Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

15oC, 20:00

11oC - Υγρασία 71%-93% - Άνεμοι: Δ-ΝΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:35 - Δύση ηλίου: 18:14

€0.80

ÊÜíôï üðùò ç ÂïõëÞ

Με τουλάχιστον δέκα παρατάξεις (σ.σ. δικαίωμα έχει και ο ανεξάρτητος Ρίγγας) στο δημοτικό συμβούλιο, η διαδικασία των ερωταποκρίσεων διεκδικεί και παίρνει τον ζωτικότερο χρόνο της κάθε συνεδρίασης. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας διεκδικούν μέσω των ερωτήσεων να προβάλουν τις θέσεις τους για ζητήματα της επικαιρότητας,
που η πλειοψηφία δεν προέταξε ή δεν συμπεριέλαβε στην ημερήσια διάταξη. Και βεβαίως οι ερωτήσεις δεν είναι μόνον τέτοιες εφόσον εμφυλοχωρεί η τεκμηρίωση ως τοποθέτηση ενώ συχνότερα το προεδρείο καθίσταται αδύνατον να αποτρέψει τις αντεγκλήσεις, που δίνουν
τον χαρακτήρα έτσι της έκτακτης συζήτησης εντέλει του επίμαχου θέματος, κονιορτοποιώντας την ημερήσια διάταξη. 3>>>

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5060

ΠΟΙΑ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΛΟΥΔΗ

Ãéáôß äåí îåêéíÜåé ç ÁíïõíôóéÜôá;

¼ëá Ýôïéìá ãéá í’
áñ÷ßóåé ç áíáóôÞëùóç,
åßðå ï áíôéäÞìáñ÷ïò
ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí

¸ôïéìï ôï èåñìïêÞðéï ôïõ Äçìïôéêïý ¢öñáò

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την ερώτηση για
την πορεία του έργου της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου
της Ανουντσιάτα, έκανε ο επικεφαλής της παράταξης “Πρώτα η
Κέρκυρα” Γιώργο Καλούδη. «Η
Annunziata είναι ένα θρησκευτικό και ιστορικό Μνημείο. Την ισοπέδωσαν, όπως και εκατοντάδες δημοτικά (κορυφαίο το Δημοτικό Θέατρο), δημόσια και ιδιωτικά κτίρια».
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Δημοτικό Σχολείο Άφρας κατασκεύασε το νέο του θερμοκήπιο και είναι έτοιμο για σπορά! Τα παιδιά της
Δ’ & Ε’ με πολύ υπομονή και προσπάθεια κατάφεραν να το δέσουν με τη βοήθεια του δασκάλου τους κ. Θανάση Παπαδημητρίου που είχε την ιδέα και το γενικό πρόσταγμα και του δασκάλου κ. Μιχαλά Γεώργιου που βοήθησε! 9»

ÐÏÅ-ÏÔÁ: Äçìüóéá óõããíþìç
ïöåßëåé ï ÄÞìáñ÷ïò Âüñåéáò
ÊÝñêõñáò 4 >>

ÕðÝñ ôçò åðáíáóýóôáóçò
ÕãåéïíïìéêÞò ÐåñéöÝñåéáò
êáé ï ÁëÝî. ÁëåîÜêçò 7>>>

Óõíáõëßá ìðáíôßíáò
ôçò ÐáëáéÜò «Rock
and Pop in Concert» 11>>>

Êýðåëëï ÅÐÓÊ: ¼ëá êñßíïíôáé
15»
óôïõò åðáíáëçðôéêïýò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα