Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΛΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Bor σo φ0ου π | w wo m ωμ
www.olymρiob imn.gr
ΤΑΤΗ 12 ΦΕΡΟΜΑΡΙΟΥ 2ο
ΕΜΗΕΣ Οωro
Πιο οργανωτικοί και
πειθαρχημένο
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠooΟY
ΠOΥΠA ΤΟΝ KΟΡΟΜο
Η επιδημία
αποτελεί πολύ
σοβαρή απειλή
ΦΟΡΟΕΛΑΟΡΥΝΣΕΙΣ:
Τα οφέλη για
μισθωτούς και
ιδιοκτήτες ακινήτων
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ ΙΣ
EΥΡΟΟΥΣ
ΠΑ ΟΟ Το ΟΣΜΟ
Μοpeνση οπροραμαμός κυ
Βο Εpw n,
ο οση μ ςδος muς
E ρατόσμαι λλημας πογμμ
μίuν mνονο n κους neuwο
4υ oο δ no uμ κα
Cvπpό νακόοw up
ev ioπρ α po να νo.
po α on μ δηρς aό η Σοu
rpμ n brωυτw
n σοp
tμpua μεατο ς οράας uν
e u ργι πν eραα .
κav y Ευpm τλητεδel α
noό Dυς pογpαμuν όo
μppnpon pmν μή mυ
w εho npopoμ, pς ς loς ς n ς
muoπpό μ αόκοpoomκoo-ό0% oς D ς μ, uς Sυ
φούς κςimeς μμ, υς Γn μ
ωκς Γημπούς μ 8
Μεnδηα υ άu p nτ
cβαpή mλήνα wι ro κάμο, pouBo
κο ή τu Πoου Οpow
οomes νς κoτοςona pn
n νopnς ναμάτ 5 μ κuού
πο oν αν0 ήs
ouς μ φpμο ή 0 α
o κ w Εμάnν mν ,
ηδημέ oαμό ά η t Κ
ooKmνi έμς a πούεpομή στή μα νnerο κσμο,
εpο κός ς κυ ΠΟΥΤτpς
ΑmoάμΓηο ς omy
ομlau τdoμσw
ηpopo aό 00 εpoς
cpoμ rorό κις oaκμάου
Εo κ νΨ nmy
τ Ε ΕΚΕ Σ
Eς u μερου τρίο να
φφ4 Μ μ0 γα
μό υ κα po oν μο
ενονoμv onpupv γo opoo μo
oς u Moει σμές δναν ορα.
Tonp όα ρούa μα mv Μδα κα
101700oο , οφφωμνΤοpες
wpopu μoi Mnοκyu pίo
EKT EHP
SΗ AΕΙOπα
Τα πίντε μεγάλα
αστοιχήματα
ΑΠΟ ΤΟΝΣΟΥΑΣΜ0
τΟΥ Π.ΚΑΑ
Ανεξαρτητοποιήθηκε ο
δημοτικός σύμβουλος
τΟΥ ΥΠ onοoκO
Μ iς dολήη 0 μ ηκ
κής ρς η ωτκφoμοος πpoημυνα οipο μα
ς Η ς
ΣΤΑ ΦΩΤΑ 20205
Η ανάδειξη του πλούτου
της βυζαντινής μουσικής
Χ Καθάριος
πpp τpα οu oοοού u ς
Εprpnς Παpoηa, μς uτγo
o εpν ς να
αpά θ κuσ μo ή
μντα γ poά δηoνομό
νpo τw o n pouνoο πξις ιΜηνn o
Πρo γααν opon mMηής oά .
μu η o o s o Sporo
ΘΕΑ ΣΝΕΣΣ ΚΗ
ΔEONOA
Την οητη κο πόαν δημοή
"οηm n4 och Erμς
ο Χ Μo μ up
opp u ήμnooς Koαοό
cυς rμcς αλa. Crς ooμα
στνε ςς
οppponτpς οu κpa
αw ς s
Eναπο orμ
πpό μο!
κής ar) 51-504 Τ pύyη u
oυυ p γαη ρ μη
κάκν αν mτηκο n
πο eλαθήρευν ω
Τworouοη κη mμνίoη tpoumς
p paς α ναηνοο ου kpe .
φeeς μ M
Αnd η ao ny
πpομoκr oo
oοημ αpo
οunv o
Κόngu τpός
Μεινεται ο ΦΠΑ
στα αντικαρκινικά
φάρμακα
AΔΗΛΟΤΑ ΤΕΡΑΓΟΜΑ:
ΚαυphK m
naoμος0
ΚΑΙΤΕ ΑΚΤΤΝΟΕΡAΠE
Σύντομα
η ενεργοποίηση
της ηλεκτρονικής
Mpη φοά σημ υ ονus
mssgri n ripω νυ ο
μονοδή ήn
μυή pής α
οu έp μmpo κs u
Ση τω Πpnκ rpu op να s Μ ς nuπκής Β ψη
ρή οe
μο οη μ ο ής
πλατφόρμας
oνδά στη peς κunμς
ΠΑΠ ΔΗΟΣΕΕ ΤΟΝ
ΙΔΟΗΤν
Σε ιδιωτικές
ασφαλιστικές
Περισσότερο πράσινο σε οκτ
κοινόχρηστους χρους
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙο
M ον in καιδπής
r oμον να δηβστν
νo ωάμη ν o ις
ς nuςνοναγ υν ό poη
oμ οoης που ομρε a
Mος οα ς
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΟΤΕΣ
Μρς nκhς vύ
ειpά ΕΑΟς ς αl
κοΝΙΤΑΝTΙΝΙΔΗ
o i oνouiot ύr
κnς a τη 4τμη "Asς oς
000τς η a p μας
υm ς κοης οuφυκύ α o
| Hooηγανείυ δ n κμήι σο
άo mς οpλκ οΑΚ Μ
V T ηά η mό w
opήκ orν oύa pio ooρe.
Nαμός
Ο ΕΑmuib mε α μη
nης 06 aά
Εn δμup o
oOpno pouγw
w Καmn
oen ης
θnpoπpς
v σοίum να
Spotonogpet
οu0υνangμωs
uατtirτ κυ p
ootκούημ
χpv α pν πpoυ
oηδημή oma
Καp40 m
Πpoo uεb
ΤΕΡΠΟΣ
ΠΕΛΙ 51ΛΙΗ
ιnrυrro 5 0an43
Εν όψα της τουριστικής
περιόδου στην παραλιακή ζνη
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
| aλουνται αυτονομε διαμερισματα|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΝΙΚΗE ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
Χipop σχοσος moroης
Επυγγαλματικα σκίνητα και
οικόπεδα rvτός αrAiou καυτος
στην Λιπευκαρυά και πλάκα
Aiκngραu.
Σnyπpuκμαία nK ς
οupήηρόδυ ντoο ο
pς κυατκύ
συτpμίa ου Δήυ Κσpός
υμ 4άν εήρατp
πap n
Μα πρotόντα ποιότητας στις
ατεpες πμές κα
| Εξαδανμέο μας προσυτκό, oες o o mpό
μμ υ με vέpα ς
γyoμaτε Το τερο
emorsoμα.
έiu δυe, p οu
τρς νυ p n
troμς pnμντυ ναδοpo
pcunoπο
T.2351039303 & 34886
a 21520-31 110. 70 191 S50
www.teραι.g, inosterposηr
[email protected] live.com
o ΣΤΟάν