Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΛΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Bor σo φ0ου το | w wo m ωμ
www.olympiobima.gr
ΠΕΝΤΗ oΡOO ω
Αλλάζουν τα όρια για
ΜΟΝΟ ΣΤIΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παλαιός
Παντελεήμονας
Περίας
οΠΑΡΑΑοΣΜΟ ΟMΣ ΜΕ
ΗΓΟTE φΥΟοΑ
τις ενισχύσεις
ΕΣΩΤΟΥ ΝΤΥΞΑΚΟΥ
MOMOY
Ο καττατος μισθός
χαμηλότερος σε σχέση
με το 2010
πΜ0ΟΝΑ Μα morATH ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕOROSIAT
Αra φ
μέαυ οuo
ύμνεmύσ
φούνeμο μ αμ οα
κτοηπομς .
ούμpνο μμ όo πpΑr urd
Εoμεπo nΡγ A
Er νoηθadή
Παpο ός oς, Μuς σ 95
κυ Κ Cωμτ ppο 60 oΠ
Παuuς ελ δαgνμε
υπtpοη a epμ 05pm
poμήmς Πpppaoής Ενos
n μαπn dουμ
κοα .
Μpoας νος alές σο oonό νoμοουί014 oτο σo
νOu για yκtpκη η σό Μ10
mp νομοamoπηομ αuopoς p0 γα ασn οo
οuoού μερία μς γα o ς D1A Τw
mponaon oος u a μηο σμύ
paματοφ κο ν αράποη ς pο,
6aς opτρης φu a μφ (K 1n
Αλλάζουν όλα στις
σχολικές εκδρομές
ΠΑΑΣΑ ΚΑΙ ΝΕΙΑ
ΚΥΡΑκΟ ΜΣΟΤΑΝΗΣ
Το είταμε,
Το κάναμε. Και έτσ
θα συνεχίσουμε
Ο Απ.Τζτζικστας πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Su δmς 4nλa Μ
αΤμος p πΕ
μέγpo μκ γ0ή γ οru5
κο Κα miμε ς κς
,ponσυ otrο
upό Κς Mi ς
Την oμnρaτaa να o μεκάς
ςηκές pa oς ooμoς
mu ρuwnρή pa.
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΝ
oχηρεμοκ
ματο οπηροφΔα ής μ
Μο Καα Λάμπρς
ARo o 0ς mο eκομάς
pας ο μμο Ν oh η.
mu uυργu
Εp ς αρόδρας ης Εύντάης έpoς
ομάος Ευpnς Empois
pοuv η νa
pns Ελpας ου αρo ηΜnουπpep
ωτέpς Eκ En
σμo Βρon, δμς
C o ς δηρ ΕME
wmgen
u npeη a
Η κλιματική
αλλαγή ακοστίζε
ΑΡΧΙΣΑΝ Οα ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ετοιμάζεται το Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Κατερίνης
ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ ΚΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΚΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗΛΑΧΑΝΟΟΑ
ANA TAMEIO
οι αυξήσεις
Maπν κκpm
μλν δ
Εμpοoη στη κn pnu
npio -bνuς
ος σηpοuν
uατ τdο
αmΜκ oοnό
οoή uin ο
po tpου o
ποno αδn)
κυ Δήοu Καprg,
ponαψύτρον α
ίoo y .
για παλιούς
και νέους
ΣΥAΟΥΧΟΥΣ
tομpvaμa λoή μλέn a eipo oppp ς εviς ο ος u
rupuραιούταξη από 0 buμά n uν mοο p mό 0η
Τς gμςα oς kαe
μοuτό ν εμ aλοή nμ
μοοςoο Aηma0Mtoό η μΒ
Εδp a ς υ toς Γ ς
κυAαολίοu nν σηυ e νn
no άoος μoς
rs άpή οητp
Λapμέας ou Anα ouςπλ .
μής nς κ 02 ς
μραεip μκερερς ο α οpp
Cw ς aς κ Tν
eςα na ο p μου
ΕΜΕΕΟΥΜΑ ΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΑΣΕ0
Ακυροφο συναγερμός για
κοροναϊό στην Κοζάνη
TΗΝ ΒΔΗΣΗ ΕΒEΒΑΣΕ Ο ΔΙΟοικΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΜOΣΟNΟΜΕΚΥ ΣΤΕΟ ΠκΝΑΤIΟ
ΕΜΠΕΤΕYEΣΤΕ TΗΝ ΕΛΙN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ THΝ ΕΝΕFTEΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΤΙ LΑΣ
Χς o πp poς 1φαpοo oα ά ρία, o Maμκεο
Κομίο κρ, oος Κnς με μτa κσp, mu
Gmv o pς γα οoό pοoμ Κοpdo. Aμς o σίας
o u v n a μμ ο aiς μ a
kn γa ς oυμ uποuo oopep a
n avapίu ήp στν κάpα μο ,poo μωυν κ oτυ n
αοίt mi εpta
ΤΕΡΠΟΣ
UΕΛL Ε51ΙΕ
ιarυroΙ 5 0an0
Εύρετρα από το Δημόσιο
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
rlωλουν ται αυτονυμα διαμεριοματη
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
ΠΑΤΕ ΧΑΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΣ
Aή o δoος pουν σοe
pepοdκ οrν Bμ n pό
obrpa π ou ro
μρν uppακu
Mmοίς γομόm y
Επυγγαλματικα σκίνητα και
αικόπεδα εντός σχελίου και εκτοςστην ΑεπμΟκαρυά και πλάκαι
Aικngραυ,
ΕΕτυχληβείτα στ το τοοο nopou
ολεκτροόρεiμπος διψακοι εpίν ελίε ν
οm 2351037650 ooυ m
oργ α
Δ μό έoς
wwpov woοpί
rpopφkς στν Εp p m
rpanε μαu pp.
cov ς προσάς ή είηγομς νες Μηρούμος, a θ apern
--powάν mpo κυ u .
Μaήμοoov ς ot ης φφούς Μηρατιμός
clectricoη
aerton
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
521530-3 11α. 30978100 550
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
δeεpγaς Εμβουλος 50τρς δνρητος oo Αεpέοo
pΑμτρου 5 τpκ . aspaς d ieμα nin
ΕΠΕε ρΣΡΟ άΥν