Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τoΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κonήτς- Ειδτης Δυθυνής ΒΑ ΤΕΡΒΑ . tg 55 -A4 φίλλω i144 Πμή Οθ ειρό ήτοΚιματή 89 Φεμυpον 20
ΝRNEΡΗ ΤΟΥ ΓΟΥΡΥ ΔΗAIΙΑΤΕΕ ME!ΝE ΗΝΕΟΙ ΤΗΙΕΡΥ
ΜΕ ΚΕΝΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
Τ0. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΤΙΚΟ
ΔΕΜ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΙΦΑΕΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ
λοκληρθη . με πληροφορtς &ev e
κε την Πpo λήφθη κάnοα αόφo
σκευnή λίγο oη γa δημουργία wν
oυpς ότι είpαστε όλο
στην δα εuρά Να
αντημεταωτίοουμε την
πρv της 2 το μοημέρι ων κέντρων στην κρίση με συστηματκή
στα Ιωάννινα , η σύ. ρoχή
οκuη toυ Ymouρyνύ
Πολιτικής Μετανά. νέφεpe μεταξύ άλλων φύλαξη των συνόρων
στευοης Νότη Μητα. Είνα στημαντική η e
ρoη με τους Δημάρ oνuνία με την αο - ρησης των
χους της Hnripou με τοδιοήηση , Έχω nα - συνόρων .
κεντρικό θέpα το μετ ραστεί όπου υπdρχα
ναστευτκό . Σύμφωνα ανίγκη , Να καπαστε
δουλεκά για μείω
των ρον, καλύτερη
Ο. Μητοράκης ο
και αύξηση της ε
στη aεA. Η
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΑ ΖΩΑ ΜΟΥ ΑΡΓΑΤ
"Μapopμή το εξαχθέν nopiopa σχετικά με το Moi .
Ι ραίo Ατύχημα του Ελnoπτέpou ( ΕΠ) A100 της 20ης |
| Αυγούστου 2019, στην περιοχή Πόρου και τις κάποες |
Γenπλήξεις" nou xθηκα , Yιa tο βεβιασμένο έκφpασης!
των anόψεν μου , μ'αυτό:
νχεαστη σε
Γρόφεοnupoς κικερης
Με λαμπρότητα θα γιορτάσει η Πρέθεια
τον Πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο
Η Δημοκρατία
σε κίνδυνο. .
Στόχος της αναρχικής ομάδας Ρου βίκωνας , έγνε το σπίa του δημοσιο γράφου Αρη Πορtοoάλε .
Με Λαμηρότητα eα
γιορτάσει η Πρέβεζα
.oού κο 2γo Χο. mv Δευτέρα
1ο Φεβρουορίοu ,
Τηv Κυριακή 8 oε .
βρουαρίου , στις 6.30
το onoγeυμα θα τλ
στεί Μέγος Αρκερατκός Εσnερινός στον
Μητponoοκό Νοό Αy.
Χαραλάμηους , κορο
στατούντος του Μn
τpononitn Eoανίοu και
Σατίστης Αθανασίou.
Με ανάρτησή του , ο κ. Πορτοοάλτε,
κάνει λόγοι
δου" εν καταλήγτι λγοντας Η Δημο
κρατία οκ κίνδυνο .
ο γα φασιστικά tάγατα αό.
σννέχεια στη σελ.9
συνεχετ υτη Ελ Ο