Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TPITH
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΣΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.750
Σελίδα 4Σελίδες 24-25
Ολοκληρθηκε και ο B' γύρος
στο Πρωτάθλημα της Β' ΕΠΣΛ
0ι εξαρτήσεις είναι Πολλν ειδν
ΚΕίναι αναπόφευκτοι οι περιορισμοί >
. Για το Ηράκλειο
αποχωρεί ο Αστυν.
Διευθυντής Λασιθίου
6 Δήμαρχος Αγ., Νικολάου για τα νέα μέτρα κυκλοφορίας
Σελίδα 3
Αναπόφευκτο
οι περιορισμοί .
ο Δήμος να
θούν και πς θα κα ταλάβουμε όλοι , ότι η .
-Οι δρόμοι της πόλης νεση και τα δεδομένα πou
ίσχυαν παλιά έχουν αλλάξει, , είπε ο Δήμαρχος
τονίζοντας για όλλη μια
φορά ότι οι πολίτες εί .
ναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν , τηρντας
κανόνες συνύπαρξης και
όχι προσωπικής εξυπηρέ
Ρετoρτάς
φορέας
Παρέμβουν, άλλη τόση
ευθύνη-αν όχι μεγα
λύτερη-έχει ο πολίτης
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Και άλλα κολωνάκια
είναι σχεδιασμένοι για συΗ γκρίνια που αναπτύσσεται το τελευταίο
διάστημα και η ταλαι .
πωρία nou (όπως ο ίδιος
ανέφερε) προκαλείται εξαιτίας της σοβαρής πaρέμβασης πoυ επιχειρεί .
ται στο κέντρο της πό .
λης , ήταν η αφορμή για
τη συνέντευξη που έ.
δωσε χθες ο Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου Αντνης
Ζερβός , για να αναλύσει
το σκεπτικό της δημοτικής αρχής σχετικά με
τις νέες ρυθμίσεις,
Ο Δήμαρχος εξανέστη
με τη δυσφορία και την
κριτική που ασκείται , εΠισημαίνοντας ότι αυτά
εκδηλνονται τρα που
εφαρμόζεται η μελέτη.
εν όπως είπε πέρασε
μια τριετία κατά την ο ποία ενημερθηκαν οι
πολίτες και ελήφθησαν
ρι εγκρίσεις. Δυστυχς .
είπε, η αντίδραση αυτή
συναντάται παντού στην
Ελλάδα και δεν αφορα για να συμμορφωθεί , να γκεκριμένο κυκλοφοριακό τούνται κολωνάκια και Τ.
μόνο τα κυκλοφοριακά , noεί τον Κδικα Οδικής φόρτο . τόνισε και επανeαλλά όλα
στον κόμβο
Σελίδα 5
Η Σητεία έχει ανάγκη
από καινούργιο
σχολικό συγκρότημα
τησης.
Ακόμη είπε ότι ο Δήμος
υποχρεθηκε να μπει σε
έξοδα και ταλαιπωρίες
να αγοράσει και να γεμί σει την πόλη κολωνάκια
επειδή η πλειοψηφία δεν
σέβεται το νόμο και τους
κανόνες κυκλοφορίας εν
παράλληλα υπάρχει αδυ ναμία αστυνόμευσης από
την Αστυνομία.
Εάν δεν υπάρξουν τομές στη σημερινή κατά
σταση, η πόλη δεν μπορεί
να λειτουργήσει διαφορε
τικά, Δεν έχομε βρει την
άριστη λύση, Και μόνο η
κίτρινη γραμμή απαγόρευσης της στάθμευσης
θα έπρεπε να ήταν επαρκής στε να μην τοποθεΣελίδα 11
φωτο NiΚΟΙ ΤΡΑΝΤΑΣ
Φονικό στα
Περάμπελα
ANATO, ,Σελίδα 28
ε 7Η9
Eampouratzis
Η υπό εξέλιξη διαμόρμεγάλα
Eονα. όnυ οι noλiτε Κυκλοφορίας και τις κυ - λαβε ότι οι nεριoρισμοί φωση του Παραλιακού
θυμούνται να διαμαρτυ, Κλοφοριακές , ρυθμίσεις nυ επιβάλλονται είναι a - δρόμου δεν είναι η 0ρηθούν και να καταθέ.
σουν την άποψή τους, ό- δεκαετίας του 1990, ο γήσει η πόλη. Αλλά κανείς νεται για να διαμορφωθεί
ταν πλέον έχουν αρχίσει Αγιος Νικόλαος έχει ευνα κατασκευάζονται
-Ομως ..
μθα πρέπει να φύγει από
το μυαλό μας η λογική. στην onoia στηρίζεται νουν οι δρόμου από τη μια ρίδα στάθμευσης , έως ότου Πς θα έΕυπηρετη. και τροΠοnοιεί αφου τέ-στιγμή στην άλλη δεν υ του ο Δήμος θα είναι σε
Βούμε "εμείς, αδιαφορ . τοιες μελέτες δεν είναι πάρχουν , όπως δεν είναι θέση να διαχειριστεί σωντας για το πς θα λε .
τουργήσει το συνολο της ευαγγέλια" Είναι δυνα - χροι στάθμευσης όταν τωnο υλοποιντας πλή Πόλης και επιπλέον , ότ μικά εργαλεία , όπως δυ - την προηγούμενη περίοδο ρως τη μελέτη, προς την
για την υλοποίηση αυτν των πραγμάτων , έχει ληφθεί υπόψη ο κΟΚ , κλοφορίας σε ένα δρόμο αφέροντος για να βρε
οι τεχνικές Προδιαγρα . επηρεάζει μια μεγαλύ - θούν χροι στάθμευσης κλπ , είπε ο Δήμαρχος
φές που προβλέπονται τερη περιοχή και έτσι μέσα στην Πόλη, αλλά
σε τέτοιες παρεμβάσεις αυτά τα πράγματα πρέ δεν υπήρξε ούτε μία προ. ξουν κακότροποι δημότες
και όσα Πρέπει
με βάση τις μελέτες πou
εγκρίθηκαν .
Οση ευθύνη έχει ο σεγγίζομε την πραγματι γάλη , πρέπει να βρούμε πρέπει οπωσδήποτε να ε
οποιοσδήποτε κρατικός κότητα .
CANDIA
ναπόφευκτοι προκειμένου στική , όπως προβλέπει η
στην πόλη . τόνισε .
Από το τέλος της να μπορέσει να λειτουρ . σχετική μελέτη , αλλά γι .
δε θέλει να το καταλάβει . το πλήρες εύρος του οδοΜαγικές λύσεις δεν υπάρ - στρματος για την κίνηση
χουν , Τρόποι να φαρδύ - των οχημάτων και μια λωυχησε, να έχει κυκλοφοριακή μελέτη πάνω
ποόσθεσε
στατικά εργαλεία ούτε δυνατόν να βρεθούν και
στά και το παραλιακό μέ
WAKE UP
WINTER SALES
ARE HERE
Δήμος δημοσίευσε τρεις ηλευρά της θάλασσας και
φορές πρόσκληση ενδι - προς το εσωτερικό μέτωπο των καταστημάτων
ναμική είναι και η κυκλοφορία . Η αλλαγή της κυ
- Ακόμη και να υπάρwww.CANOA
γίνουν πει να επανεξετάζονται σφορά .
κατά τακτά χρονικά δ .
που θα θελήσουν να τρα
- Αφού η κυκλοφορία βήξουν τα πράγματα στα
αστήματα, στε να προ - στην Πόλη είνα πολύ με - άκρα , θα ακολουθήσουμε
τηλ- fax. 20410 31225
mailRtampouratais .com.gr
ΤΑΜΠΟΥΡAΤΖΚE ΜΙΧΑΛΚΣ
Περιφερειακός Νεάnaς
tvaν S/M Kαλιοδάκες!
www.tamρouratris.com.gr
nοo περιορισμοί θα επιΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση στλδο 20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα