήν φαίνο - την αντιμετmση του σοκηση Κρήτης της απόφα - Έται , μετά την αδυναμία νται διατεθειμένοι να τα βαρού προβλήματος έλλεν
σης του Δημοτικού Συμ - Εντοπισμού κατάλληλου nuλήσουν , για να κτιστεί ψης σχολικής στέγης στον
βουλίου Αγίου Νικολάου οικοπέδου στην περοχή εκεί το 50 Δημοτικό Σχο - Αγιο Νικόλαο . Υποστηρί.
που αφορά την αναζήτηση Σταυρού για την ανέγερση λεο .
οκοπέδων για την ανά - σε αυτό όλων των nαραπτυξη σχολικής στέγης , πάνω διδακτηρίων , διαχω - - παγνει . για άλλη μια άμεση εκπόνηση μελέτης
Βα προσδιορίσει και τον ρίζει ηλέον και προχωρεί φορά η αξιοποίηση του για το σχολικό συγκρόΧρόνο nou θα δημοσιευτεί σε αναζήτηση χωριστν δημοτικού οικοπέδου στη τημα Λυκείου-Γυμνασίου
η σχετική πρόσκληση εκΒήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόκειται για οικόπεδα θα ζητείται οικόπεδο άνω ληλο λόγω κλίσης αλλά ησης , αν καθυστερήσει κι
Που θα αναζητήσει ο Δή , Των 15 στρευμάτων εντός και λόγω προβληματικής άλλο η αναζήτηση οικοπ .
μος Προκειμένου να ανε .
γερθούν σε αυτά το κτίφιο στέγαση του 5ου Δημοτ Του 5ου Δημοτικού Σχο - κού, εν για τη στέγαση έχει διαφοροποηθεί η την αγορά χυριστού οικολείου και το συγκρότημα του 2ου Λυκείου και του Πρόεδρος της Ενωσης Γογια το 2ο Γενικό Λύκειο 3ου Γυμνασίου, θα αναζη- νέων και Κηδεμόνων Αγίου Σταυρό για το 5ο Δημοκαι το 30 ruuνάσιο Αγίου τήσει οικόπεδο τουλάχι . Νικολάου , δημοτική σύμ- Τικό Σχολείο
Νικολάου
| Η απόφαση αυτή έρχε- σχεδίου πόλεως ( με πρό
ται να τροnonoήσει προη - οοψη σε διαμορφωμένο
γούμενη απόφαση (5/2019) κοινόχρηστο
tου Δημοτικού Συμβου - δρόμο , πλατεία κλn .
λίου, με την οποία αναζητούσε έκταση περί τα
10 στρέμματα , nou τελικά ρού ως πιο πρόσφορη για
δεν τελεοφόρησε
Σε κάποια φάση είχε συγκρότημα στε να υξαναμπεί στο-πλάνο . η πάρξει ισορροπία στην
προοπτική αξιoποίησης κατανομή του μαθητικού
της έκτασης στη Μεσο - ηληθυσμού noυ ήδη, όπως
ράχη (λύση η onoίa είχε eπισημαίνει, υπάρχει υπερ προκριθεί τα προηγούμενα συγκέντρωσή του στο μεκρόνια) με την τεχνική υ - γάλο σχολικό συγκρότημα
nοστήριξη και του πρην του Εηpοκάμπου , από τον
Οργανισμού Σχολικν Κτι - onoίo η Μεσοράχη δεν α pίων , nou τελικά δεν προ - nέχει πολ .
Χρησε .
Το Δημοτικό Συμβού . στοποιήσει στο Δημοτικό
λιο ενέκρινε κατά λειο - Συμβούλιο ότι από τη δι
Σελίδα 11
0 43χρονος
παραδόθηκε
(ει ότι μια σύντομη λύση
Με την απόφαση αυτή στο πρέβλημα θα ήταν
στην Αστυνομα
-Μεσοράχη. το οποίο ο
Δήμαρχος θεωρεί ακατάλοικοπέδων.
Μόνο που αυή τη φορά
στη Μεσοράχη στε να υ πάρχει ωρμότητα υλοποί Σελίδα 28
σχεδίου πόλεως για τη οδικής πρόσβασης
Με την απόφαση αυτή
δου αλλού.
Συμφωνεί πάντως με
πέδου εντός σχεδίου στο
σιστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
στον 5 στρεμμάτων εκτός
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Mίρ
δημοτικό
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΓΠΑΤΗΝ ΓΠΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
|ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΜILKΑ 100γp. 0,99EΤΕΜ
ΚΕΦΑΛΟΓΥΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑWΝΑΚΣ
NOUTELA FERRERO 1000P
ΑΥΤΑ ΦΡΣΚΑ 6 ΣΣ ΣΝΠΙΚΑΝΕ 1233ΣΥΣΚ
ΜΠΟΥΤ ΚΟΤΟΠΟΥΝΟΥ ΚΤ ΕΣΑΜΗΣ 15%ΚΟ
ν lοστριο υpvrouoiων
V 2ρες αυτήματος ruληης
ΕΚΟ Υ io ελοppν κασ βορεων ακημότων
Η δημοτική αρχή θεωρεί την περιοχή του Στα Υηοο
ν Βουλοτe
το μεγάλο νέο οχολικό
8,998/KIAO
39 /ΓΕΝ
EOLPAMMA
ΕΓΥHEΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
naBEOXAPAKHE AE
ΥOKΟHAMΑ
ΠΕΝυ 4
HanKoοκ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
rΙΑ ΜΑ ΔΕιτε nΕΡΙποτΕΡEΣ ΠΡΟΣΦΟΡt
ΚΑTENAΣυκE EΙΑΑ ΜAΙ ΣΤΟΓACEDOOK
www.fcebook.com/Omρonuλίο Μυλνόη
φΡήσκα φρούτα και λαχανικς
Πύληση λιανική.χονδρική
ΕΠΙΜENΙΔΟΥ 51-AΠΟΣ NiΚΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Τονο ΤΙRES
ε niσρνίαnι
Ο Δήμαρχος έχει γνω τΑΙ D
Διανομή κατ ' οίκον
28410 33271
Ευα riκΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα