Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ : 6987
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αυξάνονται
τα επιδόματα ! Τέλ0s οιβεβαισειs αποδοχν
των εργαζομένων από
τis επιχειρήσειs στην εφορία
για τουS
φοτητές
Καταργείται η υποχρέωση αrοστολής βε
βαισεων αποδοχν
εργαζομένων από τις
επιχειρήσεις προς την
εφορία . Αυτό προβλέ - πλέον αναλυτικές ανά
πει απόφαση του διοικητή της Ανέξάρτητης μέσω αυτν, είναι εφ
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιργου Πιτσιλή
που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
Κυβερνήσεως , όπως
ανακοίνσε η ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα στην από φαση που αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα απλοποίησης των φορολογικν υποχρεσεων ΦΜΥ, που,
των επιχειρήσεων και
των εργαζόμενων προ- προσωρινή
βλέπονται τα ακόλουθα:
πλέον ετήσιο Αρχείο
Βεβαισεων Απoδοχν από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα , που είναι υπό χρεες σε maρακράτηση
Φόρου Μισθωτν Υm .
ρεσιν (ΦΜΥ) , καθς,
απόφαση Α.1099/2019,
οι δηλσεις ΦΜΥ είναι
Το Ίδρυμα Κρατικν
Υποτροφιν εξέδωσε
συμπληρωματική πρό .
σκληση με την οποία
διευρύνει τον αριθμό
των δικαιούχων υποψήφιων φοιτητν που
θα λάβουν επίδομα .
Σύμφωνα με τη πρό.
σκληση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι
υπάγονται στην κατηγορία της μονογονεί
συνέχεια στην 11
εργαζόμενο . , Ετσι,
κτή η προσυμπλήρωση
της δήλωσης φορολο
γίας εισοδήματος φο
ρολογικού έτους 2019
(Ε1) των εργαζομένων.
Υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής του
ετήσιου Αρχείου Βεβαισεων Αποδοχν
έχουν μόνον ο υπό χρεοι σε Παρακράτηση
, της
παρακρατούμενο ΦΜΥ
με άλλους τρόπους ,
πέραν των όσων ορί.
επιχειρηματική
δραστηριότητα , καθς
και από μερίσματα - το .
κους- δικαιματα , για
( όπως φέτος προβλέπεται η
ηλεκτρονική υποβολή
από όλους τους υπό.
χρεους του ετήσιου
Αρχείου Βεβαισεων.
Για αυτές τις περιπτ
σεις , η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει
άμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής
συνέχεια στην 10
ζονται
A.1099/2019
Είτε υπέβαλαν την
δήλωση
συμβαίνει με την εδική διαδικασία αrόδοσης παρακρατούμενου
Από εργοδότες
μισθωτοί λόγω
τns κρίσns
ΦΜΥ με συγκεντρωτι κές εγγραφές , κάνοντας
κωδικν 95 και 96 της
Α.1099/2019 ( πληρω μές μισθν και συντά
γενικής κυβέρνησης) .
Είτε απέδωσαν τον
αποστέλλεται
χρήση
ΦΜΥ από το Δημόσιο)
Είτε κατέβαλαν αποσε αξιωματι κούς και καττερο
εμπορικν
δοχές
από φορείς πλήρωμα
πλοίων.
Για τα εισοδήματα
Κυνηγούs
cορφανν
κληρονομιν
αναζητά
Από αφεντικά σε υπαλ.
λήλους μετατράτηκαν
ΠΟΥΡΡΙΟ ΟΙΚΘΝΔΜΙΚΟ
νοι στο λιανολουμεστα χρόνια της κρίσης ,
καθς η μείωση της ή.
τησης και κατ ' επέκταση
των πωλήσεων και των
κερδν επέφερε χιλιά
δες λουκέτα- στον
κλάδο . Αρκετοί από
τους πρην ιδιοκτήτες
μικρν κατά βάση εμπορικν επχειρήσεων , οι
οποίοι δεν προχρησαν
σε κάποιο νέο ειχειρη
συνέχεια στην 2
αρκετοί
εμπόριο
το υπουργείο
Οικονομικν
Σελίδα 9