Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ Φύλ: 6986
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Ακίνητα: Τα
οκτ μυστικά
για τα αδήλωτα
τετραγωνικά
Οι "Παγίδεs" στη νέα
φορολογική δήλωση
συνήθειες. Η αξιοποί .
ηση του "θησαυρού.
των δεδομένων αποτε
Τη δυνατότητα να
προχωρήσουν σε νέες
διασταυρσεις αλλά
και πο στοχευμένους λεί πάγιο στόχο της
1μημΠη
Αντίστροφα μετρά ο ελέγχους έχουν
χρόνος για όσους δεν
έχουν δηλσει τα
πραγματικά τετραγωΑνεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων, Εσόδων η
οποία , από τη στιγμή
που άρχισε να αντλεί
ελεγκτικές αρχές με
βάση τα στοιχεία πou
περιλαμβάνονται
νικά μέτρα των ακινή. στους ηλεκτρονικούς τις πληροφορίες και
υπολογιστές του Taxis.
Πρόκειται για έναν
αθησαυρό- δεδομέ .
νων-από το πόσες κιαυθαίρετα κτίσματα , λοβατρες ρεύματος τις συναλλαγές μας
Ατον e
για το σύνολο των ηλε κτρονικν μας πληρω μν,
ένημερνεται για όλες
τους στους
δήμους , όσους τακτοποίησαν ημιυπαίθρι.
ους χρους
ουσιαστικά
πλην αυτν πou γίνον.
ται με "μαύρα..
Πολλά από τα δεδοαλλά και όσους έχουν καταναλνουμε μέχρι
ρημα δεν είναι εύκολο
οπότε είναι πλέον πολύ
πιθανό και φέτος να
μπορεί να συμβαίνει
και με την ΕΥΔΑΠ και
με τον ΟΤΕ κλπ.
Ο κατάλογος με τα 12
"προσωπικά μας δεδοτο πόσα πληρνουμε
στο τηλέφωνο και πότε
αδήλωτα
αφήσει
στους δήμους ακόμη
και ολόκληρα ακί νητα .
κάναμε . . πλαστική μένα , ήδη εμφανίζονμην υπάρξει άλλη ουσιαστική αλλαγή . ο
λόγος; Οι δυσκόλίες
χειρουργική,
βαση- κρατά κλειδω.
Εξαιρετικά ευαίσθητα
δεδομένα συλλέγονται
επιμελς από το 2014
και μετά με στόχο
κάποια στιγμή- να αξιοται προσυμπληρωμένα
στις φορολογικές μας
δηλσεις: συναλλαγές
με πλαστικό χρήμα ,
τόκοι από καταθέσεις ,
noσά για αποπληρωμή
δανείων κλπ , αποτυπ.
νονται πφοσυμπληρω - nou αναγράφεται στον
μένα στις δηλσεις.Ο λογαριασμό , Ωστόσο .
στόχος είναι ο κατάλογος να γίνει μεγαλύτε επέμσυνέχεια στην 11
μένα" που "φακελ .
νει κάθε χρόνο η
ΑΑΔΕ, έχει ως εξής:
1. Επχειρήσεις ιδιωτι
κής ασφάλισης: Διαβ .
βάζουν
συμβολαίου και ποσό
ασφαλίστρων nou κατέβαλε ο υπόχρεος.
Επίσης , ποσά
έχουν δοθεί ως απoη
συνέχεια στην 10
που εντοπίζονται στην
επεξεργασία . Για παρά
Η Εφορία
δεν χωρίζι
δειγμα , η ΔΕΗ βλέπει
ως καταναλωτή αυτόν
αριθμό
τα ζευγάρια oηθούν ωστε να πρoαυτός είναι
συχνά διαφορετικό
πρόσωπο από
πραγματικό κατανα.
κύπτει
εισοδήματα που δηλ νουμε "ταιριάζουν με
τις καταναλωτικές μας
Ωστόσο , το εγχεί.
λωτή . Κάτι αντίστοιχο
Ενοίκια: Σε Ποιεs
περιπτσειs
δεν πρέπει να
πληρνονται
στο χέρι
Τελικά η Εφορία δεν
είναι αυτή που χωρίζει
τα ζευγάρια. Οι έγγαμοι
γυρίζουν την πλάτη στο
"φορολογικό, διαζύγιο
και προτιμούν να υπ βάλουν κοινή φορολογική δήλωση . .
'Με την υποβολή κοι νής δήλωσης οι σύζυγοι γλίτνουν από τις
παγίδες που
έξτρα φόρο , ο ένη,
μπορεί να καλύψει , τον
στα τεκμήρια
αλλά στις αποδείξεις
που θα λείπουν.
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2
υτmrι
Jurεα
4 του opρυ ΚΟΕ
: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥ 2017
POAOO
ΣΗ ΦΟΡ
ηpoς AΕ
ΣΤΟΠΤΗaΟ
Μαννο μ
Τ 560 τά.
ΕΡSΣΤ
ΡOΦ0 ΑΨ