Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.752
Σλίδα 11 Σιλίδες20255 ΣΦΑΙΡΟ
Τλενε οι παραγοντες των ομάδων
για τοσυμβούλιο της ΕΠΛ
Η απoκατάσταση των ζημίνστη Σητεία
Νέα Προκήρυξη
για το μουσείο Αγ. Νικολάου
-Σημαντικά θέματα
για Πλάκα
και Βρουχ
Σελίδα 5
nεριόριοαν περίπou στο Προγράμματος Δημοσίων Εκαι σύμφωνα με εκτίμηση 55% της αρχικής στε να πενδύοεων και συγκεκρμένα
υπηρεσιακν παραγόντων χωρέσε στο ΠΕΠ Κρήτης, τη ΣΑΕΠ 021 στο ηλaίοιo
θα αnaιτηθεί άλλο ένα εξά - μαζί με άλα έργα στον Α - του ΕΠ Κρήτη 204-2020
Δεν έχει διεικρνστεί αν
ρίζει τις 3 Anpίοu 200
Ραπορτάζ
ΝΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Η Προκήρυξη-επανά μηνο τουλάχιστον (εφόσον ξονα του Πολιτισμού του ΕΠ
ληη του δεθνούς, ηλεκτρο - δεν προκύνει καμία ένσταση του ΕΣΠΑ Και πάλι δεν τα τελικά με την αναθερηση
Μκού διαγωνισμού για την από συμμετέχοντα στο δ κατάφεραν Ο διαγωνισμός του προuπολογισμού συμπε .
Τpομήθεια και εγκατάσταση αγωνισμό) μέχρι την υπο - ήταν άγονος αφού κανείς ρυλήφθηκαν και ορισμένες
Πρoθηκν στο Αρχαιολογικό γραφή της ούμβοσης με τον εργολάβος . πpομηθευτής ή όλες οι ούγχρονες tφαΜονσείο Αγίου Μικολάον, ανάδοχο του έργου- προμή , δεν καττέθεσε προσφορά, θε - μογές για τη δημιουργία ε
δημοσιεύεται σήμερα στην θεια Δηλαδή όχι πριν τον ωρντας το έργο ασύμφορο! νός πραγματικά ούγχpονου
ΑΝΑΤΟΛΗ
Επανέρχεται έτοι,
τροχιά η προοπτική ολοκλή - μετρούνα 18 μήνες πou βά - χαρτοφυλάκιο η Υnoupγός φήνοντας το φυσικό αντικεί
ρωσης του Αρχαιολογκού σει της σύμβασης θα πρέπει Πολιτισμού Λίνα Μενδνη η μενο με τις -περικοπές πou
Μουσείου Αγίου Νικολάου.
μετά τον εκτροχιασμό πou το Μουσείο με τις προθήκες -φιάσκο . του διαγωνισμού 2019 να κάνουν ουκονομία
πpοκάλεσε η αστοχία των
θυνόντων του Υnouργείου nou προβλέπει ο διαγων - λογικό Μουσείο Αγίου N κονδλια Πολιτισμού με ευθύνη της σμός
προηγούμενης nολιτικής
γεσίας του, ως rpος την ε - οιόδοξη εκτίμηση, το μου Πάρκεια της χρηματοδότη- σείο θα εγκανιαστεί μετά με την Περιφέρεια Κρήτης, χρου του Μουσείου, η πρo σης nou aπαιτεί η υλοπoί anό δο χρόnα-αρχές ή την αυξηση του rροϋπoλογ - τσταμένη της Εφορείος Αρ ηση της μουσειολογικής και μέσα του 2022μουσειογραφικής μελέτης
του μουσείου
Το άγονο του διαγων , Αρχαιοτήτων Λασιθίου ο a ομού Ποu έγνε το 2019 αιφΜδίασε κα απογoήτευσε απατούμενων εργασιν και κής Ανάπτυξης και από το
συγχρόνως , γιατί όrως ε . Τpομηθειν είε διαμορφω - Ελληνκό Δημόσιο , μέοω του στή χρηματοδότηση.
ιβeβαινεται εx των πραγ - θεί στα 3 εκατομμύρια ευρ
μάτων, μεταθέτει ακάμη mo περinoυ , δυστυχ . κάποιο
μακριά το χρόνο επαναλει . raράγοντες του Υπουργείου
τουργίος του Αρχαιολογκού Πολιτισμού θερησαν-έξυΜουσείου , κατά , το λιγότερο , mvo αν όχι σκότιμο, ,
ένα χρόνο από την αρχική ε - ψουν καινοτόμες εφορμογές
κτίμηση
| Ος προθεσμία για την κα - σείο nραγματικά μοντέρνο ,
τάθεση rρooφορν η πpo - rpoκειμένου να περιοριστεί
κήρυξη του διαγωνσμού ο -η συνολική δαπάνη Ετσι την
-Τρία Ερευνητικά
Εργαστήρια
στο Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και
ερχάμενο Σεπτέμβριο- Από
κει και μετά θα αρχίσουν να λίγο μετά που ανέλαβε το
Τον περασμένο Οκτβριο,
μουσείου ή απλά ακήθηκε
το οκονομινό αντικείμενο α.
Τεχνολογίας
ο ανάδοχος να nαραδσει
οπoίa ήταν ενήμερη για το
επέβαλαν οι σπεύσαντες το
και όλο τον λοιπό εξοπλισμό
που αφορούσε το Αρχαιο στπα κονοτκά και στα εθνικά
Σελίδα 7
κολάου, κατά την επίσκεψή
Δηλαδή, κατά την mo aι - της στην Κρήτη. ανακοίνωσ
κατότιν συνεννόησης και
Υπενθυμίζομε ότι για τη
διαμόρφωση-ανάπλαση του
περιβάλλοντα υπαίθριου
Αποχαιρετισμός
του Αστυνομικού
σμού για το δαγωνισμό. από χαιοτήτων Λασιθίου Χρόσα
Πατί φτάσαμε ως εδα, 1229.000 (με onA 24% ) σε Σοφιανού είχε δηλσει ap χκά ότι θα αnοτελέσει α.
Το έργο χφηματοδοτείται ντικείμενο ξεχωριστής μελέ
χκός προύπολογισμός των από το Ταμείο Περιφερεια της , για την υλοποίηση της
onoίας θα αναζητηθεί χωρι
Γιατί, εν από την Εφορεία
2100.000 με ΦnΑ).
Διευθυντή Λασιθίου
Σελίδα 28
Eampouratzis
α στος
κόrou θα καθιστούσαν το Μου"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
CANDIA
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
|ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΠΑΤΑΤΕΣ αυθου
Ι.ΚΤεο
ΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
0,49€ /KIAO
ΝΟΚΑΤΕΣ Κίτς
0959/ΚΛΟ
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΑ Κυτος 4996/ΕΛΟ
ΑΤΙΝΑΡΕΣ ήμικς 2289/ΕΛΟ
ΖΑXΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
WAKE UP.
WINTER SALES
ARE HERE
C10787
εουνεγνκστε Χρλ μέ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΤΑ ΜΑ ΔΕΙΤ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
www.CANA
Κ Μ υ Μ ΤΟΛ E
www.facebook.com/Onωρonυλείο Μυλνόκης
ΤACEDOOκtoskά
| ΝΕΑΠΟ Η
ΤAΜΠΟΥΡΑΤTΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πεpιφερειοκές Νεάπολης
tvavτ S/Η Χαλκιοδάκης!
mλ- lax, 20410 31225
mailatampouratzis.com.gr
* www.tampouratzis.com.gr
ΙερηΠεΤΡΑ
Φρέσκα φρούτα καιλαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑrΟΣ ΝΙΚΟΛAΟ ΤΗΛ. 2841021711
Διανομή κατ' οίκον
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα