Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαπά
τον τόΠο του
npenei να ξέpei
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ι δινήτης Εί της - Δαυθοπής ΒAΣ ΣΕΡA. Eος 50 A φήλλυ 1185 Τμή 450 ευμό .Πμπη 13 Φεβρουοίν 220
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ
ΑΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑΑNΝΙΝΑΟ Μ. ΧΡΙΣΟΧΟΙΔΗΕ
αφείς κατεο - Χροoοχοίδης κατά την Μοματικός εγος , οθύνσεις στον πpόopατη επίoκεφ λων όουν εoέpντa ή
εpχονrα, ο τρόπος με
Ανοφερόμνος στκ τον οποίο επχpe η Α
στην συγκκρμένη πε βασκές προτεραιότη στυνομα να ελeyei όλες
pίπτωση για το ms η τες, Τόνσε ότ η πρτη, τις παράνομες διακηή.
Huεipoς 0α οupακiσυ υavά από την ανγνη η οεκ , από και προς την
τα σύνορά της, οupoκ χρα μος να είvu aoφα χρ , καθς και να και
ζοντας έτσι κατ' επt. λής Επεδή η εpος ταστήσουμε αοpαλς
κταση και τα σύνορα ακουμπά στην μepo , τους λήους ανθpωmοuς
της Ελλάδας, ίδοσε ο Υ στόχος μας εvo η απο - που ζoυν επί της με0ορ .
του στα lωeννινa .
ποοργός Προστασίας ελεσματmή φυλαξη ου.
του Πολίτη Μιχάλης των συνοpων , ο αmoτε
|σννέzεια στη oτλ. κ
|Πέτε νές συμβάσες γα η μη ανοστήοσης και ανάλοδε
ΠΑΓΚΟΣΜΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Π.Η.Ε.)
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΗΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
Του Αρχαίου θεάτρου της Μικόπολης
Πέντε νέες συμβοσεις γα τη μελέrn , ανοστή .
| ωon και ανόδειξη του Αρκαίου Φεάτρου της Μ
κόnonς σνέθεσε την Τρίτη 20 Ισνουαρίου το ω,
ματείο "ΔΙΑΣΟΜΑ", στο nλoίoιo της συνεργοσίος
του με τmν nεροφέρa Hnεipou και το Ynουργείο
nehrτiouού για τηw uhonoinon του ανοπτυξιακού
Rpoγpaμματος moπιστική Διαορομή στα ρxai
θέστρα της Ηnείpου , τντη 19n) Φεβρουoρίοr
.Eνo καρός καμεις να ηροβάλλoυμα κάτι ano τα νυnέpβAητά μος Ηδη κυκλοφορεί με μέρυνα το
, του νηE
ΥΠΕΕ Οτο.
διαδέκτυο μια κομηάνα με utho Did you tnow γου spoak
Crook? νωρατε ότι μιλάτε Εnνκo )
pυνχεα στη σελ. Π ροpοιηupo Kκερης
υνχ τη
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟ ΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
H Κοπτοραπτική
του Τσακαλτου
Σφοδρή κριτική στον ηρnv unoυργό
οικονομικν , Ευκλ . Τοακαλτο άoκηoε
ο υποuργός Οικονομικν , Χρήστος Σταί .
0 όλος
κοδακευηκό
rm o Ο αι. eηna τΟΜa0toν ΡΕ Ο
μnouρrικό tou oυμβού .
ono τoν κ Μnο
tnν κ Eaκεoponouoυ toοτόκη με anoyontεu - no Δεν eα tnpene να
ως ανωτάτη δκοστικό , σε . Βεβαια , ono οι nΟ ουζnτmoei μαυ τους και
ως tnoτήμονο κα ως
όνpωno . Όμικ , ο o- to δικoίωμα enhoyns hες npotoις τους ma το
μερνές ουνθήκες με . nponou για το αντο - υουμφέρεα τmν κopa um
nopεuνouv να έω a w ουτό αξμα oνiκει ο - ουγκεnpμένη nεpioδ
νυeετn onoψη , oοον a - noeστικά στον npωθu . Μα είναι nμοκρατικό δ .
φο00 συn εnon tης noupy . Ma ενa onμo καλμα να αοpoo μό
ως nt . onuς onnuστε κpoτικό 6καίωμα ουτο : νο του ένο ότομο καα η
εχ εκφ00ει με opθoo Δεν 00 tnpεne να ομη
μου τoν nερooμένο Aε . ηoε να τοnρooμο nou.
κεμβριο στιν Τ.ο, οταν σκέφτεται να nροτtίve .
οκόμη ητον όγνωστες ο
npo0eoς του κ . Μητoo . Λευτκn toυ ομ06ο , γα ναι aveoομένη:
tοκn , 6nuς και το όνομα νο μmν διαρρεύσει uχov
οί εχρυν oroφεxθεί oυ νο αrοooε pς tuoν dn.
uλεuτικn τoυ ο .
pοδα να maκούε στην
04Amon του ενος , ακομη
αν o με τmv κoνοβου - και αν η anopooή του εί .
κoνοβουhε
κούρας , κατγορντας τον ηpοκάτοχό
του ηως συνηθίζει , όταν ανοφέρεται σε
δημόσες δηλσεις μου , να επιδίδεται
μετά μανας σε κοπτοραπτική.
Γρoφη ο Μικάλης Λουκος της κ . τoκaponounou Λoν0οομένη tοu εnon .
| συνέχεα στη ..
υνεχεια στη σεA.