Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑ
Coς eo φου w |Τouo ο tpo
www.olymplobima.gr
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟ In MAΙΟΥ.
Θα πτωχεύουν και τα
φυσικά πρόσωπα
τοΥΡΜΟι
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΛΟΤEΣ
Περιορισμένη
η κίνηση
στα καταστήματα
της Κατερίνης
Η Ελλάδα
δημοφιλέστερος
προορισμός
r4 ΤΗ ΒΗΔΙΑ
gonΕo,o o νρίος
Sales
0 0 oσ0κ3
κ6su όν- oσ
PEYΣΤΟΠΟΙΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤoxΕΙΩΝ
Ηb ου ος οςpν
υoμο p oς eo
Κe ς pοίςmρvρ
v ού u oρ o ο
Aκoρόκδο ncopξς
e pσνο 29, οooςoμο
ς opς o η opw
οκονοpνs enΜΑ Κ 0κ
οnοwooν υν δο κον
ENOIA 2020:
Τi φόρο ακινήτων
θα πληρσουμε
ο κΕο ΟΓΑΡΡΑΣΜΟ
np orpoν pn oτ
pow ρ νομ tpa
oouw Εuκoo οpoς on yκ
p. ά pro κeςoroς
t o υν κονος
bpw wpnούν o
οp pνσ4n w
νου εεwωτe uwwο νς
po%wυς δoφ
ωwoυntωννον νς M
, Ο oύ
aoo ovaεο μς
νeος aeμνές ες oο n o a
o, roυέoοo ww
00 o o op uς
Maprio
Μpoό m w δpieu ο
σws pφ oνκ oκοκνοφ
oς ς 50pνό 2 ο
o w014 τMΟ0 ν
υp m ν
p ο a po
o ο νοsoo
ΣΕ ΚΝΔΥΝΟοι ΠΡΕΠΕ
Από την πινακίδα
Δημοκρατία της
Μακεδονίας
ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΜΕΥΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΝΙΚΟ Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι δράσεις για την
τουριστική προβολή
ο οοκp
δς Na Νμ
μ eγο νμοoν
ww νοωοννς Aς
noοοo o
Εoa oτ oooροoo poολe
6οoς είρος (ιλιμυραία nς Mμ .
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KΑΤΕΡΙΝΗΣ
oonος ο ηov
δο δ o Nω Νυpο, ocδκνουν γe Eveς ο.
κο n Ην
0 Μ 0Υ40ν
en sooυ ν
τLA e u ν
KΑΡΤΑ ΕΡΤΑΣΗΣ
Σε εφαρμογή
το ηλεκτρονικό
απουσιολόγιο
5o οsd Φe
| 4φ υ
κEA )
έ Κ. ΣΤΗΝ ΟΔ0 ΑΝΥΝΤΑ
NEPIOXH BATAN
κeοδos
npeenort
Σε εξέλιξη εργασίες
wopnoοpος
κνυν o.
evpoςε foeγos
μνο Κu.
Kάφu son0v,
Aoroυ poo
40e00 υ
ανάπλασης
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕ ΟΥΝΟ
πεζοδρομίων
AΡw oτ o omνοu
ΚΑΙ ΣΤΗΝ Οο ΠΡTA
ooς ero
κοσ3ον υοα
no 60ooo δμνο
Aoovrop opοκ wo
Ho veç ev
r oονuo uor o0 v
o ooro ςuδo γoνe
Φ0 0 α μ oγ0
σοαν 4 ς
Συνεχίστηκαν οι βιωματικές
δράσεις για παιδιά
Στο ΠΜΕΙ0 ΤΩΝ ΕΦΩΤΙΩΝ 2020
pto moptoo ομ pa
99Φ v υoυ Μosos
δ Ρκκόp4 6ο p0ς
3μ pp
000υονς ο e ΗΑV
ΕMnΣΤEΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΡΑ ΦΕΡΝι ΟΝΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΤΕΑ
ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΣΑΣ
ΤΕΡΠΟΣ
ΧΕΛL 1SΤATΕ
Σruι νπoα4 Κataa ον
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ:
nuλoύντοι οψτόνομο διομrρίοματο
| στην λεπιοκαρυά Πιερίας από 52εμ
δως άθεμκοντά στην 0λασσα.
Με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Enaγγελματικά αίνητα και
οικόπεδα εντος σχου κο κtός
στην Atοπορυά και κλάκο
Aετοχρο
m.φελήεικστα τρυαμαό τρεσάωno
ηετpούραίμανος δ φοοκον οιρανοί
κοuτο 235103700μα -eomnκ
| Eυ ν p0 pονικ κο.
οδo ς wΥoo ος υ
-φαο Μos οp νο 4.
|enaτο έoο r φ ς υ e o ο
| o φμ n ύ 0 oy
| o ς μς 04 ος
clectilcoη
aerton
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9o κν o
Sν-3 o
033520 31110, Τον7η 198 590
www.tespουgr iadoterpos.gr
nτη ριτηυ