Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΛΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΝ Μ oAν ω Eo - mτ | u bρ
www.olymρiob imn.gr
AO TΗΔΗΜΟΤΟ woMA
Επιχείρηση
προστασίας του
δημόσιου χρου
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟ ΙΚΙ ΑΣ
Δεν καταργείτι
η αναγνριση των
πλασματικν ετν
Περισσότεροι
από 65.000
ΘΑΔΟΡΘΟοo TA ΠΟΟΣΤΑ
ΑΝΑΠHΡΟυ
ΑΠΟMΑNΥΝΣΗ ΜΕΠΑΟΝ
ΠΑΡΤΕΡΟΝ-mATΡΟΜ
Μεδo ς muppφooνm pη ις
ς oτο πo oMrg γακς
oς κα οdης πούς γα oς
α pς &νδη p .
oiςη ήμα ση Βυdήοpο
Leόνομ δ Τη ao μεμn
τυ ΕoA οω κος s
nrςς oplς η w
(npei γuμς α ουρλαμ.
beφs nες αotmpom μνου να
pptwoη νη μoo tα
ενδιαφερόμενοι
ΕΧΟΥΝ ΕΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΑΠΟ MΗ ΦΜΑΚΟΟΥΣ
cΝα στην ίδρυση
φαρμακείων
Μοόο ηδpίn μoς
&ηoiuχέpοu κα μιtο mν
νpeίawn μετυ να
p Μαphn ba ,
Amupό κ φό αpoη η Δημαή
Α a α muu ςu bμu
nu να μ ν μό
νάνpnoτη μeuμης
ποραp ρp, οpνoο
c3apα n πpoμα
E ΤΟΣΕ
baea δp η Oaμ κo.
Euμpau m oτoγααν oon
Ερn μη ς
ς p ε λo a μηkα
wς Tνη ή μενφή ας Εa
nρομς Boς α nότr
poiη δο ικ ς δος κw
ίου ou
ou πηρ μ πoo οuόμo 3, οrντa
Καόv d η Cum u Auάu p
o0Δαηυ με popαmν mράη
La Mpomoa τpoa σ 4Μ
ΑΤΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙαΜΑΡΧΑ
ΠΕΡΒΑΛΟΤΟΣ & ΠΡΗνο
Καθημερνή μέριμνα
για την αειφορική
διαχείριση
ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ & ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΕTEΝΔΥΤΗ ΣΤΟν ΠΟΛΤΟ
Το έργο και οι δράσεις
του Κέντρου Πολιτισμού
Κ. Μακεδονίας
Πeouκάμαο nteςς
αt o, μ pά
pon ς ρ0μ σpεης
ompoςaiρσς u noλλήu pμν
oo uNητ, cu o κό ANu
ής κ, μμκοπόςαμοeμίτη
4 n υ np ό δο
Φμς ο uμe α
Eeςrαγμ προ n
κtieu s
Β- μa μοooo μες
Καphημ Α Η%
Πappa ς & npa kou πpopoμμί
ένηa o γαδn η p ou όοu
πορμσς pους, α ες αav
ο opο η μ η %
w ό 0 pw pοή Τm
πδηmnς μς . νς
ΣΥΝΕΡΓΑΠΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ε ΕΡΑΣ
φa a u Sori a ug
Eu tp bpoς
ou Mwpου noμό
ΔΤΟΡΟ:
Πανελλαδική αποχή
για το καγωγόσημου
Πppapος ενρκής
Μοο ς muiuia5
oκό ηyεσoηπς
πούn ς ς v
Πppap κonς
πΝ ΤΡΙΤΗ
| Μoe 04δημανα
ουb u η
Ανρμρδς Πuplας!
p ηuς ns
| Epons nooμ 4
Aθημό Κ B
Πppnpv Ελa,
Πo npήop ς nto
mν Τpn, 100opuοα np
υe για mν ppό τσημ
p anoonu ς opr s
aop Πμς n
αμ μεooήo
Μοκή wmw σw
ΠΕΡΙΟΕΡεΑ ΕΕΝΤΡΙ ΜΑΚoHAΣ
| Σφa Mmδου, η nος
κο η anp
u Κόμ nnό
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ
ENOTHTA
αοσί α ο4ΕΑ
Το ΔΙ υ ΑΤΑ ρ mπίyr 4
ψήpυς Η uπή, a 1 ino myαon m Οεμέ ς Πpdν w rp
δw ΕΜδος K 1.130ο ν Μμ
n ήνεα ουοiς ς
poς ς o οσήuon oο-.
ΜMP κΟ ν κ 0ΙDμ
yπομπέη αλής δαμαρίας
η oαλotη α mν o υάμη
οiς Τ npa
Πe Μκpής
Nς κ ha
N ημρτ
Μwuη Εμες Πο ό ης Πρs
ΚΣυμμετοχή και βράβευση της
OLYMPIA ELECTRONICS A.E.
Πρόσκληση
ΚΟΝΤΑΝΤΙΝIΔΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΟΕΣΗ IGHT 202
ΒAmu ΡΜΟΥ ΟΟΥ ΠΑΣos
peo mν ΠΑΡΝΟΕΥΜ 14200
ε10000οδο M nM
|TAΡAΝΑ ματν η ιδήρ
ης HOnα ης ΠΑΙ E uμκ
NE TO
ΣΤΗΝ ΠΟΩΝΙΑ
w Ε ΤΕ Η Α ΕΡυ
SWIATLO
κοu ΜRT κο A& ημοnηdλην
κή μος opia ο ομa mpo
ουημnοp, oμμ μ maν 3η
Δεή Eθη- af υφtrg Εoρrt 4
onapo uρμ β τό: 5tuς
Τοppounpu S00M τρά ας Πλές dν μ
m oτoμnopά μποςeos mν
αn ή eκ ELέTai Apαοi μ
μ mn πpοή opoύ 6 οp
o αν μφ wetynp r Pols
nίyιδaκθiowymua %
κ οτυςIunpακ ru a εP
Χμr uhv us ύνι onn
| Τμήπpoυ ς 01
European
ΟΒεihess
O Awards
ΘΠΡΟΕφοΤΑΝμ ΜΚΜΗ
OPATAnOTAITE DANE
ΤΕΡΠΟΣ
ΠΕΛΙ 51ΛΙΗ
ιarυνrη 5 tan50
ΣΤΗ ΝΟΔΕ ΠΕΡΙΑΣ
Κονή σύσκεψη με τις διοικήσεις
Αγροτικν Συνεταιρισμν
t ΡΙΑ ΙΕ1ΑΕΥΑΤ
| aλουνται αυτονομε διαμερισματαστην Λεπτοκαρυα Πuρίaς anό 521μ
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ KΟΜΜΑΤΟΣ
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Enuyελματικα ακίνητα και
αικοπελα rντός σχεδίου και εετός στην Λιπευκαρυά και πλάκα
Αιταgροu.
Κoή οi
"Ρομ κu
Α tΜμής
Aκio Εrpms
Παpς ΜA μμ
δnς Αpoν
M προϊότα πα ότητας στις
κλύτεpες Τμές οΤΟ
| εξειδινμένο μας προουmκό , ος
εγyόμoστε ο τερο
eπorσμ .
w θοi ou oμμς.
ONpoyA Mvn
mI. ου η Κ
Ανpppη Πrς E
Μαpοu
T.2351039303 & 34886
521520-2α τ10. Τ 0970 100 5501
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
konstadin idisalive.com
ΕουaΡ
Ε Εε ρχΡΟαΜ