Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 63ο-Αρ. φύλλου 17.698 . Τμή 0,60 E. Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020
/ Γραφeίa: Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝINA 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac: 26510 30350. htp:/www.proinosiogos.gr . [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αντίνα απολογηθεί για το ότιΟ ΣΥΡΙΖΑ καθήλωσε την Ήπειρο στην φτχεια..
ΟΑΛΤΑΠΡΑΣ ΖΗΤΑΗ ΚΑΙ ΤΑΡΕΣΤΑΙ
ZHTAEI KAI TA
Κτaγίδo ατυρσεων διαγωνισμν από την Οικον. Επτροπί
Σημαντικά έργα κσκοντάφτουw στις
δυσλειτουργίες του Δήμου Ιωαννιτν!
Qlkiptτς άμναες του δε πότ oεαμρε γα. σμπκάξγα στμές
MAΝκμίο ατάίοτιυέχοτο γχίοmιμτένου αχμίλίς
nά η μ ioμένκαμά, σράνικατ γωε
.Ο Αλέξης Τσίmρας έπιασε
χθες από τα Γιάννενα Το νήμα
ης Αντιmολτευσης από Το διο
ao noυ ro άφησrως Πρωθυ
Αρκετούς μήνες πίσω πάει η ανάπλαση του Πάρκου Λακκωμάτων
Κουραμπά . Βολές από την παράτπαξη Μπέγκα * Πλήρη
αναδιοργάνωση προαναγγέλλει η Δημοτική Αρχή . .
σημείο η
wουργός μετά ης εκλογές rou πt.
ρασμένου loυλίου
Επί πέντε χρόνα καλλιεργούσε
Την εικονική πραγματικόπητα γα την
χρα και τους πολίτς της Και τ pa επιστρέφονιας στην Ανπολ
. Σοβαρές δυσλειτουργίες .
ντοπίζονταιο ελευταίο διάστημα
σε υπηρεσίες Του Δήμου ΙωaννΤν , ειδικά σε εκείνες που είναι ε.
mpοpnoμένες με την υλοποίηση
έργων moυ oφορούν στη βελτίωση ης ποιότητας ζωής στην πό
ΠΑΡΕΤ
[PEΠΟΡΤΑΖ
τευση καλιτpγεί μια άλλη εκονκή κα σοπεδωτική πραγματικότητα
όn δήβεν η σημερινή Κυβέρνηση
ακαταστρέφε όσα αυτός υλοποη
σε ή προγραμμάτσε .Απaραίτηmα
κουμπληρματα ο λοσμός . η
διαστρέβλωση της πραγματικότητος , αλλά και η μανότονη ρητοpική
του κατά του Κυράκου Μητσστίκη.
Ηπολπική του αυτή Τακτκή Eγ νε πιο uφανής κατά τη χθεσνή του
επίσκεψη στα Γιάννενα, κυρίως
στην ομιλία του στην Τύποις Νομαρχιακή Συνέλευση Ιωαννίνων ,
που μετατράπικε σε πανημτεpωnκή συγκέντρωση μεANNAEIO
Ηχθεοινοβραδινή Ναpαρχακή
Συνέλευση των lωννίνων με ομλητή Τον Αλ Τσίmpα ήταν τελικά
μα Πανιττηρωτοή pάζωξη.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
AMAPADIO
AIRIE
ΚΑΤuυs
ΟγμεεαΚΑΜΤeΤ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Έπεπα από μία πενταετία χαμηλν πτήσεων .
.Ζεσταίνονταν σιγά- σιγά
οι απορροφήσεις του ΕΣΠΑ!
λη, Δυσλειπουργες οι οποίες καθιστούν αναγκαία την άμεση ανα διάρθωσή ους προκειμένου να
εργάζοντaι mo aπorελεσμαπκά
, Ετσι, εξατίας λαθν και παρα λpεων ακυρθηκαν το τελευταίο
διάστημα αρκετoί διηγωνισμοί που
προκήρυξε Δήμος , με apoσάκn
σηην Τούρτα πν ακρωση προχθές
από την Οικονομική Εππρoπή της
Έντονη αντππαράθεση ανάμεοα στη Δημοτική Αρχή και την πα .
ράταξη του πpην δημάρχου Θ Μπήκα πpοκάλεσν οι πpo σφατες ακρσεις δαγωνισμν Του Δήμου Ιωαννmν..
-------------------------------------------------ΣΤ. ΚΑΛΟΠΑΝΝΗΣ: Δεν πιτρέτονται άλλες καθυστερήες .
δκοσιας για την ανάπλοση των κάλεσε έντονη ανππαράθεση ανάμεΠάρκων Λακκυμάτων - Κουραμπά , σα στν παpάταξη του Θ . Μπέγκα
πιδή δον τ
-11η σελ
. Μετά από
μία πεντατία χα μηλν σε γενικές
γραμμές επιδο.
νηρήθηκαν αρισμένες Τυmκές διαδασίες Ος αποτέλεσμα
που είχε την ευθύνη Του Δήμου μέχρ
τα τέλη του περοσμένου καλοκριού
κι τη Δημοτική Aρχή η σποία ανέλαβε Την ευθύνη και πpoήγαλε αλ + 2η σελ.
ο έργο αναγκαστικά πάε αpετούς
μίνες πίσω .
μ300π Κτν
Loi 9% μaυ α κη
mτς πλωυτς υ λες
S0orτη
σεων, οι σπορρο
Η απόpοση mς Επpoπής προ - λaγές στον τρότπο λε Επαφιάστηκαν χθες
Τοστά οκόμη 20 Ελλήνων
Πεσόντων στρατΙΟΤΙΚν
. Στη σελίδα 12
φήσεις κονδυ λίων Του ΕΣΠΑ Με στοχευμένες δράσεις σε όλητην Ηπειρο
Ψηλά στην ατζέντα της ΕΛΑΣ κι
η πάταξη της μκροεγκληματικότητας
νεβάζουν σιγάσιγά ρυθμούς, σ "
όλες ανεζορέτως
Σελ, ε
Ιο Πανεπ. Ιοανίνων
κατοδικάζα τη δυpοληφα
Καθηγημή του
: Της χρας, με όλους rους δείκτες όπως οι εντά που σχετζονται με Τη διαδικοσία , ξες και συμβα
σιοmοήσεις tpγων να εμφαν
ζουν βελτωμέ .
νΕφοδο σε 13 καταστήματα χυνηγετικν ειδν στα Γιάννετα,
ναρχωτικά στην Πρίξα, διακίηση παράνομων μεταναστν, Χ.α
Προγραμματίζονται από το Υπουργείο Πολτισμού
Σελ, 12
Παρεμβάσεις για την ανάδειξη
δύο Ναν του ιστορικού Σουλίου Με περισσότερη ευελιξία και ελευθερία
- Καιρoς ήταν ο χρος να βρει την χαμένη αήλη του
+ 3η σελ.
. Δεν είναι μόνο
οι υποθέσεις διακ .
νησης ναρκωτικν
και παράνομων μrανοστν που αποσχολούν έντονα nς
Δωκικές Αρχές της
Ηπείρου , μιας και η
περιοχή μας , λόγω
γεωγραφικής θε.
σης, αποτλεί πραγ.
μαπκό ασταυροδρόμι παρανόμων.
Ψηλά στην ατζίντα mς ΕΛΑΣ
βρίσκετα και η καταπαλέμηση της
μικροεγκληματικότητας, στην οποία
διαίτερ
Απλοποιούνται οι διαδικασίες
η δεξογωγή των σχολικν εκδρομν
> papei ο
ΗΛΙΑ ΜΑΚΟΣ
νΠ προβλέπει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
. Την ανά
δειξη δύο να
ν του στορ .
κού Σουλίου
σχεδιάζει Το
Υπουργείου
Πολιτισμού.
Πρόκεται για
Το ναό rουαγ .
ου Δονάτου ,
που σζεαι και του σγίου rεωpy+ ρος ελευθερίας , ήτον εγκαταλελειμ
ου, που υπόρχουν Τα ερείπιά Του
Μέχρι τpα ο χρος του Σουλ ου, που έγνε προεπαναστατικά φ .
. Αλλάζε ο τpό πος διεξαγωγής .
σχολικν εκδρομν
σε Γυμνάσια και Λύ
κεια, μεινοντας η
γραφειοκρατία και πο
pεχοντας περισσότερη
ΕAEUεραστα σχολεία,
σύμφωνα με Την υ.
πουργική
s Των
θηdεξαeείmΣΟn Κuακή
Πάνω από 1.200 δρομείς
στον 23ο Μπιζάνο Δρόμο
α στάθηκε και ο ίδιος ο Υπ.
Προστασίας του Πολτη κατά την
πρόσφατη επίσκεψή Του στα Γιάννενα. Σ αυτό Το πλαίσιο λαπόν η
ΕΛΑΣ προγματοποεί11ησελ
απόφαση
μένος, αλλά τον τελευταίο καιρό εξτάζεται η αναβάθμσή του .
Ετοι προγραμμ
που υπ 11ησελ.
Σελ 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11ησελ.
ΓΝΩΜΛΕΣ
Απαντες παρόντες για το παιχνίδιμε τον Aπόλλωνα
ΑΠΟΨΕΙΣ
Εεκαθαρίζουν οι ΜΚΟ! άνοπλος ο ΠΑΣ Γιάννινα | ΑΠέραντο φρενοκομείο . .
στο ντέρμπι κοουφής
> Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος -Συγγραφέας
>Της ΑΡΕTΗΣ ΜΑΛΑΜΗ
Στη διάθεση Γιαννίκη και ο Σεργκελασβίλι
. Οι ΜΚΟ , ο μη κυβερνητικές οργανσεις , ο
oπoίες δημιουργήθηκον από καλοπρoαίρετους αν θρπους για να βοηθήσουν το Κράτος μας στη δ
νη του Προσφυγικού προβλήματος που προέκυψε
στη χρα μας Τα τελευπαία χρόνα, για να εξελιχθεί
σήμερα σε πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων , μετατράπηκανα αυτές σε πρόβλημα!
Κ ουτό γιατί, εν ξεκίνησαν και χοιρετίσθηκαν απ' όλους τους
Έληνες σον κορυφοία πρόξη εθελοντισμού, εξελίθηκαν, πολλές
απ' ouτές Τς οργανσεις, σε mυρήνες συναλλαγής χρημαπισμού ,
εκμετάλλευσης προσφύγων και μεταναστν , κλοπής .
. Σε κάποα στγμή της ζωής του , κατά την
onoia ο ίδιος είχε αποχωρήσει από την πολπική
σκηνή της πατρίδος μας όπουείχε mρωτοστατή
σει από oημαίνουσες noλτικές 0έσεις επί oλόκληρες δεκαετίες, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, κρί.
νοντας τα πολnκά δρμενα στη χρα μος, είχε ανοφωνήσε
Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο Δεν είε
όμως πpοσδιορίσει τα στοιχεία εκείνα πou συνέθεταν την πλήη
εικόνα ενός τέτοιου ευαγούς ιδρύματος .
. Πάντως, αν κρίνουμε την εικόνα οu nαρoυσίοζε η χρα μος την
ίδια περίπου εποχή , κατά την επίσημη και γραπτή ομο. Σo κλίμα rου
ντέρμπ κουφής μπή
: καν από χπς οι ποδο σφαιριστές Του ΠΑΣ
: rάννινα καθς ξεκ .
νησε η προετομασία
για ην κυριακάηκη
μονομαχία με. Τον
Απολλωνα Σμύρνης
στο cω 1 1η σελ
η σελ
- 2η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα