Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ρυτής-Νικλοος Κααθάνος 1951-174 * 1δωκτήρια - Εκδόερια Στανρίδου 1. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ap φύλλου 6380-12.052
Περίοδος Β' (1974)"
050 ε
Από τα στατιστικά στο ιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος
Συμπολίτες μας
Ένοπλες Δυνάμεις
Λίτσκας
Η ελπίς και η
Ανάλογη
συνέχεια
ως το τέλος
συνεχίζουν να
Τα στοιχεία καταθέσεων
των Δραμινν πριν
από το ευρ από το
1995 έως και το 2020
ασπίς τουΈθνους
αδιαφορούν για το
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ααλανίδης
Αντ/γος εα.
Επίκιμος Διουη τής της ΣΣ.Ε.
Τι πετάνεστο δρόμο!
σελ. 5η
σελ. 5η
σελ. τη
σελ 3η
Να ανοίξει ο χρος
της Ποδηλατούπολης του
Δ. Δράμας στους δημότες του
Συνάντηση σήμερα Οικολογικής Κίνησης με το δήμα ρχο Δράμας
Προτάσεις της Οικολογικής
Κίνησης για το δημοτικό κήπο
και την Ονειρούπολη
Emβάλλεται η συνάντηση όλων των φορέων για κατάθεση προτάσεων
> Υπάρχει πρό βλημα με τη λειτουργία αναψυκτηρίου εντός του χρου;
-Μπορεί κάλλιστα να μεταμορφωθεί σε έναν ανοικτό χρο ποδηλάτου για μικρά
παιδιά
Του Θανόση Πολυμένη
ΟΛΙΣ προχθές.
για άλλη μα χροΙ νά , οΠρωνός
Τύπος δημοσίευσε ρe
πορτάζ σχετκά με την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο δημοτικός
κήπος της πόλης , έπεπα
από το τέλος της 16ης
διοργάνωσης της Ονει
ρούπολης
Εδ και 16 χρόια, μετά
το πέρας της Ονορούπολης , ο δημοτικός κήπος
παρουσιάζeι μια πολύ
άσχημη κατά σταση, και
κάθε φορά , η απαιατάστασή του κοστίρ
στο Δήμο Δράμας περίπου 20.000 ευρ ,
χρια από τη συνεχή ζημά που παρατη , σαμε στο σημείο μόνο το καλοκαίρι δύο
ρείτα σ' αυτόν τον υπέροχο πνεύμονα τρεις μήνες να εναι σε υποφερτή κατά της φύσης στο κέντρο της πόλης
οδημοτικός κήπος της πόλης ενδιαφέ
ρει όλους τους Δραμνούς Εναι ένα σοβαρό ζήτημα, για το οποίo η δημοτική τόσεις πουέχει η Οκολογιή ίνηση για
αpχή θα πρέπει εππέλους κάποα στηγμή τοδημοτικό κήπο, ο κ Μπακρτής επνα πάρει οριστικές αποφάσες σχετικά μ σημανει ότι έχουν ήδη ζητήσει συνάναυτό το θέμα Κάθε φορά έχουμε το ίδο τηση με το δήμαρχο Δράμας κ.
πρόβλημα και με τα χρόνα αυτό δεν Μαμοάκο , η oπoia πρόκειται να γίνει σή
διορθνεται Είναι καρός πλέον να αλ- μερα το πρωί με θέμα την οωτηρία του
λάξουν πολλά πράγματα καιίσως η Ον - κήτου αλλά και μια διαφορετuκή διαμόρρούπολη να χρεαστεί να βρει ένα φωση της Ονειρούπολης ίσως σε
διαφορετικό χρο άπου θα φοξενηθεί χρο στην πόλη
0 Πρωνός Τίπος" , και στο παρελθόν
ολά και πρόσφατα , έχει κάνει προτά- Qικολογιοή Μνηση ποτέ δεν ήταν ενάντιa
σεις, στε να αλλάξει χρο και είνα κάτι στην Ονερούπολη. Το αντίeετο μάλιστα
εφoτό να γίνει Παρ όλα αυτά όμως , θα
πρέπει κάπαα στιγμή να γνουν σοβαρές στην όνερούπολη. Όλα αυτά τα χρόνια,
προτάσεις και όλοι οι ενδιαφερόμενοι η όνερούπολη έχει ολοληρσει τον
φορείς κα όχ μόνο αυτής της πάλης , να κίκλο της σ αυτή τη φάση και αυτό φαίκάτοουν γρω από ένα τραπέή και να κά - νταιπa και από τον ίδο τον κόσμο. Ήδη
νουν μια μεγάλη συζήτηση
Η Οικολογική στο δήμαρχο
Στο πλαίσο αυτής της κατάστασης και
με κεντροκό θέμα : -Σστε το δημοτικό της μεγάλης χριστουγεάτιης γιορτής:
κήπο , , η Οκολογεκή Κληση έχe ξεκνή Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με το
σει μια πρωτοβουλία για την αξοποίησή eέμα πλέον, της μετεγκατάστασής της, ή
Του Θανόση Πολυμένη
, ΧΩΡΟΣ της παλιάς
-Ποδηλατούπολης-Πάρκου Κυκλοφο ριακής Αγωγής του Δήμου
Δράμας ρημάζ εδ και
χρόνια , χωρίς καμά προοπτική . Πρόκειται για έναν
πολύ όμορφο χρο στην
περοχή της ανάπλασης
επίτης οδού Χελμού Αρκ τοί είναι οι συμπολίτες μας
εκείνο, που παλαιότερα με
τα παιδιά τους μπορούσαν
να απολαμβάνουν ένα
μικρό αναψυκτήρο , στο
αποίο τα παιδιά μπορούσαν
ελεύθερα να κάνουν ποδήλατο . Και σύγουρα πολλά
παιδιά έμαθαν εκεί μέσα
ποδήλατα
Οχρος ενουκαζόταν από το Δήμο Δράμας προς ιδι , δηλατούπολης, στε ο διτης που θα ενακάσει το
τες αντίαντmίμου, eνioτε γενικότερα ακριβού. Δστυχς , χρο να μπορεί να έχει κάπαια σεβαστά έσοδα.
ηνομοθεσία δυσκολεύeι πολύ τη μείωση του ενοαοστα
σίου και ο Δήμος θα πρέπει να πραβεί σε δάφορες δια δικασίες . Όταν όμως ήρθε η οικονομική κρίση , πολλοί νομοθεσία που σχέει , δεν μπορεί να λεπουργήσε ανα
τέταιοι χροι δεν μπορούσαν να ανταπακρθούν σε ενο ψυκτήριο, αν και αυτό μαάζε να είνα μάλλον παράλογο.
κα που έφταναν τουλάχιστον 1.000 με 1.200 ευρ το
μήνα. Ούως ή άλλως, ο χρος μπορούσε να δουλεύe κίας , μπορούν να λεπουργούν ακάμα και μικρά ξενοδο μόνο καλοκαιρινούς μήνες , και πάλι τα έξοδα δεν έβγα - χεία μέχρι 30 κλίνες , φούρνο, πρατήρια άρτου και
καν . Υπήρξαν πολλά προβλήματα και ο τελευταίος ενο - γαλακτοπωλεία , παντοπωλεία , θρησκευτικοίχρα ακόμα
καστής διτης αναγκόστηκε να εγκαταλείψει με
δάφορες οφειλές που είχε αφήσει προς το Δήμο.
Περιοχή αμιγούς κατοικίας
Έκτοτε, ο Δήμος Δράμας προσπάθησε παλλές φορές ροντος .
να το ενοικάσει μέσω δημοπρασιν , όμως στάθηκε αδ κτον, ένεκα της οονομικής κρίσης Ποος νατο πάρει , φερόμενοι δεν συμμετέχουν στις δημοπρασίες που έχει
με τι εναίκο και άγνωστο αν μπορούσε να το διατηρήσει βγάλει παλαιότερα ο Δήμος Δράμας και οι δαγωνομοί
και για πόσο χρονικό άστημα .
Σύμφωνα με πληροφορίες , το πρόβλημα είναι ότι
πλέον , δεν μπορεί να δημαυργηθεί και να λειτουργή
σει αναψυκτήρο
γενικότερα
μμήμης
αΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠT.
όσον αφορά το πράσινο και τα λουλούδια και να είναι χόρμα οφθαλμν για όλο
το χρόνο Όπως τοίζει ο ίδιος , φτάσταση και όλο το υπόλουπο διάστημα ν
είναι μόνο για την ΟνερούποληΑπαντντας στην ερτηση για τις προΦΩΤΟ Π.Τ.
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του χρου της-ΠoΤο συγκεκφμένο οοοδομκό τετράγωνα είναι χαρακτη
ρισμένο ως χρος αμιγούς κατοίας και σύμφωνα με τη
Σύμφωνα με τη νομαθεσία , σε χρους αμγούς κατο Όπως δηλνει ο διος στον-nΤ
και λαχανόκηποι , όπως και εγκαταστάσεις σταθμν
βάσης κεραν κανητής τηλεφωνίας όχι όμως αναψυ
κτήρια ή γενκότερα κατά στημα υγειονομκού ενδιαφέ
καθς και εγ ήμουν και είμαι εθελοντής
Αυτός λοατπόν είναι ένας λόγος για τον οποίο , οι ενδια πρέπει κάτ να αλλάξει.
Ο κ. Μπααρτζής βλέπει πλέον μεδια φορετιή οπτκή τη δοργάνωση αυτής
βγαίνουν άγονου
σελ5η
κατάστημα
την σύνδεση της Ονεpούπολης με μια
Μοντας στον -Ποωνό Τύπο ο πρό - όλη περοεδρος της Οικολογικής Κνησης κ. Αν - Υn
δρέας Μπααρτής , σημεινει ότι ο
δημοτικός κήπος-τρέπει να αξοποη θεί
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Πάτκος-Μασμανίδης
σελ.3η
ΣΚΗΝΕΣ wNAR BEROMAN
ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΑΜΟ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΕΛΑ
18 ΟΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πρε 21.00
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
3INΟΟEΠΑ
ΑΝΤΟΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
κν υ ο τ ΤΕ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
6οt γeοδ, 15μμέο 1 ΕΗ ο ύoδ , 16μ4νο
Πoroo δκ Δμτo u l Διοdo Αρίωn, T 253 Τ
πάνα 8πλα ας αξοπιέτη
μμαtρίmσ ποντο
Ο πον, α43
Πpo rτοτ 239 ω,, 4014μο
+δίpn
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
wwwponesορoιn

Τελευταία νέα από την εφημερίδα